Rate this post

MongoDB cung cấp nhiều toán tử truy vấn logic. Toán tử $ not là một trong những toán tử đó. Nó tương tự như toán tử logic NOT trong lập trình. Toán tử $ not được sử dụng để thực hiện “toán tử NOT” logic trên các biểu thức được chỉ định. Bạn có thể sử dụng nó với bất kỳ biểu thức truy vấn nào khác, chẳng hạn như bằng ($ eq), lớn hơn ($ gt) hoặc nhỏ hơn ($ lt).

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về toán tử $not trong MongoDB

Toán tử $not trong MongoDB là một toán tử dùng để thực hiện điều kiện phủ định trong truy vấn MongoDB. Toán tử này cho phép tìm kiếm các bản ghi mà không thỏa mãn một điều kiện cụ thể.

Cú pháp sử dụng toán tử $not trong MongoDB như sau:

{ <field>: { $not: { <operator>: <value> } } }

Trong đó:

 • <field> là trường cần so sánh.
 • <operator> là toán tử so sánh (ví dụ: $eq, $gt, $lt, $in, …).
 • <value> là giá trị mà bản ghi phải không thỏa mãn.

Ví dụ, để tìm kiếm các bản ghi có trường “age” không bằng 30, bạn có thể sử dụng toán tử $not như sau:

{ age: { $not: { $eq: 30 } } }

Toán tử $not cũng có thể được sử dụng kết hợp với các toán tử logic khác như $and, $or, $nor để tạo ra các truy vấn phức tạp hơn.

Xem thêm đọc và ghi file trong c++

Việc sử dụng toán tử $not trong MongoDB giúp bạn xác định các bản ghi không thỏa mãn một điều kiện cụ thể, mở rộng khả năng truy vấn và tìm kiếm dữ liệu linh hoạt hơn trong cơ sở dữ liệu MongoDB.

Ví dụ:

Trong các ví dụ sau, chúng tôi đang làm việc với:

 • Cơ sở dữ liệu: testDB
 • Collection: sinh viên
[ 
    { 
        "std_name" : "Jack", 
        "sex" : "Male", 
        "class" : "VI", 
        "age" : 11, 
        "Total_marks" : 303 
        "Result" : "Pass" 
    }, 
    { 
        "std_name" : "Jenny", 
        "sex" : "Female", 
        "class" : "VI", 
        "age" : 13, 
        "Total_marks" : 800 
        "Result" : "Pass" 
    }, 
    { 
        "std_name" : "Thomas", 
        "sex" : "Male", 
        "class" : "V", 
        "age" : 11, 
        " Total_marks" : 200 
        " Result" : "Fail" 
    }, 
    { 
        "std_name" : "Lassy", 
        "sex" : "Female", 
        "class" : "X", 
        "age" : 17, 
        "Total_marks" : 550 
        "Result" : "Pass" 
    }, 
    { 
        "std_name" : "Mia", 
        "sex" : "Female", 
        "class" : "X", 
        "age" : 19, 
        " Total_marks" : 350 
        "Result" : "Pass" 
    }, 
    { 
        "std_name" : "Mike, 
        "sex" : "Male", 
        "class" : "V", 
        "age" : 16, 
        "Total_marks" : 700 
        "Result" : "Pass" 
    } 
] 

Xem thêm Boolean Algebra- Đại số Boolean

Ví dụ 1: Toán tử MongoDB Logical $ not (ít nhất):

Trong ví dụ này, chúng tôi chỉ truy xuất dữ liệu của những sinh viên có “Total_marks” ít nhất là 400.

db.student.find({"Total_marks" : {$not: {$lt : 400}}}).pretty() 

Lệnh tương đương SQL:

SELECT *  
FROM student  
WHERE Total_marks >= 400; 

Ví dụ 2: Toán tử MongoDB Logical $ not (không lớn hơn):

Trong ví dụ này, chúng tôi chỉ truy xuất dữ liệu của những học sinh có “age” không lớn hơn 12.

db.student.find({"age" : {$not: {$gt : 12}}}).pretty()  

Ví dụ 3: Toán tử lôgic $ not của MongoDB (không bằng):

Trong ví dụ này, chúng tôi chỉ lấy dữ liệu của những học sinh có “age” không bằng 11.

db.student.find({"age" : {$not: {$eq : 11}}}).pretty() 

Ưu điểm của toán tử $not trong MongoDB

Toán tử $not trong MongoDB mang lại một số ưu điểm quan trọng khi sử dụng trong việc truy vấn dữ liệu:

