Rate this post

Trong mã hóa, các vòng lặp được thiết kế để thực thi lặp đi lặp lại một khối mã xác định. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng vòng lặp while trong Python, cú pháp của vòng lặp while, các điều khiển vòng lặp như ngắt và tiếp tục cũng như các bài tập khác trong hướng dẫn này.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu Vòng lặp While trong Python

Việc lặp lại vòng lặp while trong Python của một khối mã được thực thi miễn là điều kiện đã cho, tức là biểu_thức_điều_kiện, là đúng.

Nếu chúng ta không biết trước số lần chúng ta sẽ thực hiện phép lặp, chúng ta có thể viết một vòng lặp không xác định.

Cú pháp của vòng lặp While trong Python

while conditional_expression: 
  Code block of while 

Điều kiện đã cho, tức là, conditional_expression, được đánh giá ban đầu trong vòng lặp while của Python. Sau đó, nếu conditional_expression cho giá trị boolean là True, thì các câu lệnh của vòng lặp while được thực thi. Biểu thức điều kiện được xác minh lại khi khối mã hoàn chỉnh được thực thi. Quy trình này lặp đi lặp lại cho đến khi conditional_expression trả về giá trị boolean Sai.

Các câu lệnh của vòng lặp while trong Python được xác định bằng cách thụt đầu dòng.

Khối mã bắt đầu khi một câu lệnh được thụt lề & kết thúc bằng câu lệnh không được thụt lề đầu tiên.

Bất kỳ số khác 0 nào trong Python đều được hiểu là boolean True. Sai được hiểu là Không và 0.

Ví dụ vòng lặp While trong Python

Ở đây chúng ta sẽ tính tổng bình phương của 15 số tự nhiên đầu tiên bằng cách sử dụng vòng lặp while.

# Ví dụ chương trình Python để hiển thị việc sử dụng vòng lặp while
num = 15 
 
# khởi tạo tổng kết và bộ đếm cho phép lặp
summation = 0 
c = 1 
 
while c <= num: # xác định điều kiện của vòng lặp
   # bắt đầu khối mã 
  summation = c**2 + summation 
  c = c + 1  # tăng bộ đếm
 
# in tổng cuối cùng 
print("Tổng kết cuối cùng", summation) 

Với điều kiện là tham số bộ đếm i của chúng ta cho giá trị boolean đúng với điều kiện, i nhỏ hơn hoặc bằng num, vòng lặp sẽ lặp lại việc thực thi khối mã i số lần.

Tiếp theo là một điểm quan trọng (hầu hết bị lãng quên). Chúng ta phải tăng giá trị của tham số bộ đếm trong các câu lệnh của vòng lặp. Nếu không, vòng lặp while của chúng ta sẽ tự thực hiện vô thời hạn (một vòng lặp không bao giờ kết thúc).

Cuối cùng, chúng ta in kết quả bằng câu lệnh print.

Bài tập Vòng lặp While trong Python

Số nguyên tố và Python While Loop

Sử dụng vòng lặp while, chúng ta sẽ xây dựng một chương trình Python để xác minh xem số nguyên đã cho có phải là số nguyên tố hay không.

#khai báo một mảng các số
num = [34, 12, 54, 23, 75, 34, 11]  
#định nghĩa hàm xác định số nguyên tố 
def prime_number(number): 
 #khai báo condition
 #khai báo iteration
  condition = 0 
  iteration = 2 
  #chạy while với điều kiện iteration <= number / 2
  while iteration <= number / 2: 
    if number % iteration == 0: 
     #nếu chia hết thì condition = 1
      condition = 1 
      break 
    iteration = iteration + 1 
 
  if condition == 0: 
    print(f"{number} là số nguyên tố") 
  else: 
    print(f"{number} không là số nguyên tố") 
for i in num: 
  prime_number(i) 

Bảng cửu chương sử dụng vòng lặp While

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while để in bảng cửu chương của một số đã cho.

num = 21    
counter = 1   
# chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while để lặp 10 lần cho bảng cửu chương   
print("The Multiplication Table of: ", num)   
while counter <= 10: # xác định điều kiện
  ans = num * counter   
  print (num, 'x', counter, '=', ans)   
  counter += 1 # biểu thức để tăng bộ đếm 

