Rate this post

Ở bước này, chúng ta sẽ tìm hiểu Vue-dropzone để có thể tải lên tệp VueJS trong Laravel. Nếu chúng tôi cố gắng tải tệp lên bằng cách thêm tùy chọn kéo và thả, thì có một cách tuyệt vời để làm điều này là chọn dropzone js. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thành phần Vue dropzone để tải lên tệp VueJS. Đối với điều này, chúng ta có thể sử dụng laravel 6, Laravel 7 và Laravel 8. Vì vậy, trong tập lệnh VueJS của chúng tôi, dropzone js cũng có thể được sử dụng.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Vue-dropzone

Vue-dropzone là một thư viện sử dụng trong framework Vue.js để xử lý tải lên file dễ dàng và linh hoạt. Nó cung cấp một giao diện người dùng tương tác để kéo và thả file, hiển thị trạng thái tải lên và cung cấp các chức năng quản lý file tải lên như xóa, xem trước và tùy chỉnh.

Với Vue-dropzone, việc tạo ra một giao diện tải lên file trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Thư viện này tích hợp sẵn với các tính năng quan trọng như quản lý đa tệp tin, xử lý các sự kiện tải lên, xóa file và hiển thị trạng thái tải lên.

Vue-dropzone hỗ trợ các tính năng như kéo và thả file, chọn file từ hộp thoại duyệt file, xem trước file trước khi tải lên và hiển thị trạng thái tải lên như tiến trình tải, thành công hoặc lỗi. Ngoài ra, nó cũng cho phép bạn tùy chỉnh giao diện và chức năng theo ý muốn của bạn.

Thiết kế Vue-dropzone để dễ dàng tích hợp và sử dụng trong ứng dụng Vue.js, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc xây dựng giao diện tải lên file. Nó cung cấp một lớp trừu tượng để tương tác với giao diện người dùng và xử lý các sự kiện tải lên file một cách thuận tiện.

Với tích hợp Vue-dropzone vào ứng dụng Laravel, bạn có thể xây dựng một trang web hoặc ứng dụng web mạnh mẽ với khả năng tải lên file linh hoạt và dễ dàng.

Xem thêm Lịch sử của Laravel

Cài đặt Vue-dropzone trong Laravel

Để cài đặt Vue-dropzone trong Laravel, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Bước 1: Cài đặt Vue-dropzone

 • Mở terminal và di chuyển vào thư mục gốc của dự án Laravel.
 • Chạy lệnh sau để cài đặt Vue-dropzone thông qua npm:
npm install vue2-dropzone

Bước 2: Tích hợp Vue-dropzone vào ứng dụng Laravel

 • Mở file app.js trong thư mục resources/js.
 • Thêm đoạn mã sau để import và đăng ký Vue-dropzone:
import Vue from 'vue';
import Vue2Dropzone from 'vue2-dropzone';
import 'vue2-dropzone/dist/vue2Dropzone.min.css';

Vue.component('vue-dropzone', Vue2Dropzone);

Bước 3: Sử dụng Vue-dropzone trong các thành phần Vue

 • Mở file Vue component mà bạn muốn sử dụng Vue-dropzone.
 • Thêm đoạn mã sau để sử dụng Vue-dropzone:
<template>
 <div>
  <vue-dropzone :options="dropzoneOptions" @vdropzone-success="handleSuccess"></vue-dropzone>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   dropzoneOptions: {
    url: '/upload',
    maxFilesize: 2,
    acceptedFiles: '.jpg, .jpeg, .png',
    headers: {
     'X-CSRF-TOKEN': document.head.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content,
    },
   },
  };
 },
 methods: {
  handleSuccess(file, response) {
   console.log('File uploaded successfully:', response);
  },
 },
};
</script>

Trong đoạn mã trên, dropzoneOptions chứa các tùy chọn cho Vue-dropzone như URL xử lý tải lên (url), kích thước tệp tin tối đa (maxFilesize), định dạng tệp tin chấp nhận (acceptedFiles), và tiêu đề CSRF (headers).

