Rate this post

Trong C++, từ khóa void được sử dụng để chỉ rằng một hàm hoặc một biến không có giá trị trả về.

Các bài viết liên quan:

 1. Sử dụng void trong khai báo hàm: Khi khai báo một hàm có kiểu trả về là void, nó có nghĩa là hàm đó không trả về giá trị nào cả. Ví dụ:
#include <iostream>
using namespace std;

void print_hello() {
  cout << "Hello, world!" << endl;
}

int main() {
  print_hello();
  return 0;
}
 1. Sử dụng void trong khai báo biến: Khi khai báo một biến có kiểu void, nó không chứa giá trị nào cả. Ví dụ:
void* ptr;

Với ví dụ trên, biến ptr không chứa giá trị nào cả, nó chỉ là một con trỏ trỏ đến vùng nhớ không xác định.

Lưu ý rằng biến void khác với kiểu dữ liệu void trong hàm. Trong hàm nó nghĩa là không có giá trị trả về, còn trong biến thì nó không chứa giá trị nào.

Để sử dụng void trong hàm, có thể sử dụng nó để khai báo kiểu trả về của hàm, hoặc nó cũng có thể được sử dụng để khai báo kiểu của một tham số trong hàm.

 1. Sử dụng void để khai báo kiểu trả về của hàm: Khi khai báo một hàm có kiểu trả về là void, nó có nghĩa là hàm đó không trả về giá trị nào cả. Ví dụ:
void print_hello() {
  cout << "Hello, world!" << endl;
}
 1. Sử dụng void để khai báo kiểu của một tham số trong hàm: Khi khai báo một tham số có kiểu void, nó có nghĩa là tham số đó không chứa giá trị nào cả. Ví dụ:
void function(void* ptr) {
  // code
}

Trong ví dụ trên, tham số ptr của hàm function là một con trỏ chứa địa chỉ của một vùng nhớ không xác định.

Trong C++11, người ta có thể sử dụng nullptr để thay thế cho void*

void function(nullptr_t ptr) {
  // code
}

Sử dụng void*nullptr chỉ được sử dụng trong trường hợp đặc biệt và cần phải cẩn thận khi sử dụng. Trong thông thường, người ta sẽ sử dụng kiểu dữ liệu khác như int*, double*, char*string* để làm việc với con trỏ.

Các kiểu dữ liệu void*nullptr có thể được sử dụng để tham chiếu đến bất kỳ kiểu dữ liệu nào, vì vậy nó có thể gây ra rủi ro về tương thích và an toàn dữ liệu trong một số trường hợp đặc biệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now