Rate this post

Bài viết “Truyền dữ liệu ra View trong Laravel” giới thiệu về cách truyền dữ liệu từ Controller sang View trong Laravel, một framework phát triển ứng dụng web mạnh mẽ và linh hoạt. Truyền dữ liệu ra View là một phần quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng web, giúp hiển thị dữ liệu động và tương tác với người dùng.

Bài viết bắt đầu bằng một giới thiệu về Laravel và khả năng của nó trong việc truyền dữ liệu. Nó giải thích cách Laravel sử dụng hệ thống mẫu Blade để xây dựng giao diện người dùng và cung cấp các cú pháp đơn giản và mạnh mẽ để truyền dữ liệu.

Tiếp theo, bài viết trình bày các cách truyền dữ liệu từ Controller sang View trong Laravel. Điều này bao gồm truyền dữ liệu qua biến, mảng và đối tượng. Mỗi phương pháp được minh họa bằng ví dụ cụ thể và cách sử dụng các hàm và cú pháp Laravel tương ứng.

Xem thêm View trong Express.js

Sau đó, bài viết tiếp tục giới thiệu cách truyền dữ liệu từ View sang Controller. Nó đưa ra các phương pháp sử dụng form và phương thức POST, cũng như sử dụng URL và phương thức GET để truyền dữ liệu từ View về Controller. Mỗi phương pháp được giải thích cụ thể và đi kèm với ví dụ minh họa.

Cuối cùng, bài viết đề cập đến cách truyền dữ liệu giữa các View trong Laravel. Nó giới thiệu việc sử dụng biến toàn cục (global) và session để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu giữa các View. Các ví dụ được cung cấp để minh họa cách sử dụng các phương pháp này.

Bài viết kết thúc bằng một phần kết luận, tổng kết những điểm quan trọng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền dữ liệu ra View trong Laravel.

Với bài viết này, người đọc sẽ hiểu cách truyền dữ liệu ra View trong Laravel và có thể áp dụng những kiến thức này vào phát triển ứng dụng web trong Laravel một cách hiệu quả.

Các bài viết liên quan:

Có nhiều cách khác nhau để chuyển dữ liệu đến các view:

 • Bằng cách sử dụng array name
 • Bằng cách sử dụng hàm with()
 • Bằng cách sử dụng hàm compact()

Laravel và khả năng truyền dữ liệu

Laravel là một framework phát triển ứng dụng web mạnh mẽ và linh hoạt, được xây dựng dựa trên ngôn ngữ lập trình PHP. Một trong những khả năng quan trọng của Laravel là khả năng truyền dữ liệu giữa các thành phần của ứng dụng, như từ Controller sang View và ngược lại.

Dưới đây là một số khả năng chính của Laravel khi truyền dữ liệu:

 1. Truyền dữ liệu từ Controller sang View:
  • Sử dụng biến: Bạn có thể truyền dữ liệu từ Controller sang View thông qua biến. Trong Controller, bạn có thể gán giá trị cho biến và truyền nó đến View để sử dụng.
  • Sử dụng mảng: Ngoài việc truyền dữ liệu qua biến, bạn cũng có thể truyền dữ liệu thông qua mảng. Mảng có thể chứa nhiều giá trị và được truyền từ Controller sang View để hiển thị dữ liệu tương ứng.
  • Sử dụng đối tượng: Laravel cũng hỗ trợ truyền dữ liệu từ Controller sang View thông qua đối tượng. Điều này cho phép bạn truyền một đối tượng chứa các thuộc tính và phương thức mà View có thể sử dụng để hiển thị thông tin.
 2. Truyền dữ liệu từ View sang Controller:
  • Sử dụng form và phương thức POST: Bạn có thể sử dụng form trong View để truyền dữ liệu về Controller thông qua phương thức POST. Dữ liệu sẽ được gửi đi và Controller có thể xử lý nó.
  • Sử dụng URL và phương thức GET: Laravel cũng cho phép truyền dữ liệu từ View sang Controller thông qua URL và phương thức GET. Bạn có thể truyền dữ liệu qua các tham số URL và Controller có thể truy cập chúng để sử dụng.
 3. Truyền dữ liệu giữa các thành phần khác nhau của ứng dụng:
  • Sử dụng biến toàn cục (global): Laravel cung cấp các biến toàn cục để lưu trữ dữ liệu và chia sẻ giữa các thành phần khác nhau của ứng dụng. Bạn có thể gán giá trị cho biến toàn cục trong một thành phần và truy cập nó từ các thành phần khác.
  • Sử dụng session: Laravel hỗ trợ session để lưu trữ dữ liệu trong suốt quá trình làm việc của người dùng trên ứng dụng. Dữ liệu session có thể được truyền giữa các request và được sử dụng để lưu trữ thông tin tạm thời.