@vdropzone-success là sự kiện được gọi khi tệp tin được tải lên thành công. Bạn có thể xử lý logic của mình trong phương thức handleSuccess trong methods.

Bước 4: Biên dịch và chạy ứng dụng Laravel

 • Mở terminal và di chuyển vào thư mục gốc của dự án Laravel.
 • Chạy lệnh npm run dev để biên dịch tài nguyên frontend.
 • Khởi động server Laravel bằng lệnh php artisan serve.
 • Truy cập ứng dụng Laravel trong trình duyệt để xem Vue-dropzone hoạt động.

Với các bước trên, bạn đã cài đặt và tích hợp Vue-dropzone thành công trong ứng dụng Laravel của mình. Bạn có thể tùy chỉnh và sử dụng Vue-dropzone theo nhu cầu của mình.

Xem thêm Express.js File Upload

Tùy chỉnh Vue-dropzone trong Laravel

Để tùy chỉnh Vue-dropzone trong Laravel, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Tạo một component Vue để đóng gói Vue-dropzone và tùy chỉnh giao diện theo ý muốn. Ví dụ:
<template>
 <div>
  <vue-dropzone :options="dropzoneOptions" @vdropzone-success="handleSuccess">
   <div class="dropzone-message">Kéo và thả file vào đây hoặc nhấp để chọn file</div>
  </vue-dropzone>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   dropzoneOptions: {
    // Các tùy chọn của Vue-dropzone
   },
  };
 },
 methods: {
  handleSuccess(file, response) {
   // Xử lý thành công khi tệp tin được tải lên
  },
 },
};
</script>

<style scoped>
.dropzone-message {
 text-align: center;
 padding: 20px;
 background-color: #f7f7f7;
 border: 2px dashed #ccc;
}
</style>

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một component Vue với một phần tử <div> bao quanh Vue-dropzone và một thông điệp hiển thị khi không có tệp tin nào được kéo và thả.

 1. Trong component cha nơi bạn muốn sử dụng Vue-dropzone, import và sử dụng component Vue đã tạo:
<template>
 <div>
  <!-- Các nội dung khác của component cha -->
  <custom-dropzone></custom-dropzone>
 </div>
</template>

<script>
import CustomDropzone from './path/to/custom-dropzone.vue';

export default {
 components: {
  CustomDropzone,
 },
 // Các logic và dữ liệu khác của component cha
};
</script>

Trong ví dụ trên, chúng ta đã import component Vue tùy chỉnh (CustomDropzone) và đăng ký nó trong component cha.

 1. Tùy chỉnh các tùy chọn của Vue-dropzone trong component Vue cha. Bạn có thể truyền các giá trị tùy chọn cho dropzoneOptions thông qua props hoặc gán trực tiếp trong data() của component cha.
<template>
 <div>
  <!-- Các nội dung khác của component cha -->
  <custom-dropzone :dropzone-options="dropzoneOptions"></custom-dropzone>
 </div>
</template>

<script>
import CustomDropzone from './path/to/custom-dropzone.vue';

export default {
 components: {
  CustomDropzone,
 },
 data() {
  return {
   dropzoneOptions: {
    url: '/upload',
    maxFilesize: 2,
    acceptedFiles: '.jpg, .jpeg, .png',
    // Tùy chọn khác của Vue-dropzone
   },
  };
 },
 // Các logic khác của component cha
};
</script>

Trong ví dụ trên, chúng ta đã truyền giá trị dropzoneOptions cho component Vue tùy chỉnh thông qua props.

Bằng cách tạo một component Vue tùy chỉnh và tùy chỉnh các tùy chọn của Vue-dropzone trong component cha, bạn có thể linh hoạt tùy chỉnh giao diện và hành vi của Vue-dropzone trong ứng dụng Laravel của mình.

