Rate this post

Mô-đun Node.js Zlib được sử dụng để cung cấp các chức năng nén và giải nén (zip và giải nén). Nó được thực hiện bằng cách sử dụng Gzip và deflate/inflate.

Các bài viết liên quan:

Zlib là gì ?

Zlib là một thư viện nén dữ liệu mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi để nén và giải nén dữ liệu trong các ứng dụng phần mềm. Tên “Zlib” là viết tắt của “Zlib compression library”. Thư viện này được tạo ra bởi Jean-loup Gailly và Mark Adler vào năm 1995.

Zlib cung cấp một tập hợp các thuật toán nén và giải nén dữ liệu hiệu quả, đặc biệt là thuật toán nén Deflate. Nó thường được sử dụng để nén dữ liệu trong các ứng dụng như truyền tải dữ liệu qua mạng, lưu trữ file nén, nén dữ liệu trong các định dạng tệp tin như gzip và zlib, và nhiều ứng dụng khác.

Thư viện Zlib đã trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp trong việc nén dữ liệu vì sự đơn giản, hiệu quả và tính tương thích cao. Nó có sẵn dưới dạng mã nguồn mở và có thể được tích hợp vào các ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java, Python, Node.js và nhiều ngôn ngữ khác.

Mô-đun zlib có thể được truy cập bằng cách sử dụng:

const zlib = require('zlib');

Nén và giải nén tệp có thể được thực hiện bằng cách chuyển dữ liệu luồng nguồn vào luồng đích thông qua luồng zlib.

Xem thêm Tìm hiểu về Buffer Overflow Attack

Cách sử dụng Zlib cần phải làm gì?

Để sử dụng Zlib trong một ứng dụng, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Cài đặt Zlib: Trước tiên, bạn cần cài đặt thư viện Zlib trên hệ thống của mình. Zlib thường được cung cấp dưới dạng một gói phần mềm hoặc thư viện mà bạn có thể tải về và cài đặt. Hướng dẫn cài đặt cụ thể phụ thuộc vào hệ điều hành và môi trường lập trình bạn đang sử dụng.
 2. Tích hợp thư viện Zlib vào ứng dụng: Bạn cần liên kết thư viện Zlib vào ứng dụng của mình. Quá trình này phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình và môi trường phát triển bạn đang sử dụng. Ví dụ, trong C/C++, bạn có thể sử dụng các hằng số, cấu trúc và hàm từ thư viện Zlib bằng cách bao gồm tiêu đề (#include) tương ứng.
 3. Sử dụng Zlib để nén và giải nén dữ liệu: Sau khi tích hợp thư viện Zlib, bạn có thể sử dụng các hàm và chức năng của Zlib để nén và giải nén dữ liệu. Cách sử dụng chi tiết phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình bạn đang sử dụng và mục đích cụ thể của ứng dụng.

Chẳng hạn, trong Node.js, bạn có thể sử dụng module ‘zlib’ có sẵn để nén và giải nén dữ liệu. Bạn có thể import module này và sử dụng các phương thức như zlib.deflate() hoặc zlib.inflate() để thực hiện các tác vụ nén và giải nén dữ liệu.

Tóm lại, cách sử dụng Zlib phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình và môi trường phát triển bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, quy trình chung bao gồm cài đặt Zlib, tích hợp thư viện vào ứng dụng và sử dụng các chức năng Zlib để nén và giải nén dữ liệu theo nhu cầu.

Cài đặt Zlib

Để cài đặt Zlib trên hệ thống của bạn, quá trình cài đặt có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt Zlib trên một số hệ điều hành phổ biến:

 1. Linux (Ubuntu, Debian): Mở Terminal và chạy lệnh sau: sudo apt-get install zlib1g-dev
 2. macOS (sử dụng Homebrew): Mở Terminal và chạy lệnh sau: brew install zlib
 3. Windows (sử dụng MinGW):
  • Bước 1: Tải mã nguồn Zlib từ trang chủ (https://www.zlib.net/) hoặc các nguồn tương tự.
  • Bước 2: Giải nén tệp tin mã nguồn vào một thư mục.
  • Bước 3: Mở Command Prompt và di chuyển đến thư mục mã nguồn vừa giải nén.
  • Bước 4: Thực hiện các bước biên dịch sau: cd zlib-1.x.x (thay x.x bằng phiên bản thực tế của Zlib) mingw32-make -f win32/Makefile.gcc mingw32-make -f win32/Makefile.gcc install

Sau khi hoàn thành quá trình cài đặt, Zlib đã được cài đặt trên hệ thống của bạn. Bây giờ bạn có thể tích hợp và sử dụng Zlib trong ứng dụng của mình theo cách tương ứng với ngôn ngữ lập trình bạn đang sử dụng.

