Toán học trong Data Science

Toán học trong Data Science

Rate this post

Trong bài viết này, chung tối phát triển các ý tưởng khoa học dựa trên thực tiễn của khoa học dữ liệu. Tiếp cận được mục tiêu với các điều kiện  kiên quyết tối thiểu. Ví dụ, chung tôi bắt đầu xem xét các set và function từ quan điểm data-oriented (hướng dữ liệu). Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử lý vấn đề đề cập trong tài liệu và không né tránh những khái niệm thách thức. Để tận dụng tối đa khóa học, bạn nên chuẩn bị đầu tư một lượng thời gian đáng kể cho các lý thuyết toán học cần thiết trong khoa học dữ liệu.

Leave a Reply