Rate this post

Trong C++, có nhiều toán tử khác nhau để thực hiện các phép toán trên các biến và giá trị. Một số toán tử phổ biến bao gồm:

 • Toán tử cộng (+): thực hiện phép cộng hai giá trị.
 • Toán tử trừ (-): thực hiện phép trừ hai giá trị.
 • Toán tử nhân (*): thực hiện phép nhân hai giá trị.
 • Toán tử chia (/): thực hiện phép chia hai giá trị.
 • Toán tử chia lấy dư (%) : thực hiện phép chia lấy dư hai giá trị.
 • Toán tử gán (=): gán giá trị cho một biến.
 • Toán tử tăng (++) : tăng giá trị của biến lên 1
 • Toán tử giảm (–) : giảm giá trị của biến xuống 1
 • Toán tử so sánh (==, !=, <,>,<=,>=) : so sánh giá trị hai biến
 • Toán tử logic (&&, ||, !) : thực hiện các phép toán logic
 • Toán tử bitwise (&, |, ^, ~, <<, >>) : thực hiện các phép toán bitwise trên hai giá trị.
 • Toán tử điều kiện ( ? : ) : sử dụng để xác định giá trị của biến dựa trên kết quả của điều kiện.

Các bài viết liên quan:

Và một số toán tử khác bao gồm:

 • Toán tử gán với phép toán (+=, -=, *=, /=, %=, &=, |=, ^=, <<=, >>=): thực hiện phép toán và gán kết quả vào biến.
 • Toán tử địa chỉ (&): lấy địa chỉ của một biến.
 • Toán tử giá trị (*) : lấy giá trị của một con trỏ.
 • Toán tử giảm ưu tiên (–, ++): thực hiện phép tăng hoặc giảm giá trị của biến trước khi sử dụng.
 • Toán tử định dạng (sizeof): trả về kích thước của một biến hoặc kiểu dữ liệu.
 • Toán tử kiểm tra null (nullptr): kiểm tra một con trỏ có giá trị null hay không.
 • Toán tử cast (static_cast, dynamic_cast, const_cast, reinterpret_cast): ép kiểu giá trị của một biến từ một kiểu sang kiểu khác.
 • Toán tử sử dụng trong template (typeid): trả về thông tin về kiểu của một biến hoặc đối tượng.

Toán tử trong C++ có thể được sử dụng để thực hiện các phép toán trên các biến và giá trị, quản lý bộ nhớ, ép kiểu và kiểm tra các điều kiện. Sử dụng các toán tử thích hợp sẽ giúp tăng tốc độ và hiệu suất của chương trình.

Một vài ví dụ về toán tử trong c++

Ví dụ về toán tử cộng:

int a = 5, b = 10;
int c = a + b; // c = 15

Ví dụ về toán tử trừ:

int d = 20, e = 10;
int f = d - e; // f = 10

Ví dụ về toán tử nhân:

float g = 2.5, h = 3.0;
float i = g * h; // i = 7.5

Ví dụ về toán tử chia:

int j = 10, k = 3;
int l = j / k; // l = 3

Ví dụ về toán tử gán:

string m = "Hello";
string n;
n = m; // n = "Hello"

Ví dụ về toán tử so sánh:

int o = 5, p = 10;
bool q = (o == p); // q = false

Ví dụ về toán tử logic:

bool r = true, s = false;
bool t = r &amp;&amp; s; // t = false

Ví dụ về toán tử điều kiện:

int u = 10, v = 5;
int w = (u &gt; v) ? u : v; // w = 10
Ví dụ về toán tử địa chỉ:

int y = 10;
int* z = &y;

Ví dụ về toán tử giá trị:

int* a = new int;
*a = 5;

Ví dụ về toán tử tăng/ giảm ưu tiên:

int b = 5;
cout << ++b << endl; // In ra 6
cout << b << endl; // In ra 6

Ví dụ về toán tử sizeof:

int c = 5;
cout << sizeof(c) << endl; // in ra 4

Ví dụ về toán tử kiểm tra null:

int* d = nullptr;
if(d == nullptr)
 cout<<"d is null"<<endl;
else
 cout<<"d is not null"<<endl;

Ví dụ về toán tử cast:

float e = 3.14;
int f = static_cast<int>(e);

Ví dụ về toán tử typeid:

int g = 5;
cout << typeid(g).name() << endl; // in ra "int"

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ về các toán tử khác trong C++, tuy nhiên còn có nhiều toán tử khác và cách sử dụng khác nhau tùy theo tìn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now