Xem thêm Cách lên lịch cho bài viết wordpress

Lưu trữ và xử lý file tải lên trong Laravel

Trong Laravel, để lưu trữ và xử lý tệp tin tải lên, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Tạo form để người dùng có thể tải lên tệp tin từ trình duyệt của họ. Đảm bảo rằng bạn đã bổ sung thuộc tính enctype="multipart/form-data" vào thẻ <form> để hỗ trợ tải lên file.
<form action="/upload" method="POST" enctype="multipart/form-data">
 <input type="file" name="file">
 <button type="submit">Upload</button>
</form>
 1. Trong Laravel, bạn có thể xử lý yêu cầu tải lên tệp tin trong một phương thức của controller. Đảm bảo rằng bạn đã đặt tên cho trường tệp tin trong form với thuộc tính name phù hợp. Ví dụ:
public function uploadFile(Request $request)
{
  if ($request->hasFile('file')) {
    $file = $request->file('file');

    // Xử lý tệp tin tại đây
  }
}
 1. Trong phương thức xử lý, bạn có thể thực hiện các thao tác lưu trữ tệp tin vào thư mục đã chỉ định trong cấu hình của Laravel. Bạn có thể sử dụng phương thức store() hoặc move() trên đối tượng UploadedFile để di chuyển tệp tin tải lên vào thư mục đích. Ví dụ:
use Illuminate\Support\Facades\Storage;

public function uploadFile(Request $request)
{
  if ($request->hasFile('file')) {
    $file = $request->file('file');

    $path = $file->store('uploads');

    // Lưu trữ thành công, $path chứa đường dẫn tới tệp tin đã tải lên
  }
}

Trong ví dụ trên, store('uploads') sẽ lưu trữ tệp tin tải lên trong thư mục storage/app/uploads của ứng dụng Laravel của bạn. Bạn cũng có thể chỉ định thư mục đích tùy ý trong phương thức store().

 1. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện các xử lý bổ sung trên tệp tin tải lên, chẳng hạn như thay đổi tên tệp tin, thay đổi kích thước hoặc tạo các phiên bản ảnh thu nhỏ. Để làm điều này, Laravel cung cấp các phương thức và lớp hữu ích như getClientOriginalName(), move(), resize() và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong tài liệu Laravel.

Laravel cung cấp một cách tiện lợi và mạnh mẽ để xử lý tải lên và lưu trữ tệp tin trong ứng dụng của bạn. Bằng cách sử dụng các phương thức và lớp có sẵn, bạn có thể linh hoạt xử lý và lưu trữ tệp tin theo nhu cầu của ứng dụng của mình.

Xem thêm Java JPopupMenu

Tối ưu hóa Vue-dropzone trong Laravel

Để tối ưu hóa Vue-dropzone trong Laravel, bạn có thể thực hiện một số điều sau:

 1. Compression và Resizing: Trước khi tải lên, bạn có thể thực hiện nén và thay đổi kích thước tệp tin hình ảnh để giảm kích thước tệp tin và tăng tốc độ tải lên. Bạn có thể sử dụng các thư viện như Intervention Image để thực hiện các thao tác này trong Laravel.
 2. Xác thực và kiểm soát: Kiểm tra và xác minh dữ liệu tệp tin trước khi lưu trữ nó. Bạn có thể sử dụng các quy tắc xác thực của Laravel để đảm bảo rằng chỉ có các tệp tin hợp lệ được chấp nhận và lưu trữ.
 3. Lưu trữ tệp tin tải lên: Sử dụng cấu hình hợp lý để lưu trữ tệp tin tải lên. Laravel cung cấp các phương pháp tiện lợi như store() để lưu trữ tệp tin tải lên trong các thư mục cụ thể.
 4. Xử lý lỗi: Xử lý các lỗi có thể xảy ra trong quá trình tải lên, như tệp tin quá lớn, định dạng không hợp lệ, hoặc lỗi hệ thống. Đảm bảo bạn xử lý các lỗi này một cách chính xác và cung cấp thông báo lỗi thích hợp cho người dùng.
 5. Tối ưu hóa hiệu suất: Đảm bảo rằng bạn sử dụng các tài nguyên mạng một cách hiệu quả để tải lên và xử lý tệp tin. Sử dụng kỹ thuật caching và tối ưu hóa các yêu cầu AJAX để tăng tốc độ tải lên và giảm tải cho máy chủ.
 6. Tích hợp với lưu trữ đám mây: Nếu bạn muốn lưu trữ tệp tin trên các dịch vụ đám mây như Amazon S3 hoặc Google Cloud Storage, Laravel cung cấp các công cụ tích hợp dễ dàng để làm điều này. Bạn có thể sử dụng các gói mở rộng như laravel-filesystem để đơn giản hóa việc tương tác với các dịch vụ lưu trữ đám mây.
 7. Tối ưu hóa mã nguồn: Kiểm tra và tối ưu hóa mã nguồn Vue-dropzone và các thành phần Vue khác để đảm bảo rằng chúng chạy một cách mượt mà và hiệu quả trên trình duyệt.

