Rate this post

Trước đây, chúng ta đã tìm hiểu quy trình nhập dữ liệu trong R , bây giờ, trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu các bước xuất dữ liệu từ lập trình R sang CSV, Excel, SPSS, SAS và Stata. Cuối cùng, chúng ta sẽ hiểu quá trình lưu công việc trong R.

Hãy nhanh chóng bắt đầu.

Giới thiệu về Xuất dữ liệu từ R

Xuất kết quả từ lập trình R thường là một nhiệm vụ ít gây tranh cãi hơn.

Xuất dữ liệu bảng sang tệp CSV

Xuất kết quả từ R sang các ứng dụng khác ở định dạng CSV cũng thuận tiện như nhập dữ liệu vào R bằng cách sử dụng tệp CSV.

Các bài viết liên quan:

Để tạo tệp CSV, có thể sử dụng hàm write.csv (). Cũng giống như hàm read.csv () là một trường hợp đặc biệt của read.table (), write.csv ()  cũng là một trường hợp đặc biệt của write.table () . Lệnh có thể được sử dụng như sau:

> data <- data.frame(x1 = c(1, 2, 3, 4),     
+          x2 = c(5, 6, 7, 8),
+          x3 = c(9, 10, 11, 12))
> write.table(data, file = "data.csv",
+      sep="\t", row.names=FALSE)

Đầu ra:

Ở đây dấu phân cách là ký tự tab (\ t). Điều này có nghĩa là sử dụng lệnh trên, dữ liệu dạng bảng có thể được ghi vào khay nhớ tạm.

Xuất dữ liệu R sang Bảng tính Excel

Các lệnh dưới đây được sử dụng để xuất dữ liệu R sang trang tính excel:

library(xlsx)
write.xlsx(data, "/home/dataflair/data.xlsx")

Đầu ra:

Xuất dữ liệu từ R sang SPSS

Để xuất dữ liệu từ R sang SPSS, bạn sẽ yêu cầu gói “Nước ngoài”. Sau đó, bạn có thể xuất dữ liệu từ R sang SAS hoặc SPSS hoặc Stata.

Để ghi tệp dữ liệu, tệp này có thể được hiểu bởi SPSS, chúng tôi viết các dòng mã sau:

> library(foreign)
> write.foreign(data, "/home/dataflair/data.txt", "/home/dataflair/data.sps", package="SPSS")

Đầu ra:

Xuất dữ liệu từ R sang SAS

Dưới đây là cách để ghi ra tệp dữ liệu văn bản và một chương trình SAS để đọc nó:

> #Author DataFlair
> library(foreign)
> write.foreign(data, "/home/dataflair/data.txt", "/home/dataflair/data.sas", package="SAS")

> #Author websitehcm

> library(foreign)

> write.foreign(data, “/home/websitehcm/data.txt”, “/home/websitehcm/data.sas”, package=”SAS”)

Đầu ra:

Xuất dữ liệu R sang Stata

Chúng tôi sử dụng phương pháp dưới đây để xuất khung dữ liệu sang định dạng nhị phân Stata:

> library(foreign)
> write.dta(data, "/home/dataflair/data.dta")

Đầu ra:

Tiết kiệm công việc trong R

Bây giờ chúng ta hãy hiểu cách chúng ta có thể lưu công việc của mình bằng ngôn ngữ lập trình R. Để lưu dữ liệu vào đĩa dưới dạng tệp văn bản trong khi thực hiện Phân tích dữ liệu:

 1. Lệnh mà chúng ta sẽ sử dụng tùy thuộc vào định dạng dữ liệu để lưu vào đĩa. Chuyển dữ liệu ra khỏi R bằng cách sử dụng các lệnh write.table (), write.csv () và cat () .
 2. Đối với một vectơ giá trị, hãy sử dụng lệnh write () hoặc cat () . Đối với nhiều mục cột chứa nhiều biến, hãy sử dụng lệnh write.table () hoặc write.csv () .

Bản tóm tắt

Chúng ta đã học một số bước để xuất dữ liệu bảng sang tệp CSV, dữ liệu R sang trang tính excel, SPSS, Stata và SAS trong hướng dẫn này. Chúng ta cũng đã thảo luận về cách lưu công việc trong Lập trình R.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now