Rate this post

Thuật toán Shell Sort là một thuật toán sắp xếp dựa trên Insertion Sort với sự nâng cao để tăng tốc độ sắp xếp. Nó sử dụng một số bước sắp xếp nhỏ hơn với các khoảng cách giữa các phần tử để trải qua một số vòng lặp, sau đó giảm khoảng cách đến 0 để hoàn thành việc sắp xếp.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về thuật toán Shell Sort

Thuật toán Shell Sort, còn được gọi là thuật toán Sắp xếp Shell, là một thuật toán sắp xếp nội bộ (internal sorting) được phát triển bởi Donald L. Shell vào năm 1959. Shell Sort là một phiên bản cải tiến của thuật toán Insertion Sort.

Ý tưởng chính của thuật toán Shell Sort là sắp xếp dữ liệu theo khoảng cách (gap) nhất định, sau đó dần dần giảm khoảng cách cho đến khi sắp xếp thành công. Thuật toán này sử dụng phương pháp chèn (insertion) để di chuyển các phần tử gần đúng vị trí của chúng. Quá trình này được lặp lại cho đến khi khoảng cách bằng 1, khi đó thuật toán trở thành thuật toán Insertion Sort.

Cách hoạt động của thuật toán Shell Sort như sau:

 1. Định nghĩa một khoảng cách ban đầu (gap).
 2. Chia dữ liệu thành các nhóm con, mỗi nhóm có khoảng cách gap.
 3. Sắp xếp các nhóm con bằng cách sử dụng thuật toán Insertion Sort.
 4. Giảm khoảng cách gap và lặp lại quá trình sắp xếp cho đến khi gap bằng 1.
 5. Sử dụng thuật toán Insertion Sort để hoàn thiện việc sắp xếp cuối cùng.

Thuật toán Shell Sort có thể cải thiện hiệu suất sắp xếp so với thuật toán Insertion Sort truyền thống. Điều này đặc biệt hữu ích khi sắp xếp các mảng lớn hoặc dữ liệu không gần như đã sắp xếp. Tuy nhiên, hiệu suất của thuật toán Shell Sort phụ thuộc vào khoảng cách ban đầu được chọn và không đảm bảo luôn là tốt nhất trong tất cả các trường hợp.

Shell Sort là một thuật toán đơn giản và dễ hiểu, thích hợp cho việc sắp xếp dữ liệu trung bình và lớn.

Cách hoạt động của thuật toán Shell Sort

Thuật toán Shell Sort hoạt động theo các bước sau:

 1. Chọn một khoảng cách ban đầu (gap) dựa trên một chuỗi số nguyên tăng dần, thường được gọi là chuỗi khoảng cách Shell. Chuỗi này có thể là một chuỗi cố định hoặc được tính toán dựa trên kích thước của dữ liệu đầu vào.
 2. Sử dụng khoảng cách này để chia mảng thành các nhóm con. Mỗi nhóm con chứa các phần tử cách nhau gap đơn vị. Các phần tử trong cùng một nhóm con được sắp xếp bằng cách sử dụng thuật toán Insertion Sort hoặc một thuật toán sắp xếp khác.
 3. Lặp lại quá trình trên cho đến khi khoảng cách gap giảm xuống 1. Trong mỗi lần lặp, thuật toán sẽ giảm khoảng cách gap theo chuỗi khoảng cách Shell.
 4. Cuối cùng, sử dụng thuật toán Insertion Sort để hoàn thiện việc sắp xếp cuối cùng với khoảng cách gap bằng 1. Thuật toán Insertion Sort sẽ di chuyển các phần tử gần đúng vị trí của chúng để đảm bảo mảng được sắp xếp đúng thứ tự.

Ý tưởng chính của thuật toán Shell Sort là sử dụng việc sắp xếp các nhóm con gần đúng vị trí của chúng để tạo ra sự “điều chỉnh” cho dữ liệu. Khi các nhóm con được sắp xếp, các phần tử lớn hơn sẽ di chuyển xa hơn, tạo ra một sự “điều chỉnh” lớn hơn cho các phần tử nhỏ hơn. Điều này giúp giảm số lần so sánh và hoán đổi phần tử, làm tăng hiệu suất của thuật toán.

