Rate this post

Python Tuple là một tập hợp các đối tượng được phân tách bằng dấu phẩy. Theo một số cách, một Tuple tương tự như một danh sách về indexing, các đối tượng lồng nhau và sự lặp lại nhưng một Tuple là bất biến, không giống như các danh sách có thể thay đổi.

Các bài viết liên quan:

Tạo Tuple dữ liệu Python

Để tạo một tuple, chúng ta sẽ sử dụng toán tử ().

var = ("test1", "test2", "test3")
print(var)

Một cách mới để tạo Python Tuples trong Python 3.11 –

values : tuple[int | str, ...] = (1,2,4,"test")
print(values)

Ở đây, tronghình ở trên, chúng tôi đang xem xét một biến được gọi là giá trị chứa một Tuple dữ liệu bao gồm int hoặc str , ‘…’ có nghĩa là Tuple dữ liệu sẽ chứa nhiều hơn một int hoặc str

Lưu ý: Trong trường hợp bạn tạo một Tuple dữ liệu với một phần tử duy nhất, hãy đảm bảo thêm dấu phẩy sau phần tử đó.

Truy cập các giá trị trong Python Tuples

Phương pháp 1: Sử dụng Positive Index

Sử dụng dấu ngoặc vuông, chúng ta có thể lấy các giá trị từ các Tuple dữ liệu trong Python.

#khai báo var
var = ("test1", "test2", "test3")
#xuất ra màn hình
print("Giá trị Var[0] = ", var[0])
print("Giá trị Var[1] = ", var[1])
print("Giá trị Var[2] = ", var[2])

Phương pháp 2: Sử dụng Negative Index.

Trong các phương pháp trên, chúng tôi sử dụng positive index để truy cập giá trị trong Python và ở đây chúng tôi sẽ sử dụng chỉ mục – trong [].

#khai báo var
var = ("test1", "test2", "test3")
#xuất ra màn hình
print("Giá trị Var[-3] = ", var[-3])
print("Giá trị Var[-2] = ", var[-2])
print("Giá trị Var[-1] = ", var[-1])

Kết hợp các Tuple dữ liệu Python

Để nối Tuple dữ liệu Python, chúng tôi sẽ sử dụng các toán tử cộng (+).

# code kết hợp tuples
#định nghĩa tuple 1 và 2
tuple1 = (0, 1, 2, 3)
tuple2 = ('test1', 'test2')

# nối 2 tuple
print(tuple1 + tuple2)

Lồng Tuple dữ liệu Python

# Code tạo tuples lồng
#khai báo tuple1,2,3
tuple1 = (0, 1, 2, 3)
tuple2 = ('test1', 'test2')
tuple3 = (tuple1, tuple2)
#lồng 2 tuple1 và tuple2
print(tuple3)

Khởi tạo Python Tuples sử dụng Repetition 

# Code tạo tuple sử dụng repetition
tuple3 = ('test',)*3
print(tuple3)

Hãy thử ở trên mà không có dấu phẩy và kiểm tra. Bạn sẽ nhận được tuple3 dưới dạng chuỗi ‘testtesttest’.

Tuple dữ liệu Python bất biến

# code kiểm tra tính bất biến của tuple
tuple1 = (0, 1, 2, 3)
tuple1[0] = 4
print(tuple1)
Traceback (most recent call last):
  File "e0eaddff843a8695575daec34506f126.py", line 3, in
    tuple1[0]=4
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

Sử dụng Slice Python Tuples

# code sử dụng slicing
tuple1 = (0 ,1, 2, 3)
#in ra giá trị tuple
print(tuple1[1:])
print(tuple1[::-1])
print(tuple1[2:4])
(1, 2, 3)
(3, 2, 1, 0)
(2, 3)

Delete một Tuple

# Code sử dụng delete

tuple3 = ( 0, 1)
del tuple3
print(tuple3)
Traceback (most recent call last):
  File "d92694727db1dc9118a5250bf04dafbd.py", line 6, in <module>
    print(tuple3)
NameError: name 'tuple3' is not defined

Tìm chiều dài của một Tuple

# Code sử dụng hàm độ lớn của tuples
tuple2 = ('test1', 'test2')
print(len(tuple2))
2

Chuyển đổi danh sách thành Tuple

# Code chuyển đổi list thành tuple

list1 = [0, 1, 2]
print(tuple(list1))
# Code chuyển đổi string thành tuple
print(tuple('python')) # string 'python'
(0, 1, 2)
('p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n')

Nhận một tham số duy nhất có thể là danh sách, chuỗi, tập hợp hoặc thậm chí là từ điển (chỉ các khóa được lấy làm phần tử) và chuyển đổi chúng thành một Tuple.

Sử dụng lặp trong Tuples

# python code sử dụng lặp trong tuple

tup = ('test1test2test3',)
n = 5 # số lần lặp
for i in range(int(n)):
	tup = (tup,)
	print(tup)

Đầu ra:

(('test1test2test3',),)
((('test1test2test3',),),)
(((('test1test2test3',),),),)
((((('test1test2test3',),),),),)
(((((('test1test2test3',),),),),),)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now