Xem thêm Controller là gì?

Truyền dữ liệu từ Controller sang View

Trong Laravel, bạn có thể truyền dữ liệu từ Controller sang View bằng các phương pháp sau:

 1. Truyền dữ liệu qua biến:
  • Trong Controller, khởi tạo một biến và gán giá trị cho nó.Sử dụng phương thức view() để trả về View và truyền biến đó như một tham số.Trong View, bạn có thể truy cập và sử dụng giá trị của biến đó.
 2. Truyền dữ liệu qua mảng:
  • Trong Controller, khởi tạo một mảng và gán các giá trị tương ứng cho từng phần tử trong mảng.Sử dụng phương thức view() để trả về View và truyền mảng đó như một tham số.Trong View, bạn có thể truy cập và sử dụng các giá trị trong mảng đó.
 3. Truyền dữ liệu qua đối tượng:
  • Trong Controller, khởi tạo một đối tượng và gán các thuộc tính và giá trị tương ứng cho đối tượng đó.Sử dụng phương thức view() để trả về View và truyền đối tượng đó như một tham số.Trong View, bạn có thể truy cập và sử dụng các thuộc tính và phương thức của đối tượng đó.

Laravel cho phép truyền dữ liệu theo các phương pháp trên để hiển thị dữ liệu động trong View dựa trên dữ liệu từ Controller. Bằng cách này, bạn có thể tương tác với các dữ liệu từ phía Controller và hiển thị chúng trong giao diện người dùng.

Xem thêm Tìm hiểu về Relative Layout

Truyền dữ liệu từ View sang Controller

Trong Laravel, để truyền dữ liệu từ View sang Controller, bạn có thể sử dụng các phương pháp như sử dụng form và phương thức POST hoặc sử dụng URL và phương thức GET. Dưới đây là cách thực hiện các phương pháp này:

 1. Sử dụng form và phương thức POST:
  • Trên View, sử dụng thẻ <form> và đặt thuộc tính action của form thành URL của Controller và thuộc tính method thành “POST”.Để truyền dữ liệu, sử dụng các trường <input> hoặc các thành phần khác như <textarea> hoặc <select>. Gán cho mỗi trường tên (name) và giá trị tương ứng.Trong Controller, sử dụng phương thức request() để truy cập dữ liệu được gửi từ View. Bạn có thể sử dụng phương thức input() hoặc get() để lấy giá trị của các trường dữ liệu.
 2. Sử dụng URL và phương thức GET:
  • Trên View, sử dụng thẻ <a> hoặc <form> để tạo liên kết hoặc form và đặt thuộc tính action hoặc href thành URL của Controller và thuộc tính method thành “GET”.Để truyền dữ liệu, thêm các tham số vào URL bằng cách thêm dấu “?” sau URL và thêm các cặp “tên=giá trị” sau đó. Các cặp tên và giá trị được phân tách bằng dấu “&”.Trong Controller, sử dụng phương thức request() để truy cập dữ liệu được truyền qua URL. Bạn có thể sử dụng phương thức input() hoặc get() để lấy giá trị của các tham số.

