Rate this post

toFixed() trong JavaScript là một phương thức của đối tượng Number, được sử dụng để định dạng một số bằng cách chỉ định số chữ số muốn hiển thị sau dấu chấm thập phân.

Các bài viết liên quan:

Vì sao nên sử dụng phương thức tofixed() ?

Có nhiều lợi ích khi sử dụng toFixed() :

 1. Hiển thị số tiền có định dạng: Nó cho phép bạn làm tròn số tiền đến số lẻ chỉ định để hiển thị định dạng tiền tệ chuẩn.
 2. Giảm số lượng chữ số thập phân: Khi sử dụng toFixed() bạn có thể giảm số lượng chữ số thập phân của một số, giúp cho dữ liệu trở nên dễ đọc hơn.
 3. Xử lý số có lỗi trình bày: sử dụng toFixed() có thể giúp bạn xử lý các lỗi trình bày số liên quan đến việc chuyển đổi số thập phân sang số nguyên.
 4. Tạo độ chính xác: sử dụng toFixed() có thể giúp bạn tạo ra các số có độ chính xác chỉ định, ví dụ như tính toán các tỷ lệ phân tử hoặc các tỷ lệ phần trăm.

Cách sử dụng tofixed() trong JavaScript ?

Sử dụng hàm toFixed() trong JavaScript rất đơn giản, bạn chỉ cần gọi nó trên một biến số và truyền vào số chữ số muốn hiển thị sau dấu chấm thập phân.

Ví dụ:

let num = 3.141592653589793238462643383279;

let fixedNum = num.toFixed(2);

console.log(fixedNum); // "3.14"

Trong ví dụ trên, hàm toFixed() được gọi trên biến “num” và số 2 được truyền vào làm tham số, chỉ định số nên được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Kết quả là chuỗi “3.14”

Bạn cũng có thể sử dụng hàm toFixed() trên một số nhập vào từ người dùng hoặc một giá trị tính toán, ví dụ:

let price = 12.3456;

let fixedPrice = price.toFixed(2);

console.log(fixedPrice); // "12.35"

let num1 = 5;

let num2 = 3;

let result = (num1/num2).toFixed(2);

console.log(result); // "1.67"

Trong cả 2 ví dụ trên, hàm toFixed() được gọi trên giá trị tính toán và truyền vào 2 chỉ định số nên được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Có một số lưu ý khi sử dụng hàm toFixed() trong JavaScript:

 1. Kết quả là chuỗi: Hàm toFixed() trả về một chuỗi, không phải một số. Nếu bạn muốn thực hiện tính toán với kết quả trả về, bạn sẽ cần chuyển đổi nó thành một số bằng cách sử dụng parseFloat() hoặc parseInt().
 2. Số 0 thừa: Nếu số chữ số sau dấu chấm thập phân trong kết quả trả về lớn hơn số chữ số muốn hiển thị, các số 0 thừa sẽ được thêm vào kết quả. Ví dụ:
let num = 3.141592653589793238462643383279;

let fixedNum = num.toFixed(10);

console.log(fixedNum); // "3.1415926536"
 1. Làm tròn số: Nếu số lớn hơn số tối đa có thể được biểu diễn trong số chữ số được chỉ định bởi tham số, JavaScript sẽ làm tròn số đến số gần nhất có thể được biểu diễn với độ chính xác được chỉ định.
 2. Sử dụng với số âm: Hàm toFixed() cũng có thể được sử dụng với số âm, tuy nhiên khi sử dụng với số âm, số chữ số sau dấu chấm thập phân sẽ được hiển thị trước dấu trừ. Ví dụ:
let num = -3.141592653589793238462643383279;

let fixedNum = num.toFixed(2);

console.log(fixedNum); // "-3.14"
 1. Sử dụng với số nguyên: Nếu bạn gọi hàm toFixed() trên một số nguyên, số chữ số sau dấu chấm thập phân sẽ được bổ sung với các số 0. Ví dụ:
let num = 5;

let fixedNum = num.toFixed(2);

console.log(fixedNum); // "5.00"
 1. Hạn chế sử dụng: Hàm toFixed() chỉ nên được sử dụng khi bạn cần hiển thị số với số chữ số sau dấu chấm thập phân cụ thể hoặc để chuẩn bị cho một tính toán, nhưng không nên sử dụng để làm tròn số trong tính toán hoặc so sánh.