Nhớ rằng tối ưu hóa là quá trình liên tục, vì vậy hãy kiểm tra và cải thiện các phần của ứng dụng của bạn khi cần thiết để đạt được hiệu suất tốt nhất.

Phòng ngừa lỗi và xử lý ngoại lệ

Để phòng ngừa lỗi và xử lý ngoại lệ trong Laravel, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau:

 1. Validation: Sử dụng Laravel’s validation để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. Điều này giúp ngăn chặn các giá trị không hợp lệ từ người dùng trước khi xử lý.
 2. Exception Handling: Laravel cung cấp một cơ chế xử lý ngoại lệ mạnh mẽ thông qua Exception Handling. Bạn có thể định nghĩa các xử lý ngoại lệ tùy chỉnh cho các trường hợp cụ thể hoặc xử lý ngoại lệ mặc định trong file app/Exceptions/Handler.php. Điều này giúp bạn ghi nhận và xử lý các lỗi xảy ra trong ứng dụng.
 3. Logging: Sử dụng cơ chế ghi log của Laravel để ghi lại các sự kiện quan trọng, bao gồm các lỗi và ngoại lệ. Bạn có thể sử dụng các kênh log như file log, database log hoặc log của bên thứ ba như Papertrail hoặc Logstash để giám sát và phân tích log.
 4. Debugging và Giám sát: Sử dụng công cụ Laravel Debugbar hoặc công cụ giám sát như Laravel Telescope để theo dõi và phân tích các hoạt động của ứng dụng. Điều này giúp bạn nắm bắt các vấn đề và ngoại lệ trong quá trình chạy và tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của chúng.
 5. Xử lý graceful: Trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc ngoại lệ không mong muốn, hãy đảm bảo rằng ứng dụng của bạn xử lý graceful, tức là không gây gián đoạn cho người dùng mà cung cấp thông báo lỗi thân thiện và hướng dẫn cho họ.
 6. Kiểm thử và Gỡ lỗi: Tạo và chạy các bài kiểm tra đơn vị và bài kiểm tra tích hợp để đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy của ứng dụng. Sử dụng các công cụ như PHPUnit và Laravel Dusk để kiểm tra chức năng và hiệu suất của ứng dụng của bạn.
 7. Xác thực và Phân quyền: Áp dụng các quy tắc xác thực và phân quyền mạnh mẽ để đảm bảo rằng chỉ người dùng có quyền truy cập được phép vào các tài nguyên và chức năng trong ứng dụng của bạn.
 8. Sử dụng bộ nhớ cache: Sử dụng bộ nhớ cache của Laravel để lưu trữ dữ liệu tạm thời và tránh việc truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quá nhiều. Điều này giúp tăng hiệu suất và giảm tải cho ứng dụng.

