Rate this post

Variables là một tên được sử dụng để chỉ vị trí bộ nhớ. Variables Python còn được gọi là định danh và được sử dụng để giữ giá trị.

Trong Python, chúng ta không cần chỉ định loại Variables vì Python là ngôn ngữ suy luận và đủ thông minh để lấy loại Variables.

Tên Variables có thể là một nhóm gồm cả chữ cái và chữ số, nhưng chúng phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

Các bài viết liên quan:

Nên sử dụng chữ thường cho tên Variables. “variable” và “Variable” đều là hai Variables số khác nhau.

Đặt tên định danh

Các Variables là ví dụ về định danh. Mã định danh được sử dụng để xác định các chữ được sử dụng trong chương trình. Các quy tắc để đặt tên cho một định danh được đưa ra dưới đây.

 • Ký tự đầu tiên của Variables phải là một bảng chữ cái hoặc dấu gạch dưới ( _ ).
 • Tất cả các ký tự ngoại trừ ký tự đầu tiên có thể là một bảng chữ cái gồm chữ thường (a-z), chữ hoa (A-Z), dấu gạch dưới hoặc chữ số (0-9).
 • Tên định danh không được chứa bất kỳ khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt nào (!, @, #, %, ^, &, *).
 • Tên định danh không được giống với bất kỳ từ khóa nào được xác định trong ngôn ngữ.
 • Tên định danh có phân biệt chữ hoa chữ thường; ví dụ: tên của tôi và MyName không giống nhau.
 • Ví dụ về số nhận dạng hợp lệ: a123, _n, n_9, v.v.
 • Ví dụ về số nhận dạng không hợp lệ: 1a, n%4, n 9, v.v.

Khai báo Variables và gán giá trị

Python không bắt buộc chúng ta phải khai báo một Variables trước khi sử dụng nó trong ứng dụng. Nó cho phép chúng ta tạo một Variables tại thời điểm cần thiết.

Chúng ta không cần khai báo Variables rõ ràng trong Python. Khi chúng ta gán giá trị bất kỳ cho Variables thì Variables đó được khai báo tự động.

Toán tử bằng (=) được sử dụng để gán giá trị cho một Variables.

Tham chiếu Object

Cần phải hiểu cách trình thông dịch Python hoạt động khi chúng ta khai báo một Variables. Quá trình xử lý các Variables hơi khác so với nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cao; đó là lý do tại sao mọi mục dữ liệu thuộc về một loại lớp cụ thể. Hãy xem xét ví dụ sau.

print("John") 

Object Python tạo một Object số nguyên và hiển thị nó ra terminal. Trong câu lệnh in ở trên, chúng ta đã tạo một Object chuỗi. Hãy kiểm tra loại của nó bằng cách sử dụng hàm type() tích hợp sẵn của Python.

type("John") 

Trong Python, các Variables là một tên tượng trưng, là một tham chiếu hoặc con trỏ tới một Object. Các Variables được sử dụng để biểu thị các Object theo tên đó.

Hãy hiểu ví dụ sau

a = 50  

Trong hình trên, Variables a đề cập đến một Object số nguyên.

Giả sử chúng ta gán giá trị nguyên 50 cho một Variables mới b.

a = 50

b = a

Variables b đề cập đến cùng một Object mà a trỏ đến vì Python không tạo Object khác.

Hãy gán giá trị mới cho b. Bây giờ cả hai Variables sẽ đề cập đến các Object khác nhau.

a = 50

b =100

Python quản lý bộ nhớ hiệu quả nếu chúng ta gán cùng một Variables cho hai giá trị khác nhau.

Object Identity

Trong Python, mọi Object được tạo đều xác định duy nhất trong Python. Python đảm bảo rằng không có hai Object nào có cùng mã định danh. Hàm id() tích hợp, được sử dụng để xác định mã định danh Object. Hãy xem xét ví dụ sau.