Tuy Shell Sort không đảm bảo luôn đạt được hiệu suất tốt nhất cho mọi tình huống, nhưng nó vẫn là một thuật toán sắp xếp hiệu quả và thường được sử dụng trong các trường hợp khi dữ liệu không gần như đã sắp xếp hoặc kích thước của dữ liệu lớn.

Ví dụ Shell Sort trong c++

Đây là một ví dụ về thuật toán Shell Sort trong C++:

#include <iostream>

void shellSort(int arr[], int n) {
 for (int gap = n / 2; gap > 0; gap /= 2) {
  for (int i = gap; i < n; i++) {
   int temp = arr[i];
   int j;
   for (j = i; j >= gap && arr[j - gap] > temp; j -= gap) {
    arr[j] = arr[j - gap];
   }
   arr[j] = temp;
  }
 }
}

int main() {
 int arr[] = {12, 34, 54, 2, 3};
 int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

 std::cout << "Mảng trước khi sắp xếp: \n";
 for (int i = 0; i < n; i++) {
  std::cout << arr[i] << " ";
 }

 shellSort(arr, n);

 std::cout << "\nMảng sau khi sắp xếp: \n";
 for (int i = 0; i < n; i++) {
  std::cout << arr[i] << " ";
 }
 return 0;
}

Kết quả:

Mảng trước khi sắp xếp: 
12 34 54 2 3 
Mảng sau khi sắp xếp: 
2 3 12 34 54 

Giải thích đoạn code trên

Đoạn code trên giải thích thuật toán Shell Sort trong C++.

 1. Định nghĩa hàm shellSort: hàm này sẽ nhận một mảng arr và độ dài của mảng n làm tham số.
 2. Vòng lặp for đầu tiên: vòng lặp này sẽ tạo ra các bước sắp xếp với các khoảng cách giữa các phần tử. Khoảng cách ban đầu được tính bằng n/2 và sau mỗi lần lặp sẽ giảm đến nửa.
 3. Vòng lặp for thứ hai: vòng lặp này sẽ chạy từ gap đến n và tìm vị trí phù hợp để chèn phần tử vào.
 4. Vòng lặp for thứ ba: vòng lặp này sẽ chạy từ j đến gap và so sánh với phần tử trước đó để tìm vị trí phù hợp để chèn phần tử. Nếu phần tử trước đó lớn hơn phần tử hiện tại, nó sẽ được di chuyển đến vị trí phù hợp và vòng lặp sẽ tiếp tục.
 5. Cuối cùng, hàm shellSort sẽ kết thúc khi khoảng cách giữa các phần tử đạt 0.
 6. Hàm main: hàm này sẽ tạo ra một mảng arr và gọi hàm `shellSort

Độ phức tạp thuật toán Shell Sort

Độ phức tạp của thuật toán Shell Sort phụ thuộc vào cách chọn khoảng cách gap và cách thực hiện việc sắp xếp các nhóm con. Trong trường hợp tốt nhất, khi dữ liệu đã sắp xếp gần như hoàn chỉnh, độ phức tạp của Shell Sort có thể giảm xuống đến O(n log n). Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất, khi dữ liệu không gần như đã sắp xếp, độ phức tạp có thể là O(n^2).

Để chọn khoảng cách gap, có nhiều phương pháp khác nhau được đề xuất, như sử dụng chuỗi khoảng cách Shell cố định như 1, 4, 13, 40, 121,… hoặc tính toán khoảng cách dựa trên kích thước của dữ liệu đầu vào. Việc chọn khoảng cách gap phù hợp có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của thuật toán.

Tuy nhiên, dù cho độ phức tạp của Shell Sort không tốt nhất, thuật toán vẫn có hiệu suất tốt hơn so với một số thuật toán sắp xếp đơn giản khác như Insertion Sort hay Bubble Sort. Đặc biệt, trong các trường hợp dữ liệu lớn và không gần như đã sắp xếp, Shell Sort có thể cung cấp hiệu suất tốt hơn.

Tóm lại, Shell Sort là một thuật toán sắp xếp hiệu quả, tuy nhiên độ phức tạp của nó phụ thuộc vào cách chọn khoảng cách gap và cách thực hiện sắp xếp các nhóm con.