Tích hợp thư viện Zlib vào ứng dụng

Quá trình tích hợp thư viện Zlib vào ứng dụng phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình mà bạn đang sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn tổng quát về việc tích hợp Zlib vào một số ngôn ngữ lập trình phổ biến:

 1. C/C++:
  • Cách 1: Sử dụng Zlib như một thư viện tĩnh:
   • Bước 1: Sao chép các tệp tin mã nguồn của Zlib vào dự án của bạn.
   • Bước 2: Đảm bảo rằng thư mục chứa tệp tin mã nguồn Zlib được bao gồm trong đường dẫn biên dịch.
   • Bước 3: Bao gồm tiêu đề Zlib trong mã nguồn của bạn bằng cách thêm #include <zlib.h>.
   • Bước 4: Sử dụng các hằng số, cấu trúc và hàm của Zlib trong ứng dụng của bạn.
  • Cách 2: Sử dụng Zlib như một thư viện động:
   • Bước 1: Cài đặt Zlib trên hệ thống của bạn (như đã mô tả trong câu trả lời trước).
   • Bước 2: Bao gồm tiêu đề Zlib trong mã nguồn của bạn bằng cách thêm #include <zlib.h>.
   • Bước 3: Liên kết thư viện Zlib vào ứng dụng của bạn bằng cách chỉ định các tệp tin thư viện và tham số liên kết tương ứng trong quá trình biên dịch.
 2. Python:
  • Bước 1: Cài đặt gói zlib của Python (thông qua pip) bằng cách chạy lệnh pip install zlib.
  • Bước 2: Trong mã nguồn Python, nhập thư viện Zlib bằng cách thêm import zlib.
  • Bước 3: Sử dụng các hàm và phương thức của Zlib trong ứng dụng Python của bạn.
 3. Node.js:
  • Bước 1: Thư viện Zlib đã được tích hợp sẵn trong Node.js, vì vậy bạn không cần cài đặt bổ sung.
  • Bước 2: Trong mã nguồn Node.js, sử dụng require('zlib') để nhập module Zlib.
  • Bước 3: Sử dụng các phương thức và thuộc tính của module Zlib trong ứng dụng Node.js của bạn.

Lưu ý rằng quá trình tích hợp Zlib có thể cụ thể hơn và phụ thu

Xem thêm Translation Look aside buffer trong hệ điều hành

Một số method khác của zlib

Ngoài phương thức gzip và gunzip, module zlib trong Node.js còn cung cấp một số phương thức khác để xử lý dữ liệu nén và giải nén. Dưới đây là một số phương thức thường được sử dụng:

 • zlib.deflate(buffer, callback): Nén dữ liệu trong buffer sử dụng thuật toán Deflate. Phương thức này trả về dữ liệu được nén dưới dạng buffer trong callback.
 • zlib.deflateSync(buffer): Nén dữ liệu trong buffer sử dụng thuật toán Deflate. Phương thức này trả về dữ liệu được nén dưới dạng buffer.
 • zlib.inflate(buffer, callback): Giải nén dữ liệu trong buffer sử dụng thuật toán Deflate hoặc Gzip. Phương thức này trả về dữ liệu được giải nén dưới dạng buffer trong callback.
 • zlib.inflateSync(buffer): Giải nén dữ liệu trong buffer sử dụng thuật toán Deflate hoặc Gzip. Phương thức này trả về dữ liệu được giải nén dưới dạng buffer.
 • zlib.unzip(buffer, callback): Giải nén dữ liệu trong buffer sử dụng thuật toán Gzip. Phương thức này trả về dữ liệu được giải nén dưới dạng buffer trong callback.
 • zlib.unzipSync(buffer): Giải nén dữ liệu trong buffer sử dụng thuật toán Gzip. Phương thức này trả về dữ liệu được giải nén dưới dạng buffer.

Các phương thức này đều nhận vào một buffer chứa dữ liệu cần xử lý và một hàm callback để trả về kết quả xử lý. Ngoài ra, có các phiên bản của các phương thức này dùng đồng bộ với tên có đuôi “Sync”.

Xem thêm Buffer trong Node.js

Ví dụ:

Ví dụ về Node.js ZLIB: Nén tệp

Hãy xem một ví dụ đơn giản về mô-đun Node.js ZLIB để nén tệp “input.txt” thành “input.txt.gz”.

File: zlib_example1.js

const zlib = require('zlib'); 
const gzip = zlib.createGzip(); 
const fs = require('fs'); 
const inp = fs.createReadStream('input.txt'); 
const out = fs.createWriteStream('input.txt.gz'); 
inp.pipe(gzip).pipe(out); 

Chúng tôi có một tệp văn bản có tên “input.txt” trên màn hình nền.

Mở dấu nhắc lệnh Node.js và chạy đoạn mã sau:

node zlib_example1.js  

Bạn có thể thấy rằng nó sẽ tạo ra một tệp nén có tên “input.txt.gz” trên màn hình nền.

Xem thêm Kiểm tra bảo mật – Buffer Overflows

Ví dụ về Node.js ZLIB: Giải nén tệp

Hãy xem một ví dụ đơn giản về mô-đun Node.js ZLIB để giải nén một tệp “input.txt.gz” thành “input2.txt”.

Tệp: zlib_example2.js

const zlib = require('zlib');  
const unzip = zlib.createUnzip(); 
const fs = require('fs'); 
const inp = fs.createReadStream('input.txt.gz'); 
const out = fs.createWriteStream('input2.txt'); 
 
inp.pipe(unzip).pipe(out); 
node zlib_example2.js  

Bây giờ bạn sẽ thấy rằng cùng một mã của “input.txt” có sẵn trong tệp “input2.txt”.

Để hiểu rõ về ví dụ này, hãy tạo tệp “input.txt” có một lượng lớn dữ liệu. Giả sử nó có dữ liệu 40 kb. Sau khi nén tệp này, bạn sẽ nhận được kích thước của tệp nén “input.txt.gz” chỉ còn 1 kb. Sau khi giải nén tệp “input.txt.gz”, bạn sẽ nhận được 40 kb dữ liệu tương tự vào tệp “input2.txt”.

Xem thêm Buffer Overflow thông qua Environment Variables

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now