Vòng lặp trong khi Python với list

Chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while của Python để bình phương mọi số trong list

# Chương trình Python bình phương mọi số trong danh sách
# khởi tạo danh sách
list_ = [3, 5, 1, 4, 6] 
squares = [] 
# lập trình vòng lặp while 
while list_: # cho đến khi danh sách không trống, biểu thức này sẽ cho giá trị boolean True sau đó là False 
  squares.append( (list_.pop())**2) 
# in hình vuông
print( squares ) 

Trong ví dụ trước, chúng ta thực hiện một vòng lặp while trên một danh sách các số nguyên nhất định sẽ chạy lặp lại miễn là tìm thấy một phần tử trong danh sách.

Python While lặp nhiều điều kiện

Chúng ta sẽ cần sử dung các toán tử logic để kết hợp hai hoặc nhiều biểu thức chỉ định các điều kiện thành một vòng lặp while duy nhất. Điều này hướng dẫn Python phân tích chung tất cả các biểu thức điều kiện đã cho.

Chúng ta có thể xây dựng một vòng lặp while với nhiều điều kiện trong ví dụ này. Chúng ta đã đưa ra hai điều kiện và a và từ khóa, nghĩa là cho đến khi cả hai điều kiện đều cho kết quả boolean True thì vòng lặp sẽ thực hiện các câu lệnh.

num1 = 19 
num2 = -10 
  
while num1 > 5 and num2 < -5 : # nhiều điều kiện trong một vòng lặp while 
  num1 -= 2 
  num2 += 3 
  print( (num1, num2) ) 

Hãy xem một ví dụ khác về nhiều điều kiện với toán tử OR.

num1 = 19 
num2 = -10 
  
while num1 > 5 or num2 < -5 : 
  num1 -= 2 
  num2 += 3 
  print( (num1, num2) ) 

Chúng ta cũng có thể nhóm nhiều biểu thức logic trong vòng lặp while, như trong ví dụ này.

#khai báo biến num1,num,maximum_value,counter
num1 = 9  
num = 14  
maximum_value = 4 
counter = 0  
while (counter < num1 or counter < num2) and not counter >= maximum_value: # nhóm nhiều điều kiện
  print(f"Number of iterations: {counter}")  
  counter += 1 

Câu lệnh đơn While Vòng lặp

Tương tự như cú pháp câu lệnh if, nếu mệnh đề while của chúng ta bao gồm một câu lệnh, thì nó có thể được viết trên cùng một dòng với từ khóa while.

Đây là cú pháp và ví dụ về mệnh đề while một dòng –

# Chương trình Python trình bày cách tạo một câu lệnh đơn trong vòng lặp while
counter = 1 
while counter: print('vòng lặp while') 

Câu lệnh điều khiển vòng lặp

Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về các câu lệnh điều khiển vòng lặp. Chúng ta sẽ xem một ví dụ về từng câu lệnh điều khiển.

Continue

Nó trả quyền điều khiển của trình thông dịch Python về đầu vòng lặp.

# Chương trình Python trình bày cách sử dụng điều khiển vòng lặp tiếp tục
 
# Bắt đầu vòng lặp
for string in "While Loops": 
  if string == "o" or string == "i" or string == "e": 
     continue 
  print('Current Letter:', string) 

Break Statement

Nó dừng việc thực hiện vòng lặp khi đạt đến câu lệnh break.

# Chương trình Python hướng dẫn cách sử dụng câu lệnh break
 
# Bắt đầu vòng lặp
for string in "Python Loops": 
  if string == 'n': 
     break 
  print('Current Letter: ', string) 

Pass Statement

Các câu lệnh pass được sử dụng để tạo các vòng lặp trống. Câu lệnh pass cũng được sử dụng cho các lớp, hàm và câu lệnh điều khiển trống.

# Chương trình Python hướng dẫn cách sử dụng câu lệnh pass
for a string in "Python Loops": 
  pass 
print( 'Last Letter:', string)  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now