Rate this post

Trong Express.js, view là một thành phần quan trọng của mô hình MVC (Model-View-Controller). Nó là một phần của ứng dụng mà xử lý việc hiển thị dữ liệu cho người dùng. Các view thường được viết bằng HTML, CSS và JavaScript. Trong Express.js, chúng ta có thể sử dụng các thư viện template như Pug, EJS, Handlebars để tạo và hiển thị các view. Mỗi view sẽ tương ứng với một route và sẽ được gọi bởi một controller.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ View trong Express.js

Một ví dụ của một view trong Express.js có thể như sau:

//views/index.ejs
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Welcome to my website</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Welcome to my website, <%= userName %></h1>
  <p>Here is a list of recent articles:</p>
  <ul>
   <% for (var i = 0; i < articles.length; i++) { %>
    <li><%= articles[i].title %></li>
   <% } %>
  </ul>
 </body>
</html>

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng thư viện template EJS để tạo ra một view có tên là “index.ejs”. Trong view này, chúng ta sử dụng cú pháp EJS để hiển thị dữ liệu truyền vào từ controller. Ví dụ, biến “userName” và “articles” được truyền vào từ controller và sẽ được hiển thị trong view này.

Trong controller, chúng ta có thể gọi view này như sau:

app.get('/', function(req, res) {
  res.render('index', { userName: 'mr.doraemon0101@gmail.com', articles: [{ title: 'Article 1' }, { title: 'Article 2' }] });
});

Trong đó, hàm render sẽ gọi view index.ejs và truyền vào các tham số userName và articles

Một ví dụ đơn giản về view trong Express.js có thể là hiển thị thông tin của người dùng sau khi đăng nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now