Rate this post

Tính trừu tượng là một trong những nguyên tắc cơ bản của lập trình hướng đối tượng (OOP) và đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết kế và phát triển phần mềm. Tính trừu tượng liên quan đến việc ẩn đi các chi tiết triển khai cụ thể và chỉ hiển thị các chức năng cần thiết đến người dùng hoặc lập trình viên. Điều này giúp tập trung vào “cái gì” một đối tượng làm thay vì “làm thế nào” nó thực hiện, đẩy mạnh việc tách biệt giữa giao diện và triển khai của một đối tượng.

Mục đích chính của tính trừu tượng là giảm bớt sự phức tạp của các hệ thống phần mềm lớn bằng cách che giấu những chi tiết kỹ thuật không cần thiết, làm cho việc thiết kế và sử dụng các thành phần phần mềm trở nên đơn giản hơn. Qua đó, tính trừu tượng giúp tạo ra một framework rõ ràng, mạch lạc, nơi mà các đối tượng và lớp có thể tương tác với nhau mà không cần biết đến những chi tiết triển khai nội bộ phức tạp của nhau.

Hơn nữa, tính trừu tượng cũng góp phần tăng cường khả năng tái sử dụng mã nguồn. Bằng cách định nghĩa các giao diện hoặc lớp trừu tượng một cách tổng quát, lập trình viên có thể xây dựng những thành phần có khả năng tương tác linh hoạt với một loạt các đối tượng và hệ thống con cụ thể, mà không cần thay đổi mã nguồn gốc. Điều này giúp giảm thiểu công sức cần thiết để phát triển và bảo trì các dự án phần mềm lớn, đồng thời tăng tính mô-đun và mở rộng cho hệ thống.

Như vậy, tính trừu tượng không chỉ giảm thiểu rào cản kỹ thuật trong việc tương tác với phần mềm, mà còn mở ra cánh cửa cho việc thiết kế linh hoạt, tái sử dụng và mở rộng mã nguồn, là nền tảng cho việc xây dựng các hệ thống phần mềm bền vững và hiệu quả.

Khái niệm cơ bản về Tính trừu tượng

Tính trừu tượng trong lập trình hướng đối tượng (OOP) là một nguyên lý thiết kế mà qua đó, chỉ những thông tin cần thiết được hiển thị cho người dùng, trong khi ẩn đi các chi tiết triển khai không cần thiết. Tính trừu tượng giúp tập trung vào việc xác định giao diện cho các đối tượng mà không phải lo lắng về cách thức chi tiết của triển khai. Trong Java, tính trừu tượng thường được thực hiện thông qua việc sử dụng lớp trừu tượng (abstract class) và giao diện (interface), cho phép lập trình viên định nghĩa một bộ khung cho các lớp khác để tuân theo hoặc triển khai.

Tính trừu tượng khác với các khái niệm khác trong OOP như đóng gói, kế thừa và đa hình:

 • Đóng gói (Encapsulation): Đóng gói là kỹ thuật ẩn đi các chi tiết triển khai của đối tượng và chỉ cung cấp một giao diện công khai để tương tác với đối tượng đó. Đóng gói tập trung vào việc giữ cho dữ liệu của đối tượng an toàn từ sự truy cập trái phép, thông qua việc sử dụng các phương thức truy cập (getter và setter) để truy cập và cập nhật giá trị của các trường dữ liệu private.
 • Kế thừa (Inheritance): Kế thừa là cơ chế cho phép một lớp (lớp con) kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một lớp khác (lớp cha). Kế thừa tạo ra một mối quan hệ phân cấp giữa các lớp, cho phép tái sử dụng và mở rộng mã nguồn hiện có mà không cần viết lại.
 • Đa hình (Polymorphism): Đa hình cho phép các đối tượng được tham chiếu thông qua các tham chiếu của lớp cha của chúng hoạt động theo cách đặc trưng của lớp con thực tế của chúng, nhờ vào việc ghi đè phương thức. Đa hình tạo điều kiện cho việc sử dụng một giao diện chung để tương tác với các đối tượng từ nhiều lớp khác nhau.

Tính trừu tượng tập trung vào việc xác định “giao diện” cho hành vi và thuộc tính mà một đối tượng nên có, trong khi đóng gói tập trung vào việc bảo vệ dữ liệu và hành vi đó khỏi truy cập không mong muốn. Kế thừa và đa hình là những cơ chế giúp định nghĩa lại hoặc mở rộng các hành vi và thuộc tính được trừu tượng hóa. Tất cả các khái niệm này cùng nhau hợp tác để xây dựng nên những ứng dụng phức tạp và mạnh mẽ trong OOP.

Tính trừu tượng trong Java

Trong Java, tính trừu tượng được hỗ trợ chủ yếu thông qua hai cơ chế: lớp trừu tượng (abstract class) và giao diện (interface). Cả hai đều được sử dụng để thiết lập một khuôn mẫu cơ bản cho các lớp khác tuân theo, nhưng chúng có những đặc điểm và sự khác biệt quan trọng.