 1. Điều kiện phủ định linh hoạt: Toán tử $not cho phép bạn thực hiện điều kiện phủ định trên một trường cụ thể trong cơ sở dữ liệu. Bạn có thể xác định các bản ghi mà không thỏa mãn một điều kiện cụ thể, mở rộng khả năng truy vấn và tìm kiếm dữ liệu linh hoạt hơn.
 2. Tăng tính mạnh mẽ của truy vấn: Sử dụng toán tử $not cho phép bạn kết hợp nhiều điều kiện trong một truy vấn phức tạp hơn. Bạn có thể sử dụng nó kết hợp với các toán tử logic khác như $and, $or, $nor để tạo ra các truy vấn phức tạp và đáp ứng nhu cầu truy xuất dữ liệu phức tạp.
 3. Tăng hiệu suất truy vấn: Khi sử dụng toán tử $not, MongoDB có thể tối ưu hóa truy vấn để tìm kiếm các bản ghi không thỏa mãn một điều kiện cụ thể. Điều này giúp tăng hiệu suất truy vấn và giảm thời gian xử lý.
 4. Linh hoạt trong tìm kiếm dữ liệu: Toán tử $not cho phép bạn tìm kiếm các bản ghi có các giá trị không thỏa mãn một điều kiện cụ thể. Điều này hữu ích trong các tình huống khi bạn muốn loại bỏ hoặc loại trừ các bản ghi có đặc điểm cụ thể khỏi kết quả truy vấn.

Tóm lại, toán tử $not trong MongoDB cung cấp tính linh hoạt và mạnh mẽ cho việc truy vấn dữ liệu. Nó giúp bạn thực hiện điều kiện phủ định, mở rộng khả năng truy vấn và tìm kiếm dữ liệu linh hoạt hơn, đồng thời tăng hiệu suất truy vấn và tăng tính mạnh mẽ của truy vấn.

Xem thêm Truy vấn Plan Cache Commands trong MongoDB

Cách sử dụng toán tử $not trong MongoDB

Để sử dụng toán tử $not trong MongoDB, bạn có thể áp dụng nó trong truy vấn sử dụng phương thức find() hoặc aggregate() của collection. Dưới đây là cách sử dụng toán tử $not trong MongoDB:

 1. Truy vấn sử dụng phương thức find():
db.collection.find({
 field: { $not: { operator: value } }
})

Trong đó:

 • collection là tên của collection trong MongoDB.
 • field là tên trường mà bạn muốn áp dụng toán tử $not.
 • operator là toán tử so sánh (ví dụ: $eq, $gt, $lt, $in, v.v.).
 • value là giá trị để so sánh.

Ví dụ: Tìm kiếm các bản ghi trong collection có trường “age” không bằng 25:

db.users.find({
 age: { $not: { $eq: 25 } }
})
 1. Truy vấn sử dụng phương thức aggregate():
db.collection.aggregate([
 { $match: { field: { $not: { operator: value } } } }
])

Ví dụ: Tìm kiếm các bản ghi trong collection có trường “status” không phải là “active”:

db.users.aggregate([
 { $match: { status: { $not: { $eq: "active" } } } }
])

Lưu ý rằng toán tử $not được sử dụng để phủ định một điều kiện cụ thể trong truy vấn. Bạn có thể kết hợp nó với các toán tử so sánh khác để tạo ra truy vấn phức tạp hơn.

Đây chỉ là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng toán tử $not trong MongoDB. Bạn có thể tùy chỉnh truy vấn dựa trên nhu cầu cụ thể của mình và các toán tử so sánh khác được hỗ trợ bởi MongoDB.

Xem thêm boolean trong java

Lưu ý khi sử dụng toán tử $not trong MongoDB

Khi sử dụng toán tử $not trong MongoDB, dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

 1. Cú pháp đúng: Đảm bảo sử dụng cú pháp đúng cho toán tử $not trong truy vấn. Cú pháp chính xác là { field: { $not: { operator: value } } }, trong đó field là tên trường, operator là toán tử so sánh và value là giá trị để so sánh.
 2. Đúng kiểu dữ liệu: Đảm bảo kiểu dữ liệu của trường và giá trị so sánh phù hợp. MongoDB sử dụng kiểu dữ liệu động, nhưng việc đảm bảo sử dụng đúng kiểu dữ liệu giúp truy vấn hoạt động chính xác.
 3. Hiệu suất: Toán tử $not có thể ảnh hưởng đến hiệu suất truy vấn của bạn. Khi sử dụng toán tử $not trong một truy vấn, MongoDB phải thực hiện một phép quét toàn bộ collection để tìm các bản ghi không phù hợp với điều kiện. Do đó, hãy cân nhắc sử dụng toán tử $not một cách cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống.
 4. Kết hợp với các toán tử khác: Bạn có thể kết hợp toán tử $not với các toán tử khác trong truy vấn để tạo ra các truy vấn phức tạp hơn. Điều này cho phép bạn xác định rõ hơn các điều kiện tìm kiếm và lọc dữ liệu theo mong muốn.
 5. Kiểm tra kết quả: Sau khi sử dụng toán tử $not, hãy đảm bảo kiểm tra kết quả truy vấn để đảm bảo rằng nó trả về các bản ghi phù hợp với điều kiện của bạn.

Lưu ý rằng đây chỉ là một số lưu ý cơ bản khi sử dụng toán tử $not trong MongoDB. Khi làm việc với các truy vấn phức tạp hoặc môi trường sản xuất, hãy tìm hiểu kỹ hơn về cách sử dụng toán tử $not và đảm bảo tuân thủ các quy tắc và quy định của MongoDB.

Xem thêm Điều kiện WHERE trong SQL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now