Laravel cung cấp các phương pháp tiện lợi để truyền dữ liệu từ View sang Controller, cho phép bạn lấy dữ liệu mà người dùng đã nhập hoặc chọn trong giao diện người

Xem thêm controller trong Express.js

Truyền dữ liệu giữa các View

Trong Laravel, bạn có thể truyền dữ liệu giữa các View bằng cách sử dụng các biến toàn cục (global variables) và session. Dưới đây là cách thực hiện các phương pháp này:

 1. Sử dụng biến toàn cục:
  • Trong Laravel, bạn có thể sử dụng biến toàn cục để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu giữa các View. Để khởi tạo một biến toàn cục, bạn có thể sử dụng hàm view()->share().Trong View, bạn có thể truy cập giá trị của biến toàn cục bằng cách sử dụng cú pháp {{ $variable }}.
 2. Sử dụng session:
  • Laravel hỗ trợ session để lưu trữ dữ liệu trong suốt quá trình làm việc của người dùng trên ứng dụng. Bạn có thể sử dụng session để truyền dữ liệu giữa các View.Trong Controller, sử dụng phương thức session() để lưu trữ dữ liệu vào session.Trong View, bạn có thể truy cập và sử dụng giá trị của session bằng cách sử dụng cú pháp {{ session('key') }}.

Laravel cung cấp cách linh hoạt để truyền dữ liệu giữa các View, cho phép bạn chia sẻ và sử dụng dữ liệu một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi sử dụng session, hãy chú ý rằng dữ liệu được lưu trữ trong session sẽ tồn tại trong suốt phiên làm việc của người dùng và có thể bị xoá khi phiên làm việc kết thúc.

Xem thêm Controller Resource Laravel

Ví dụ

Array name

Mảng tên là mảng dữ liệu được truyền dưới dạng tham số thứ hai cho phương thức view ().

Chúng ta hãy hiểu thông qua một ví dụ.

Bước 1: Đầu tiên, chúng ta tạo student.blade.php, chứa view của trang.

student.blade.php

Trong đoạn mã trên, chúng tôi đang hiển thị giá trị của ba biến, tức là name1, name2 và name3. Giá trị của ba biến này được truy xuất từ ​​tệp StudentController.php.

Bước 2: Bây giờ, chúng ta tạo tệp StudentController.php.

StudentController.php.

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã định nghĩa hàm display () mà chúng ta đang trả về dạng xem của tệp student.blade.php.

Bước 3: Bây giờ, chúng ta xác định đường dẫn trong tệp web.php.

web.php

Đầu ra

Sử dụng with()

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm with () để truyền dữ liệu đến các khung nhìn.

Đầu tiên, chúng tôi tạo tệp student.blade.php chứa view của trang.

Đoạn mã trên hiển thị giá trị của ‘id’.

 • Bây giờ, chúng ta tạo tệp StudentController.php.

Trong đoạn mã trên, chúng ta tạo hàm display () trả về dạng xem của tệp student.blade.php và chúng ta đang chuyển giá trị của ‘id’ bằng cách sử dụng hàm with (). Hàm ‘with ()’ chứa hai tham số, tức là tên biến (id) và giá trị của ‘id’.

 • Bây giờ, chúng tôi xác định tuyến đường.

Đầu ra

Hàm compact ()

Hàm compact () cũng được sử dụng để truyền dữ liệu đến các dạng xem. Nó chứa một tham số duy nhất, tức là tên của biến.

Chúng ta hãy hiểu thông qua một ví dụ.

 • Đầu tiên, chúng tôi tạo tệp student.blade.php chứa view của trang.
 • Bây giờ, chúng ta tạo tệp StudentController.php.

Bây giờ, chúng ta xác định đường dẫn trong tệp web.php.

Đầu ra

Chúng ta có thể truyền nhiều tham số cho hàm compact ().

Chúng ta hãy hiểu thông qua một ví dụ.

Student.blade.php

StudentController.php

web.php

Đầu ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now