#khai báo biến a, b
a = 40 
b = a 
#xuất ra id của biến a và b
print(id(a)) 
print(id(b)) 
# gán lại giá trị a 
a = 400 
print(id(a)) 

Chúng tôi đã gán b = a, a và b đều trỏ đến cùng một Object. Khi chúng tôi kiểm tra bằng hàm id(), nó trả về cùng một số. Chúng tôi gán lại a cho 400; sau đó nó đề cập đến định danh Object mới.

Tên Variables

Chúng ta đã thảo luận về cách khai báo Variables hợp lệ. Tên Variables có thể dài bất kỳ có thể có chữ hoa, chữ thường (A đến Z, a đến z), chữ số (0-9) và ký tự gạch dưới (_). Xem xét ví dụ sau về tên Variables hợp lệ.

name = "name variable" 
age = 18 
marks = 9.50 
#xuất ra màn hình
print(name) 
print(age) 
print(marks) 

Xem xét trường hợp sau:

name = "test1" 
Name = "test2" 
naMe = "test3" 
NAME = "test4" 
n_a_m_e = "test5" 
_name = "test6" 
name_ = "test7" 
_name_ = "test8" 
na56me = "test9" 
 
print(n_a_m_e,Name,naMe, NAME, n_a_m_e, _name,name, name_,_name,NAME,na56me) 

Trong ví dụ trên, chúng ta đã khai báo một vài tên Variables hợp lệ như name, _name_, v.v. Nhưng điều đó không được khuyến khích vì khi chúng ta cố gắng đọc mã, nó có thể tạo ra sự nhầm lẫn. Tên Variables nên được mô tả để làm cho mã dễ đọc hơn.

Các từ khóa nhiều từ có thể được tạo bằng phương pháp sau.

Camel Case – Trong trường hợp Camel Case, mỗi từ hoặc chữ viết tắt ở giữa bắt đầu bằng một chữ in hoa. Không có sự can thiệp của khoảng trắng. Ví dụ – nameOfStudent, valueOfVaraible, v.v.

Pascal Case – Nó giống như Trường hợp Camel Case, nhưng ở đây từ đầu tiên cũng là viết hoa. Ví dụ – NameOfStudent, v.v.

Snake Case – Trong trường hợp Snake Case, các từ được phân tách bằng dấu gạch dưới. Ví dụ – name_of_student, v.v.

Gán nhiều variables

Python cho phép chúng ta gán giá trị cho nhiều Variables trong một câu lệnh, hay còn gọi là gán nhiều Variables.

Chúng ta có thể áp dụng nhiều phép gán theo hai cách, bằng cách gán một giá trị cho nhiều Variables hoặc gán nhiều giá trị cho nhiều Variables. Hãy xem xét ví dụ sau.

1. Gán một giá trị cho nhiều Variables

Ví dụ:

x=y=z=40  
print(x)  
print(y)  
print(z)  

2. Gán nhiều giá trị cho nhiều Variables:

Ví dụ:

a,b,c=15,110,115  
print a  
print b  
print c  

Các giá trị sẽ được gán theo thứ tự xuất hiện của các Variables.

Các loại Variables Python

Có hai loại Variables trong Python – Variables cục bộ và Variables toàn cục. Hãy hiểu các Variables sau đây.

Variables cục bộ

Variables cục bộ là các Variables được khai báo bên trong hàm và có phạm vi bên trong hàm. Hãy hiểu ví dụ sau đây.

Ví dụ:

# khai báo hàm
def add(): 
  # định nghĩa biến cục bộ 
  a = 210 
  b = 310 
  c = a + b 
  print("tổng:", c) 
 
# gọi function 
add() 

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã khai báo một hàm có tên add() và gán một vài Variables trong hàm. Các Variables này sẽ được gọi là Variables cục bộ chỉ có phạm vi bên trong hàm. Nếu chúng tôi cố gắng sử dụng chúng bên ngoài function, chúng tôi sẽ gặp lỗi sau.

add() 
# truy xuất local variable bên ngoài  
print(a) 
The sum is: 50
  print(a)
NameError: name 'a' is not defined

Chúng ta đã cố gắng sử dụng Variables cục bộ bên ngoài phạm vi của chúng; và quăng lỗi NameError.

