Rate this post

Trong CSS, ký tự “#” được sử dụng để chỉ định một thành phần có ID nhất định. ID là một thuộc tính duy nhất và không thể trùng nhau trong một trang web.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ, nếu bạn muốn định dạng một thành phần có ID là “header”, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

#header {
  background-color: blue;
  color: white;
  padding: 10px;
}

Trong ví dụ trên, tất cả các thành phần có ID là “header” sẽ được định dạng với màu nền xanh da trời, màu chữ trắng và khoảng cách lề 10px.

Cũng có thể sử dụng “#” để chỉ định một thành phần có ID nhất định trong JavaScript để thao tác với nó, ví dụ như thay đổi nội dung hoặc thuộc tính, hoặc thêm sự kiện tương tác. Ví dụ:

var header = document.getElementById("header");
header.innerHTML = "New Header Content";

Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng, sử dụng ID quá nhiều có thể gây rối cho mã của bạn và giảm hiệu quả của trang web, chúng ta nên sử dụng class nhiều hơn để giảm sự phụ thuộc giữa các phần tử.

Một số ví dụ sử dụng # trong html và css

Ví dụ 1: Sử dụng ID để định dạng một thành phần

<div id="header">This is the header</div>
#header {
  background-color: blue;
  color: white;
  padding: 10px;
}

Trong ví dụ trên, thành phần có ID là “header” sẽ được định dạng với màu nền xanh da trời, màu chữ trắng và khoảng cách lề 10px.

Ví dụ 2: Sử dụng ID để thao tác với một thành phần trong JavaScript

<div id="my-element">This is my element</div>
var element = document.getElementById("my-element");
element.innerHTML = "New Content";

Trong ví dụ trên, thành phần có ID là “my-element” được lấy bằng hàm getElementById() và thay đổi nội dung của nó thành “New Content”

Ví dụ 3: Sử dụng ID để chỉ định một thành phần đặc biệt trong trang web

<a href="#top">Go to top</a>
<div id="top">This is the top of the page</div>

Trong ví dụ trên, liên kết có href=”#top” sẽ khi click chuyển đến thành phần có ID là “top” trong trang web.

Như vậy, ID có thể được sử dụng để định dạng, thao tác, chỉ định thành phần đặc biệt trong HTML và CSS.Regener

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now