Rate this post

Tham số Inout trong Swift là một loại tham số đặc biệt được sử dụng trong khai báo hàm hoặc phương thức. Tham số Inout cho phép một hàm thay đổi giá trị của biến được truyền vào bên ngoài phạm vi hàm đó.

Khi bạn truyền một biến vào một tham số Inout, tham số đó sẽ được xem như một tham chiếu đến biến gốc, cho phép bạn thực hiện thay đổi giá trị của biến từ bên trong hàm. Khi hàm kết thúc, các thay đổi được áp dụng trực tiếp lên biến gốc.

Các bài viết khác:

Cú pháp định nghĩa một tham số Inout trong Swift như sau:

func functionName(inout parameterName: ParameterType)

Trong đó:

 • func: từ khóa để khai báo một hàm hoặc phương thức.
 • functionName: tên của hàm hoặc phương thức.
 • inout: từ khóa chỉ định rằng tham số đó là một tham số Inout.
 • parameterName: tên của tham số.
 • ParameterType: kiểu dữ liệu của tham số.

Ví dụ sau minh họa việc sử dụng tham số Inout:

func incrementNumber(inout number: Int) {
  number += 1
}

var myNumber = 5
incrementNumber(&myNumber)
print(myNumber) // Output: 6

Trong ví dụ trên, hàm incrementNumber có một tham số Inout là number kiểu Int. Bên trong hàm, giá trị của number được tăng lên 1. Khi gọi hàm và truyền biến myNumber vào tham số Inout, giá trị của myNumber sẽ được thay đổi và sau khi hàm kết thúc, giá trị của myNumber sẽ là 6.

Xem thêm Hàm khởi tạo(constructor) là gì?

Cú pháp và quy tắc sử dụng tham số Inout

Cú pháp và quy tắc sử dụng tham số Inout trong Swift như sau:

 1. Cú pháp định nghĩa tham số Inout:
func functionName(inout parameterName: ParameterType)

Trong đó:

 • func: từ khóa để khai báo một hàm hoặc phương thức.
 • functionName: tên của hàm hoặc phương thức.
 • inout: từ khóa chỉ định rằng tham số đó là một tham số Inout.
 • parameterName: tên của tham số.
 • ParameterType: kiểu dữ liệu của tham số.
 1. Quy tắc sử dụng tham số Inout:
 • Tham số Inout chỉ có thể là biến, không thể là hằng số (constants) hoặc giá trị đã được gán.
 • Khi truyền biến vào tham số Inout, ta cần sử dụng toán tử & trước tên biến để chỉ định rằng đó là một tham chiếu đến biến gốc.
 • Tham số Inout không thể được truyền vào hàm với giá trị mặc định (default value) hoặc khi gọi hàm theo cú pháp chốt (trailing closure syntax).
 • Hàm chứa tham số Inout không thể là hàm @noescape (non-escaping) closure.
 • Một hàm có tham số Inout không thể được ghi đè bởi một hàm khác mà không có tham số Inout tương ứng.

Ví dụ về cú pháp và sử dụng tham số Inout:

func swapValues(inout a: Int, inout b: Int) {
  let temp = a
  a = b
  b = temp
}

var x = 5
var y = 10
swapValues(&x, &y)
print("x = \(x), y = \(y)") // Output: x = 10, y = 5

Trong ví dụ trên, hàm swapValues nhận vào hai tham số Inout ab kiểu Int. Bên trong hàm, giá trị của ab được hoán đổi. Khi gọi hàm và truyền biến xy vào tham số Inout, giá trị của xy sẽ được hoán đổi. Sau khi hàm kết thúc, giá trị của x sẽ là 10 và giá trị của y sẽ là 5.

Xem thêm Dịch vụ truyền thông media chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

Đặc điểm và ưu điểm của tham số Inout

Tham số Inout trong Swift có các đặc điểm và ưu điểm sau:

 1. Đặc điểm của tham số Inout:
 • Tham số Inout cho phép hàm thay đổi giá trị của biến được truyền vào từ bên ngoài hàm.
 • Tham số Inout được truyền bằng tham chiếu (reference), không phải bằng giá trị (value).
 • Tham số Inout được sử dụng khi ta muốn thay đổi giá trị của biến và áp dụng các thay đổi đó trực tiếp lên biến gốc.
 1. Ưu điểm của tham số Inout:
 • Giúp truyền dữ liệu vào và ra khỏi hàm một cách thuận tiện và hiệu quả.
 • Cho phép thực hiện thay đổi giá trị của biến trực tiếp trong hàm, giúp giảm sự phụ thuộc vào giá trị trả về của hàm.
 • Được sử dụng trong các trường hợp cần thay đổi dữ liệu của biến mà không cần trả về giá trị.

Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm khi sử dụng tham số Inout:

 • Sử dụng tham số Inout có thể làm mã code trở nên khó hiểu và khó bảo trì nếu không sử dụng một cách cẩn thận.
 • Khi sử dụng tham số Inout, cần đảm bảo rằng biến được truyền vào tham số Inout phải có giá trị hợp lệ (không là nil).
 • Không nên sử dụng tham số Inout trong các hàm có tác động phụ không mong muốn lên các biến khác trong phạm vi hàm.
 • Tham số Inout không nên được sử dụng quá nhiều, nên xem xét sử dụng các phương pháp khác để truyền và trả về dữ liệu khi cần thiết.

Tóm lại, tham số Inout là một tính năng mạnh mẽ trong Swift, cho phép thay đổi giá trị của biến và áp dụng thay đổi đó trực tiếp lên biến gốc. Tuy nhiên, cần sử dụng tham số Inout một cách cẩn thận và hợp lý để tránh làm mã code trở nên phức tạp và khó bảo trì.

Ví dụ minh họa về sử dụng tham số Inout

Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách sử dụng tham số Inout trong Swift:

// Hàm swap để hoán đổi giá trị của hai biến Int
func swapValues(_ a: inout Int, _ b: inout Int) {
  let temp = a
  a = b
  b = temp
}

// Sử dụng tham số Inout để hoán đổi giá trị của hai biến
var number1 = 10
var number2 = 20
print("Trước khi hoán đổi: number1 = \(number1), number2 = \(number2)")

swapValues(&number1, &number2)
print("Sau khi hoán đổi: number1 = \(number1), number2 = \(number2)")

Kết quả khi chạy chương trình sẽ là:

Trước khi hoán đổi: number1 = 10, number2 = 20
Sau khi hoán đổi: number1 = 20, number2 = 10

Trong ví dụ trên, hàm swapValues sử dụng tham số Inout để hoán đổi giá trị của hai biến ab. Bằng cách truyền địa chỉ của hai biến này thông qua toán tử &, chúng ta có thể thay đổi giá trị của biến gốc từ bên trong hàm. Kết quả là giá trị của hai biến được hoán đổi sau khi gọi hàm swapValues.

Lưu ý rằng khi sử dụng tham số Inout, cần đảm bảo rằng biến được truyền vào phải có giá trị hợp lệ (không là nil) và có thể thay đổi được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now