Lớp Trừu Tượng (Abstract Class)

 • Lớp trừu tượng là lớp không thể được khởi tạo để tạo đối tượng; nó chỉ có thể được sử dụng làm lớp cơ sở cho các lớp khác.
 • Lớp trừu tượng có thể chứa cả phương thức trừu tượng (không có thân phương thức) và phương thức không trừu tượng (có thân phương thức).
 • Lớp con của lớp trừu tượng phải triển khai tất cả các phương thức trừu tượng của lớp cha trừu tượng, trừ khi lớp con đó cũng được khai báo là trừu tượng.

Ví dụ về Lớp Trừu Tượng:

abstract class Animal {
  abstract void makeSound();

  public void eat() {
    System.out.println("Animal is eating");
  }
}

class Dog extends Animal {
  @Override
  void makeSound() {
    System.out.println("Bark");
  }
}

Giao Diện (Interface)

 • Giao diện trong Java là một cách để xác định một bộ khung cho các phương thức mà không cần cung cấp triển khai cụ thể.
 • Giao diện chỉ có thể chứa phương thức trừu tượng (trong Java 7 và các phiên bản trước) và phương thức mặc định hoặc static (từ Java 8 trở đi).
 • Một lớp có thể thực hiện nhiều giao diện, cung cấp khả năng kết hợp nhiều giao diện để đạt được đa kế thừa gián tiếp.

Ví dụ về Giao Diện:

interface Animal {
  void makeSound();
}

class Dog implements Animal {
  @Override
  public void makeSound() {
    System.out.println("Bark");
  }
}

Sự Khác Biệt Giữa Lớp Trừu Tượng và Giao Diện:

 • Lớp trừu tượng cho phép bạn định nghĩa cả phương thức có triển khai và không có triển khai, trong khi giao diện chỉ cho phép bạn định nghĩa phương thức không có triển khai (ngoại trừ phương thức mặc định và static từ Java 8).
 • Một lớp chỉ có thể kế thừa từ một lớp trừu tượng, nhưng có thể thực hiện nhiều giao diện, cho phép đa kế thừa gián tiếp thông qua giao diện.

Như vậy, cả lớp trừu tượng và giao diện đều là những công cụ mạnh mẽ trong Java để thúc đẩy tính trừu tượng, giúp tạo ra các hệ thống phần mềm linh hoạt và dễ mở rộng hơn.

Ứng dụng của Tính trừu tượng

Tính trừu tượng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sự phụ thuộc giữa các thành phần của ứng dụng, hay còn được gọi là decoupling. Khi các thành phần của ứng dụng được thiết kế một cách trừu tượng, chúng tương tác với nhau thông qua giao diện hoặc lớp trừu tượng, không phải thông qua triển khai cụ thể. Điều này có nghĩa là một thành phần không cần phải biết chi tiết về cách một thành phần khác được triển khai; nó chỉ cần biết cách tương tác với thành phần đó qua giao diện được trừu tượng hóa. Kết quả là, bất kỳ thay đổi nào đối với triển khai cụ thể của một thành phần sẽ không ảnh hưởng đến các thành phần khác, làm cho ứng dụng dễ bảo trì và mở rộng hơn.

Ví dụ thực tế:

Xét ví dụ về một ứng dụng quản lý đơn hàng, nơi mà bạn cần một hệ thống để gửi thông báo cho khách hàng. Thông báo có thể được gửi qua nhiều kênh khác nhau như email, tin nhắn SMS, hoặc thông báo đẩy.

Trước hết, bạn tạo một giao diện trừu tượng NotificationService với một phương thức sendNotification.

public interface NotificationService {
  void sendNotification(String message, String recipient);
}

Sau đó, bạn có thể triển khai giao diện này trong các lớp cụ thể cho mỗi loại thông báo: EmailNotificationService, SMSNotificationService, và PushNotificationService.

public class EmailNotificationService implements NotificationService {
  @Override
  public void sendNotification(String message, String recipient) {
    // Gửi thông báo qua email
  }
}

public class SMSNotificationService implements NotificationService {
  @Override
  public void sendNotification(String message, String recipient) {
    // Gửi thông báo qua SMS
  }
}

public class PushNotificationService implements NotificationService {
  @Override
  public void sendNotification(String message, String recipient) {
    // Gửi thông báo qua thông báo đẩy
  }
}

Khi ứng dụng cần gửi thông báo, nó tương tác với NotificationService mà không cần biết thông báo được gửi qua kênh nào. Điều này cho phép bạn thêm hoặc thay đổi các phương thức gửi thông báo mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của ứng dụng.

Qua ví dụ trên, tính trừu tượng giúp tạo ra một cấu trúc phần mềm linh hoạt, nơi mà sự thay đổi trong cách triển khai của việc gửi thông báo không làm ảnh hưởng đến logic chính của ứng dụng, đồng thời cũng dễ dàng mở rộng hệ thống bằng cách thêm các dịch vụ thông báo mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now