Rate this post

Trong Java, khối “try-catch” được sử dụng để xử lý các exception hay ngoại lệ. Khối “try” chứa đoạn code có thể gây ra ngoại lệ, và khối “catch” chứa đoạn code sẽ xử lý ngoại lệ nếu nó được quăng ra.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

try {
  int x = 5 / 0;
} catch (ArithmeticException e) {
  System.out.println("Cannot divide by zero!");
}

Trong ví dụ trên, mã đoạn trong khối “try” có thể gây ra một ngoại lệ vì chia cho 0. Nếu ngoại lệ được ném ra, nó sẽ được xử lý bởi mã đoạn trong khối “catch”, in ra thông báo “Cannot divide by zero!”

Tại sao sử dung try catch trong java

Có nhiều lý do tại sao chúng ta sử dụng try-catch trong Java:

 1. Dễ dàng xử lý các lỗi: Khi mã đoạn có thể gây ra ngoại lệ, chúng ta có thể chứa chúng trong một khối try và xử lý chúng trong một khối catch. Điều này giúp cho mã đoạn dễ đọc hơn và dễ dàng quản lý.
 2. Giảm thiểu sự nảy lệnh của chương trình: Nếu chương trình không xử lý ngoại lệ, nó sẽ dừng hoạt động và gửi một thông báo lỗi cho người dùng. Sử dụng try-catch cho phép chương trình tiếp tục chạy sau khi xử lý một ngoại lệ.
 3. Tạo ra mã đoạn bảo mật hơn: Try-catch cung cấp một cách để chúng ta kiểm soát các ngoại lệ và xử lý chúng một cách an toàn hơn.
 4. Tạo ra mã đoạn dễ dàng bảo trì: Try-catch giúp cho chúng ta dễ dàng theo dõi và sửa chữa các lỗi trong chương trình, giúp cho việc bảo trì mã đoạn trở nên dễ dàng hơn.

Một vài ví dụ sử dụng try catch trong java

 1. Xử lý các lỗi chia cho 0:
try {
  int x = 5 / 0;
} catch (ArithmeticException e) {
  System.out.println("Cannot divide by zero!");
}
 1. Đọc từ một file:
try {
  FileReader fr = new FileReader("file.txt");
  BufferedReader br = new BufferedReader(fr);
  String line = br.readLine();
  while (line != null) {
    System.out.println(line);
    line = br.readLine();
  }
  br.close();
  fr.close();
} catch (IOException e) {
  System.out.println("Error reading file");
}
 1. Kiểm tra ngoại lệ khi chuyển đổi kiểu dữ liệu:
try {
  String num = "abc";
  int x = Integer.parseInt(num);
} catch (NumberFormatException e) {
  System.out.println("Invalid number format");
}
 1. Xử lý ngoại lệ khi truy cập vào vị trí không hợp lệ trong mảng:
try {
  int[] arr = {1, 2, 3};
  int x = arr[5];
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
  System.out.println("Array index out of bounds");
}
 1. Xử lý ngoại lệ khi truy cập đến một đối tượng null:
try {
  Object obj = null;
  obj.toString();
} catch (NullPointerException e) {
  System.out.println("Object is null");
}

Các ví dụ trên chỉ là một vài ví dụ cơ bản về cách sử dụng try-catch trong Java, chúng ta có thể sử dụng try-catch để xử lý nhiều loại ngoại lệ khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now