Rate this post

Chào mọi người, trong bài viết này, W3seo sẽ trình bày về một chủ đề quan trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP – Toán tử. Toán tử là các ký hiệu hoặc biểu thức được sử dụng để thực hiện các phép tính hoặc so sánh giữa các giá trị. Chúng giúp bạn thực hiện các phép tính số học, so sánh giữa các biến, và thậm chí là thao tác trên chuỗi và mảng dữ liệu.

Định nghĩa về toán tử trong php

Toán tử trong PHP là các ký hiệu hoặc biểu thức được sử dụng để thực hiện các phép tính hoặc so sánh giữa các giá trị. Toán tử giúp bạn thực hiện các tác vụ số học, so sánh, gán giá trị và thao tác trên chuỗi và mảng dữ liệu. Ví dụ như toán tử cộng (+), toán tử trừ (-), toán tử nhân (*), toán tử chia (/), toán tử so sánh (==, ===, !=, <>, !==, <, >, <=, >=), và nhiều hơn nữa.

Phân nhóm toán tử PHP

Khi bạn xem xét một biểu thức tính toán trong PHP, ví dụ: 15 + 15, bạn sẽ thấy đó là một phép cộng, và kết quả là 30. Trong biểu thức này, các số 15 và 15 được gọi là các toán hạng, và ký hiệu + là toán tử thực hiện phép cộng.

PHP sử dụng các toán tử để thực hiện các phép tính và so sánh giữa các giá trị. Có năm nhóm toán tử được phân loại trong PHP:

  1. Toán tử số học: Đây là các toán tử được sử dụng để thực hiện các phép tính số học, chẳng hạn như cộng, trừ, nhân, chia và phần dư.
  2. Toán tử so sánh: Những toán tử này được dùng để so sánh giữa các giá trị và trả về kết quả là TRUE hoặc FALSE.
  3. Toán tử Logic: Được sử dụng trong biểu thức logic để kiểm tra điều kiện và trả về giá trị logic TRUE hoặc FALSE.
  4. Toán tử gán: Các toán tử này được sử dụng để gán giá trị cho biến.
  5. Toán tử điều kiện: Được sử dụng để thực hiện các phép tính dựa trên một điều kiện cụ thể và trả về giá trị dựa trên kết quả của điều kiện đó.

Các phép toán số học

Các phép toán số học trong PHP gồm các phép toán cơ bản như phép cộng (+), phép trừ (-), phép nhân (*), phép chia (/), phép modulo (%), cùng với phép tăng (++), và phép giảm (–). Dưới đây là một bảng diễn giải và ví dụ minh họa về cách sử dụng chúng:

Toán Tử Diễn Tả Ví Dụ
+ Phép cộng hai số $A + $B = 16 + 24 = 40
Phép trừ $A – $B = 16 – 24 = -8
* Phép nhân $A * $B = 16 * 24 = 384
/ Phép chia $A / $B = 16 / 24 = 0.66666666666667
% modulo : Phép chia lấy dư $A % $B = 16 % 24 = 16
++ Phép toán tăng thêm 1 vào biến $A++ kết quả $A = 17
Phép toán giảm đi giá trị 1 $B– kết quả $B = 23

Bạn có thể thử các phép toán này bằng cách thay đổi giá trị của $A và $B trong Form ví dụ để hiểu cách chúng hoạt động trong PHP.

Toán Tử So Sánh trong PHP

Trong ngôn ngữ lập trình PHP, toán tử so sánh được sử dụng để so sánh giữa các giá trị và trả về kết quả là TRUE hoặc FALSE dựa trên kết quả của phép so sánh. Các toán tử này cho phép bạn kiểm tra các điều kiện khác nhau và quyết định luồng thực thi của chương trình dựa trên kết quả. Dưới đây là một bảng mô tả về các toán tử so sánh trong PHP cùng với ví dụ minh họa:

Toán Tử Diễn Tả Ví Dụ Kết Quả
== Bằng $A == $B FALSE
!= Không bằng $A != $B TRUE
< Nhỏ hơn $A < $B TRUE
> Lớn hơn $A > $B FALSE
<= Nhỏ hơn hoặc bằng $A <= $B TRUE
>= Lớn hơn hoặc bằng $A >= $B FALSE

Toán Tử Logic trong PHP

Toán tử Logic trong ngôn ngữ lập trình PHP cho phép bạn kiểm tra các biểu thức logic và quyết định giá trị logic là TRUE hoặc FALSE dựa trên kết quả của các phép so sánh. Các toán tử Logic cho phép bạn kết hợp và kiểm tra nhiều điều kiện để điều khiển luồng thực thi của chương trình. Dưới đây là một bảng mô tả về các toán tử Logic phổ biến trong PHP cùng với ví dụ minh họa:

Toán Tử Diễn Tả Ví Dụ Kết Quả
&& AND (Và) ($A > 10) && ($B < 30) TRUE
|| OR (Hoặc) ($A > 10) || ($B > 30) TRUE
! NOT (Không) !($A > 10) FALSE

Toán Tử Gán trong PHP

Toán tử gán trong ngôn ngữ lập trình PHP được sử dụng để gán giá trị cho biến. Chúng cho phép bạn thay đổi giá trị của biến bằng cách gán giá trị mới cho biến đó. Dưới đây là một bảng mô tả về các toán tử gán phổ biến trong PHP cùng với ví dụ minh họa:

Toán Tử Diễn Tả Ví Dụ Giải Thích
= Gán giá trị $A = 10 Gán giá trị 10 cho biến $A
+= Cộng và gán $B += 5 Cộng giá trị hiện tại của $B với 5 và gán lại cho $B
-= Trừ và gán $C -= 3 Trừ giá trị hiện tại của $C đi 3 và gán lại cho $C
*= Nhân và gán $D *= 2 Nhân giá trị hiện tại của $D với 2 và gán lại cho $D
/= Chia và gán $E /= 4 Chia giá trị hiện tại của $E cho 4 và gán lại cho $E

Toán Tử Điều Kiện trong PHP

Toán tử điều kiện trong PHP cho phép bạn kiểm tra một điều kiện nào đó và dựa vào kết quả của điều kiện đó, quyết định luồng thực thi của chương trình. Các toán tử điều kiện phổ biến trong PHP bao gồm:

Toán Tử Diễn Tả Ví Dụ Kết Quả
== Bằng $A == $B FALSE
!= Khác bằng $A != $B TRUE
< Nhỏ hơn $A < $B TRUE
> Lớn hơn $A > $B FALSE
<= Nhỏ hơn hoặc bằng $A <= $B TRUE
>= Lớn hơn hoặc bằng $A >= $B FALSE

Kết luận

Toán tử là các ký hiệu hoặc các biểu thức được sử dụng để thực hiện các phép toán trong PHP. Chúng có thể là các phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia hoặc các phép toán logic, so sánh, gán, tăng giảm. Sử dụng toán tử hợp lý và chú ý đến các lưu ý khi sử dụng sẽ giúp cho mã lệnh trong PHP được viết rõ ràng và dễ hiểu hơn. Hi vọng với bài viết này của W3seo sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về toán tử PHP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now