Đảm bảo tuân thủ các phương pháp này giúp bạn giảm thiểu lỗi và ngoại lệ trong Laravel và cung cấp một trải nghiệm ứng dụng mượt mà và đáng tin cậy cho người dùng.

Xem thêm Khai thác giao thức HTTP với PUT method

Ví dụ sử dụng Vue.js dropzone trong Laravel

Để tải lên tệp hoặc hình ảnh của Vue.js dropzone, chúng ta nên làm theo quy trình từng bước. Đầu tiên, Laravel 5.6 sẽ được tải xuống. Sau đó, VueJS sẽ được khởi tạo. Sau đó, chúng tôi sẽ cài đặt gói Vue-dropzone. Bây giờ, một bộ điều khiển và một tuyến bài sẽ được tạo bằng cách sử dụng một phương pháp. Chúng tôi sẽ sử dụng bộ điều khiển và tạo một phương thức POST trên đó. Sau đó, chúng tôi sẽ lưu hình ảnh bằng cách viết đoạn mã sau. Nếu chúng tôi muốn thêm chi tiết, chúng tôi cũng có thể viết nó. Quy trình từng bước để tải lên tệp hoặc hình ảnh bằng cách sử dụng các thành phần của Vue-dropzone như sau:

Bước 1:

Đây là bước đầu tiên, và trong bước này, chúng ta sẽ cài đặt dự án Laravel 5.6. Đối với điều này, chúng tôi sẽ mở dấu nhắc lệnh hoặc thiết bị đầu cuối trên hệ thống của mình và sau đó chạy lệnh sau.

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog 

Bước 2:

Trong bước thứ hai, chúng ta sẽ Tạo Tuyến đường. Đối với điều này, một tuyến bài đăng sẽ được tạo và chúng tôi sẽ viết mã tải lên tệp hoặc hình ảnh trên đó. Vì vậy, hãy lấy tệp đó và sau đó đặt một tuyến đường mới như sau:

route / web.php

Bước 3:

Trong bước thứ ba, chúng ta sẽ tạo Bộ điều khiển. Bây giờ chúng ta sẽ tạo phương thức formSubmit và ImageController. Chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp này để lưu trữ tệp hoặc hình ảnh trên máy chủ. Vì vậy, chúng tôi sẽ viết mã cho điều đó bên trong phương thức này. Đối với điều này, chúng tôi sẽ tạo một bộ điều khiển như sau:

app / Http / Controllers / ImageController.php

Bước 4:

Trong bước này, chúng ta sẽ thực hiện Cấu hình npm. Đối với điều này, trước tiên chúng tôi sẽ thêm một thiết lập VueJS. Sau đó, chúng tôi sẽ cài đặt nmp và sau đó cũng cài đặt gói Vue-dropzone. Chúng tôi sẽ sử dụng dự án của mình và sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng các lệnh sau:

Cài đặt Vue:

php artisan preset Vue 

Cài đặt npm:

npm install 

Cài đặt Vue-dropzone:

npm install Vue2-dropzone 

Bước 5:

Trong bước thứ năm, chúng ta sẽ Viết trên các thành phần và app.js. Đối với điều này, chúng tôi sẽ đặt đường dẫn app.js và sau đó viết mã. Sau đó, chúng ta sẽ tạo các thành phần của VueJS. Vì vậy, chúng tôi sẽ tạo cả hai tệp và thêm mã sau:

resources/assets/js/app.js:

resources/assets/js/components/ExampleComponent.Vue:

Bước 6:

Trong bước thứ sáu, chúng tôi sẽ hoặc Cập nhật tệp welcome.blade.php. Đối với điều này, tệp ứng dụng / js sẽ được sử dụng. Vì vậy, chúng tôi sẽ cập nhật tệp này bằng cách viết mã sau:

resource / views / welcome.blade.php:

Tệp app.js sẽ được cập nhật khi chúng tôi chạy lệnh dưới đây:

npm run dev

Khi chúng ta chạy ví dụ trên, chúng ta sẽ nhận được kết quả sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now