Tìm hiểu về FACEBOOK GRAPH API

Tìm hiểu về FACEBOOK GRAPH API

Facebook GRAPH API là gì?

Facebook API hổ trợ cho lập trình viên bên ngoài của Facebook có thể khai thác dữ liệu của FB thông qua truy vấn HTTP theo 2 hình thức: get, post. Graph API là cách chính để tải dữ liệu vào hoặc lấy dữ liệu ra khỏi nền tảng Facebook. Đó là API dựa trên HTTP mà ứng dụng có thể dùng để truy vấn dữ liệu, quản lý quảng cáo và thực hiện nhiều tác vụ khác theo lập trình.

Có thể bạn quan tâm:

Graph API được đặt tên theo ý tường của “đồ thị xã hội” – một bản trình bày thông tin trên Facebook. Graph API bao gồm:

 1. Nodes (nút): là các đối tượng riêng như là người dùng, ảnh, trang cá nhân, bình luận…
 2. Edges (cạnh): là các kết nối giữa những đối tượng riêng ở trên, ví dụ như kết nối hình ảnh và trang chứa hình ảnh đó, bình luận và bức ảnh được bình luận…
 3. Fields (trường): dữ liệu của đối tượng riêng ở trên, ví dụ như tên, ngày sinh của người dùng, tên trang…

Graph API là dựa trên HTTP, do đó, làm việc với bất kỳ ngôn ngữ nào có một thư viện HTTP, như cURL, urllib – Bạn sẽ lấy dữ liệu thông qua các http request.

Tìm hiểu về FACEBOOK GRAPH API

Thông thường, bạn sử dụng node để lây dữ liệu về một đối tượng cụ thể, sử dụng cạnh để lấy tập hợp đối tượng trên một đối tượng vả sử dụng trường để lấy dữ liệu về một đối tượng hoặc mỗi đối tượng trong một tập hợp.

Xem thêm kỹ thuật seo cơ bản

Các thành phần của GRAPH API

Cổng truy vấn: Graph.facebook.com

Truy vấn bằng cách cung cấp 3 thông tin:

 • Nodes:

   Graph.facebook.com/{node-id}

 • Edges:

   Graph.facebook.com/{node-id}/{edge-name}

 • Fields : thuộc tính của 1 user – đối tượng là node

   Graph.facebook.com/{node-id}/{edge-name}?fields=

Cung cấp Access Token (Mã truy cập): mã hóa 1 chuỗi dài gồm 5 thông tin chính:

 • Thuộc user nào?
 • Tạo ra bởi ứng dụng nào? Ứng dụng tạo ra trên facebook.
 • Những quyền, và tùy chọn thông tin cá nhân nào của người dùng được phép? Mỗi 1 hành động dùng API để post lên đề phải yêu cầu người dùng cho phép. Từng hành động khác nhau sẽ có các quyền khác nhau.
 • Cài đặt cá nhân người dùng đã chọn: Kiểu như là các chế độ riêng tư.
 • Thời gian hết hạn: mỗi mã khóa được tạo ra sẽ có thời gian hết hạn nhất định, hết thì sẽ bắt buộc tạo ra 1 mã khác.

Lấy Access Token bằng cách sử dụng chức năng Facebook Login.

Công cụ của Facebook: https://developers.facebook.com/.

Xem thêm dịch vụ content marketing

Access Token

Bạn có thể nhận thấy giá trị phần giữ chỗ và thông số access_token trong yêu cầu URL ở trên. Hầu hết các yêu cầu API đồ thị đều cần mã truy cập. Cuối cùng, bạn phải biết cách hoạt động của mã truy cập bằng cách đọc tài liệu vẻ mã truy cập, nhưng hiện tại, tắt cả những gì bạn cân biết là:

Tìm hiểu về FACEBOOK GRAPH API
Graph API

Cấu trúc

Facebook for Developer trình bày vấn đề này một cách toàn diện trong Hướng dẫn sử dụng API Đồ thị, nhưng nói chung bạn:

* Sử dụng Node để lẫy dữ liệu về từng đối tượng

* Sử dụng Edge để lấy bộ sưu tập đi tượng được kết nối với một nút hoặc để đăng đối tượng lên các bộ sưu tập đó.

* Sử dụng Field để chỉ định dữ liệu bạn muốn có trong phản hồi

Xem thêm dịch vụ chăm sóc web

URL lưu trữ

Hầu như tất cả các yêu cầu đều được chuyển đến URL lưu trữ https://graph.faccbook.com.

Ngoại lệ duy nhất là yêu câu tải lên vidco, sử dụng .

Phiên bản GRAPH API

API Đồ thị có nhiều phiên bản. Bạn có thể đọc thêm về cách tạo phiên bản trong hướng dẫn về Phiên bản ứng dụng của chúng tôi, nhưng ở đây chúng tôi sẽ giải thích cách bạn thực hiện lệnh gọi một phiên bản cụ thể.

Điều này thực sự đơn giản – bạn chỉ cần thêm chữ v, sau đó là số phiên bản vào đầu đường dẫn yều cầu.

Ví dụ: dưới đây là lệnh gọi phiên bản 2.9:

  curl -i -X GET \ “https://graph.facebook.com/v2.9/your-facebook-user-id/photos?access_token=your-access-token”

Nếu bạn không thêm số phiên bản, Facebook sẽ đặt mặc định là phiên bản có sẵn cũ nhất. Do đó, tốt nhất là thêm số phiên bản vào yêu cầu của bạn. Phiên bản hiện tại của nó là 9.0.

Xem thêm hướng dẫn Graph API

Leave a Reply