Trong tổng thể, hàm toFixed() là một công cụ hữu ích để định dạng số và hiển thị chính xác số chữ số sau dấu chấm thập phân. Nhưng cũng cần lưu ý các hạn chế của nó khi sử dụng.

Lưu ý khi sử dụng

Có một số lưu ý khi sử dụng hàm toFixed() trong JavaScript:

 1. Kết quả là chuỗi: Hàm toFixed() trả về một chuỗi, không phải một số. Nếu bạn muốn thực hiện tính toán với kết quả trả về, bạn sẽ cần chuyển đổi nó thành một số bằng cách sử dụng parseFloat() hoặc parseInt().
 2. Số 0 thừa: Nếu số chữ số sau dấu chấm thập phân trong kết quả trả về lớn hơn số chữ số muốn hiển thị, các số 0 thừa sẽ được thêm vào kết quả.
 3. Làm tròn số: Nếu số lớn hơn số tối đa có thể được biểu diễn trong số chữ số được chỉ định bởi tham số, JavaScript sẽ làm tròn số đến số gần nhất có thể được biểu diễn với độ chính xác được chỉ định.
 4. Sử dụng với số âm: Hàm toFixed() cũng có thể được sử dụng với số âm, tuy nhiên khi sử dụng với số âm, số chữ số sau dấu chấm thập phân sẽ được hiển thị trước dấu trừ.
 1. Sử dụng với số nguyên: Nếu bạn gọi hàm toFixed() trên một số nguyên, số chữ số sau dấu chấm thập phân sẽ được bổ sung với các số 0.
 2. Hạn chế sử dụng: Hàm toFixed() chỉ nên được sử dụng khi bạn cần hiển thị số với số chữ số sau dấu chấm thập phân cụ thể hoặc để chuẩn bị cho một tính toán, nhưng không nên sử dụng để làm tròn số trong tính toán hoặc so sánh.
 3. Làm tròn đến số gần nhất: Hàm toFixed() có thể dẫn đến làm tròn số đến số gần nhất, khiến kết quả không chính xác. Nên chú ý khi sử dụng hàm này.

Ví dụ các trường hợp thường sử dụng toFixed()

 1. Hiển thị tiền tệ:
let price = 12.34567;

console.log(price.toFixed(2)); // "12.35"
 1. Làm tròn số với số chữ số sau dấu chấm thập phân cụ thể:
let pi = 3.141592653589793238462643383279;

console.log(pi.toFixed(3)); // "3.142"
 1. Chuyển đổi kết quả trả về thành số:
let num = "5.678";

let fixedNum = parseFloat(num.toFixed(2));

console.log(fixedNum); // 5.68
 1. Hiển thị phần trăm:
let percentage = 0.8765;

console.log((percentage * 100).toFixed(2) + "%"); // "87.65%"
 1. Sử dụng với số âm:
let num = -5.678;

console.log(num.toFixed(2)); // "-5.68"
 1. Sử dụng với số nguyên
let num = 5;

console.log(num.toFixed(2)); // "5.00"
 1. Tính toán với số có chữ số sau dấu chấm thập phân
let num1 = 5.2;

let num2 = 3.1;

console.log((num1 + num2).toFixed(2)); // "8.30"
 1. Hiển thị số chữ số sau dấu chấm thập phân của số pi
let num = 3.141592653589793238462643383279;

console.log(num.toFixed(10)); // "3.1415926536"

Trong các ví dụ trên chỉ là một số trường hợp sử dụng hàm toFixed() trong javascript, có thể sử dụng nó để thực hiện các tính toán và định dạng số khác.

Kết luận 

Hàm toFixed() trong JavaScript là một công cụ hữu ích để định dạng số và hiển thị chính xác số chữ số sau dấu chấm thập phân. Nó trả về một chuỗi và có thể được sử dụng để hiển thị tiền tệ, làm tròn số, chuyển đổi kết quả trả về thành số, tính toán với số có chữ số sau dấu chấm thập phân và hiển thị số chữ số sau dấu chấm thập phân của số pi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now