Variables toàn cục

Variables toàn cục có thể được sử dụng trong toàn bộ chương trình và phạm vi của nó là trong toàn bộ chương trình. Chúng ta có thể sử dụng các Variables toàn cục bên trong hoặc bên ngoài hàm.

Một Variables được khai báo bên ngoài hàm là Variables toàn cục theo mặc định. Python cung cấp từ khóa toàn cục để sử dụng Variables toàn cục bên trong hàm. Nếu chúng ta không sử dụng từ khóa toàn cục, hàm sẽ coi nó như một Variables cục bộ. Hãy hiểu ví dụ sau đây.

# khai báo biến x và gán giá trị 
x = 101 
 
# khai báo function 
def mainFunction(): 
  # in ra giá trị toàn cục 
  global x 
  print(x) 
  # xửa giá trị toàn cục 
  x = 'Welcome global variable' 
  print(x) 
 #goi funtion
mainFunction() 
print(x) 

Trong đoạn mã trên, chúng ta khai báo một Variables toàn cục x và gán giá trị cho nó. Tiếp theo, chúng ta đã định nghĩa một hàm và truy cập Variables đã khai báo bằng cách sử dụng từ khóa toàn cục bên trong hàm. Bây giờ chúng ta có thể sửa đổi giá trị của nó. Sau đó, chúng tôi đã gán một giá trị chuỗi mới cho Variables x.

Bây giờ, chúng tôi đã gọi hàm và tiến hành in x. Nó in giá trị mới được gán của x.

Xóa một Variables

Chúng ta có thể xóa Variables bằng cách sử dụng từ khóa del. Cú pháp được đưa ra dưới đây.

del <variable_name> 

Trong ví dụ sau, chúng ta tạo một Variables x và gán giá trị cho nó. Chúng tôi đã xóa Variables x và in nó, chúng tôi gặp lỗi “Variables x không được xác định”. Variables x sẽ không còn được sử dụng trong tương lai.

Ví dụ:

# khởi tạo và gán giá trị x 
x = 6 
print(x) 
# xóa biến x  
del x 
print(x) 
6
Traceback (most recent call last):
 File "C:/Users/DEVANSH SHARMA/PycharmProjects/Hello/multiprocessing.py", line 389, in 
  print(x)
NameError: name 'x' is not defined

Giá trị tối đa có thể có của một số nguyên trong Python

Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, Python không có kiểu dữ liệu long int hoặc float. Nó coi tất cả các giá trị số nguyên là kiểu dữ liệu int. Ở đây, câu hỏi đặt ra. Giá trị tối đa có thể có mà Variables trong Python có thể giữ là bao nhiêu? Hãy xem xét ví dụ sau.

Ví dụ –

# A Python program to display that we can store 
# large numbers in Python 
 
a = 10000000001000000010000000000100000000000000 
a = a + 1 
print(type(a)) 
print (a) 
<class 'int'>
10000000000000000000000000000000000000000001

Như chúng ta có thể thấy trong ví dụ trên, chúng ta đã gán một giá trị số nguyên lớn cho Variables x và kiểm tra kiểu của nó. Nó in lớp <int> int. Do đó, không có giới hạn số lượng theo bit và chúng ta có thể mở rộng đến giới hạn bộ nhớ của mình.

Python không có bất kỳ kiểu dữ liệu đặc biệt nào để lưu trữ các số lớn hơn.

In một Variables và nhiều Variables trong Python

Chúng ta có thể in nhiều Variables trong một câu lệnh in. Dưới đây là ví dụ về các giá trị in một lần và nhiều lần.

Ví dụ – 1 (In một Variables)

# in 1 giá trị
a = 5 
print(a) 
print((a)) 

Ví dụ – 2 (In nhiều Variables)

a = 5 
b = 6 
# in ra nhiều variables 
print(a,b) 
# phân tách các biến bằng dấu phẩy 
Print(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now