Rate this post

Vòng lặp while trong C++ là một cấu trúc điều khiển vòng lặp cho phép thực thi một đoạn mã nhiều lần cho đến khi một điều kiện nào đó không được thỏa mãn. Vòng lặp while là một vòng lặp kiểu “đầu tiên kiểm tra sau thực thi” nghĩa là nó kiểm tra điều kiện trước khi thực thi mã trong vòng lặp.

Cú pháp của vòng lặp while:

while (condition) {
  // code to be executed
}

Trong đó condition là một biểu thức logic được kiểm tra trước khi thực thi mã trong vòng lặp. Nếu conditiontrue, mã trong vòng lặp sẽ được thực thi. Nếu conditionfalse, vòng lặp sẽ dừng lại và chương trình sẽ tiếp tục thực thi các lệnh sau vòng lặp.

Ví dụ:

int i = 0;
while (i < 5) {
  cout << i << " ";
  i++;
}

Kết quả: 0 1 2 3 4

Trong ví dụ trên, vòng lặp while sẽ chạy cho đến khi biểu thức i < 5 trả về false, tức là khi i = 5. Mỗi lần lặp, giá trị của i được tăng lên 1 và in ra màn hình.

Vòng lặp while rất hữu ích khi bạn không biết trước số lần thực thi của vòng lặp, hoặc khi bạn cần thực thi mã cho đến khi một điều kiện nào đó được thỏa mãn. Nó cũng được sử dụng khi bạn cần thực thi mã một số lần không xác định trước, và cần sử dụng biểu thức điều kiện để kiểm tra trạng thái của chương trình trong quá trình thực thi.

Tại sao nên sử dụng vòng lặp while trong c++

Có một số lý do tại sao bạn nên sử dụng vòng lặp while trong C++:

 1. Điều kiện chạy vòng lặp không xác định: Vòng lặp while là lựa chọn tốt nhất khi bạn không biết trước số lần thực thi của vòng lặp hoặc khi bạn cần thực thi mã cho đến khi một điều kiện nào đó được thỏa mãn.
 2. Kiểm tra điều kiện: Vòng lặp while luôn kiểm tra điều kiện trước khi thực thi mã trong vòng lặp. Nếu điều kiện là sai, vòng lặp sẽ dừng lại và chương trình sẽ tiếp tục thực thi các lệnh sau vòng lặp.
 3. Tiết kiệm tài nguyên: Vì vòng lặp while chỉ thực thi mã trong vòng lặp khi điều kiện được thỏa mãn, nó có thể giúp tiết kiệm tài nguyên hơn so với các vòng lặp khác mà không cần thực thi mã vô dụng.
 4. Điều khiển vòng lặp: Vòng lặp while cho phép bạn tùy chỉnh và điều khiển số lần thực thi bằng cách thay đổi giá trị của biểu thức điều kiện trong quá trình thực thi.
 5. Đơn giản: Cú pháp của vòng lặp while rất đơn giản và dễ hiểu, giúp cho việc sử dụng vòng lặp trong chương trình dễ dàng hơn.

Tất cả các vòng lặp có thể được thay thế bằng các cấu trúc khác nhau, nhưng sử dụng vòng lặp while có thể giúp cho chương trình của bạn dễ dàng hơn, tối ưu hơn và dễ hiểu hơn.

Một số ví dụ sử dụng vòng lặp while trong c++

Dưới đây là một số ví dụ về sử dụng vòng lặp while trong C++:

 1. In ra màn hình các số từ 1 đến 10:
int i = 1;
while (i <= 10) {
  cout << i << " ";
  i++;
}
 1. Tính tổng các số từ 1 đến 100:
int sum = 0, i = 1;
while (i <= 100) {
  sum += i;
  i++;
}
cout << "Tong la: " << sum << endl;
 1. Nhập vào một số n và in ra màn hình các số chia hết cho 3 từ 1 đến n:
int n;
cout << "Nhap vao so n: ";
cin >> n;
int i = 1;
while (i <= n) {
  if (i % 3 == 0) {
    cout << i << " ";
  }
  i++;
}
 1. In ra màn hình các số nguyên tố từ 1 đến 100:
int i = 2;
while (i <= 100) {
  int j = 2;
  bool prime = true;
  while (j < i) {
    if (i % j == 0) {
      prime = false;
      break;
    }
    j++;
  }
  if (prime) {
    cout << i << " ";
  }
  i++;
}
 1. In ra màn hình các ký tự trong một chuỗi:

6. Nhập vào một số và kiểm tra xem có phải số nguyên tố hay không:
int n; 
cout << "Nhap vao so n: "; 
cin >> n; 
int i = 2; 
bool prime = true; 
while (i < n) { 
 if (n % i == 0) { 
  prime = false; 
  break;
 } 
 i++; 
} 
if (prime) 
{ 
 cout << n << " la so nguyen to." << endl; 
} else { 
 cout << n << " khong la so nguyen to." << endl; 
}

Trong các ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng vòng lặp while là một cấu trúc điều khiển rất hữu ích trong C++. Nó cho phép thực thi một đoạn mã nhiều lần cho đến khi một điều kiện nào đó không được thỏa mãn, giúp cho việc lặp lại các tác vụ trong chương trình dễ dàng hơn và tiết kiệm tài nguyên hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now