Rate this post

Lệnh MongoDB planCacheClear

Lệnh planCacheClear được sử dụng để loại bỏ các kế hoạch truy vấn đã lưu trong bộ nhớ cache cho một tập hợp. Nó khai báo hình dạng truy vấn để loại bỏ kế hoạch truy vấn được lưu trong bộ nhớ cache cho hình dạng đó.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp:

db.runCommand( 
{ 
  planCacheClear: <collection name>, 
  query: <query here>, 
  sort: <sorting algo>, 
  projection: <projection> 
} 
FieldTypeDescription
querydocumentNó chứa tiền tố cho truy vấn hình dạng.
projectiondocumentNó chứa các chi tiết hình chiếu được liên kết với hình dạng truy vấn.
sortdocumentNó chứa các chi tiết sắp xếp được liên kết với hình dạng truy vấn.

Ví dụ:

Chúng tôi có hình dạng truy vấn sau:

{ 
 "query" : { "qty" : { "$gt" : 10 } }, 
 "sort" : { "ord_date" : 1 }, 
 "projection" : { }, 
 "queryHash" : "9AAD95BE"  
} 

Đoạn mã sau xóa kế hoạch truy vấn được lưu trong bộ nhớ cache cho hình dạng:

db.runCommand( 
  { 
   planCacheClear: "orders", 
   query: { "qty" : { "$gt" : 10 } }, 
   sort: { "ord_date" : 1 } 
  } 
) 

Lệnh MongoDB planCacheClearFilters

Lệnh planCacheClearFilters loại bỏ các bộ lọc chỉ mục trên một tập hợp. Chúng tôi cũng có thể xóa các bộ lọc chỉ mục hiện có bằng lệnh này trong khi các bộ lọc chỉ mục chỉ tồn tại trong khoảng thời gian của quá trình máy chủ và không tồn tại sau khi tắt.

Cú pháp:

db.runCommand( 
  { 
   planCacheClearFilters: <collection>, 
   query: <query pattern>, 
   sort: <sort specification>, 
   projection: <projection specification> 
  } 
) 
FieldTypeDescription
planCache
ClearFilters
stringNó khai báo tên của tập hợp
querydocumentNó chứa vị từ truy vấn được liên kết với bộ lọc để loại bỏ
sortdocumentNó chứa các tiêu chí sắp xếp được liên kết với bộ lọc để loại bỏ.
projectiondocumentNó chứa các chi tiết chiếu được liên kết với bộ lọc để loại bỏ.

Ví dụ:

Bộ sưu tập sách có hai bộ lọc sau:

{ 
 "query" : { "status" : "A" }, 
 "sort" : { "ord_date" : -1 }, 
 "projection" : { }, 
 "indexes" : [ { "status" : 1, "cust_id" : 1 } ] 
} 
 
{ 
 "query" : { "status" : "A" }, 
 "sort" : { }, 
 "projection" : { }, 
 "indexes" : [ { "status" : 1, "cust_id" : 1 } ] 
} 

Lệnh sau sẽ xóa bộ lọc chỉ mục đầu tiên:

db.runCommand( 
  { 
   planCacheClearFilters: "orders", 
   query: { "status" : "A" } 
  } 
) 

Lệnh MongoDB planCacheListFilters

Lệnh palncacheListFilters liệt kê các bộ lọc chỉ mục được liên kết với các hình dạng truy vấn cho một tập hợp.

Cú pháp:

db.runCommand( { planCacheListFilters: <collection> } ) 
FieldTypeDescription
planCacheListFiltersstringNó khai báo tên của bộ sưu tập

chuỗi planCacheListFilters Nó khai báo tên của tập hợp

Ví dụ:

{ 
  "filters" : [ 
   { 
     "query" : <query> 
     "sort" : <sort>, 
     "projection" : <projection>, 
     "indexes" : [ 
      <index1>, 
      ... 
     ] 
   }, 
   ... 
  ], 
  "ok" : 1 
} 

Lệnh MongoDB palnCacheSetFilter

Lệnh này thiết lập một bộ lọc chỉ mục cho một tập hợp. Nó là bộ lọc chỉ mục đã tồn tại cho hình dạng truy vấn. PlanCacheSetFilter ghi đè bộ lọc chỉ mục trước đó.

Cú pháp:

db.runCommand( 
  { 
   planCacheSetFilter: <collection>, 
   query: <query>, 
   sort: <sort>, 
   projection: <projection>, 
   indexes: [ <index1>, <index2>, ...] 
  } 
) 
FieldTypeDescription
planCacheSetFilterstringĐã nộp này khai báo tên của tập hợp.
querydocumentNó chứa vị từ truy vấn được liên kết với bộ lọc chỉ mục.
sortdocumentNó chứa các chi tiết sắp xếp được liên kết với bộ lọc.
projectiondocumentNó chứa phép chiếu được liên kết với bộ lọc.
indexes1arrayNó chứa mảng chỉ số cho hình dạng truy vấn được chỉ định.

Ví dụ:

Ví dụ này tạo một bộ lọc chỉ mục trên bộ sưu tập sách sao cho các truy vấn chỉ chứa một kết quả khớp bình đẳng trên trường mua mà không có bất kỳ phép chiếu và sắp xếp nào.

db.runCommand( 
  { 
   planCacheSetFilter: "books", 
   query: { purchase: "MongoDB" }, 
   indexes: [ 
     { stud_id: 123, purchase: 2 }, 
     { purchage: 5, order_date: 01102020 } 
   ] 
  } 
) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now