Rate this post

Trong MongoDB, phương thức db.collection.find () được sử dụng để truy xuất Document từ một Collection. Phương thức này trả về một con trỏ đến các Document được truy xuất.

Các bài viết liên quan:

Phương thức db.collection.find () đọc các hoạt động trong trình bao mongoDB và truy xuất các Document có chứa tất cả các trường của chúng.

Lưu ý: Bạn cũng có thể hạn chế các trường trả về trong Document đã truy xuất bằng cách sử dụng một số truy vấn cụ thể. Ví dụ: bạn có thể sử dụng phương thức db.collection.findOne () để trả về một Document. Nó hoạt động giống như phương thức db.collection.find () với giới hạn là 1.

Cú pháp:

db.COLLECTION_NAME.find ({})

Chọn tất cả các Document trong một Collection:

Để truy xuất tất cả Document từ một Collection, hãy đặt Document truy vấn ({}) trống. Nó sẽ như thế này:

db.COLLECTION_NAME.find ()

Ví dụ: Nếu bạn có tên Collection “canteen” trong cơ sở dữ liệu của mình có một số trường như thực phẩm, đồ ăn nhẹ, đồ uống, giá, v.v. thì bạn nên sử dụng truy vấn sau để chọn tất cả Document trong Collection “canteen”.

db.canteen.find ()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now