Xem thêm Node.js REPL

Ưu điểm và nhược điểm của thuật toán Shell Sort

Ưu điểm của thuật toán Shell Sort:

 1. Hiệu suất tốt hơn: Shell Sort có hiệu suất tốt hơn so với một số thuật toán sắp xếp đơn giản khác như Insertion Sort hay Bubble Sort. Đặc biệt, khi sử dụng các khoảng cách gap phù hợp, Shell Sort có thể giảm thiểu số lần so sánh và di chuyển dữ liệu, cải thiện tốc độ sắp xếp.
 2. Dễ cài đặt và sử dụng: Thuật toán Shell Sort không yêu cầu kiến thức phức tạp và có cài đặt đơn giản. Nó có thể dễ dàng được sử dụng trong các ứng dụng thực tế.
 3. Khả năng sắp xếp được các dạng dữ liệu khác nhau: Shell Sort có khả năng sắp xếp được các dạng dữ liệu khác nhau, bao gồm cả dữ liệu đã sắp xếp gần như hoàn chỉnh và dữ liệu ngẫu nhiên.

Nhược điểm của thuật toán Shell Sort:

 1. Độ phức tạp không đảm bảo: Độ phức tạp của Shell Sort phụ thuộc vào cách chọn khoảng cách gap và cách thực hiện việc sắp xếp các nhóm con. Trong trường hợp xấu nhất, thuật toán có thể có độ phức tạp là O(n^2), gây tốn thời gian xử lý đối với dữ liệu lớn và không gần như đã sắp xếp.
 2. Không ổn định: Shell Sort không đảm bảo tính ổn định trong việc sắp xếp các phần tử có giá trị bằng nhau. Điều này có nghĩa là thứ tự ban đầu của các phần tử có thể bị thay đổi sau khi sắp xếp.
 3. Không tối ưu tuyến tính: Mặc dù Shell Sort cải thiện hiệu suất so với các thuật toán sắp xếp đơn giản, nhưng nó không thể đạt được độ phức tạp tuyến tính như một số thuật toán sắp xếp nâng cao khác như Merge Sort hoặc Quick Sort.

Tóm lại, Shell Sort có nhiều ưu điểm như hiệu suất tốt hơn và dễ cài đặt, nhưng cũng có nhược điểm về độ phức tạp không đảm bảo và tính ổn định. Việc lựa chọn thuật toán sắp xếp phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của bài toán và đặc điểm của dữ liệu đầu vào.

So sánh với các thuật toán sắp xếp khác

Shell Sort là một thuật toán sắp xếp trung bình trong số các thuật toán cơ bản. Dưới đây là một số so sánh giữa Shell Sort và các thuật toán sắp xếp khác:

 1. Insertion Sort: Shell Sort cải thiện hiệu suất so với Insertion Sort bằng cách sắp xếp các phần tử từ xa nhau trước khi sắp xếp gần hơn. Insertion Sort hoạt động tốt trên các danh sách nhỏ hoặc gần như đã sắp xếp, trong khi Shell Sort phù hợp với các danh sách lớn hơn và dữ liệu ngẫu nhiên.
 2. Bubble Sort: Shell Sort cũng cải thiện hiệu suất so với Bubble Sort. Bubble Sort so sánh và tráo đổi các phần tử liên tiếp, trong khi Shell Sort sắp xếp các phần tử từ xa nhau trước. Do đó, Shell Sort thực hiện ít hoán đổi hơn và thời gian thực thi nhanh hơn Bubble Sort.
 3. Selection Sort: Shell Sort cũng cải thiện hiệu suất so với Selection Sort. Selection Sort tìm kiếm phần tử nhỏ nhất và hoán đổi nó vào vị trí đầu tiên, trong khi Shell Sort sắp xếp các phần tử từ xa nhau. Vì vậy, Shell Sort thực hiện ít hoán đổi hơn và thời gian thực thi nhanh hơn Selection Sort.
 4. Merge Sort và Quick Sort: Merge Sort và Quick Sort là hai thuật toán sắp xếp nhanh và hiệu quả hơn Shell Sort. Merge Sort có độ phức tạp thời gian O(n log n) và đảm bảo tính ổn định. Quick Sort cũng có độ phức tạp trung bình là O(n log n) và có thể thực hiện trong không gian bộ nhớ hạn chế. Tuy nhiên, cả hai thuật toán này yêu cầu một số kiến thức phức tạp hơn và cài đặt khó khăn hơn so với Shell Sort.

Tùy thuộc vào đặc điểm của dữ liệu đầu vào và yêu cầu cụ thể của bài toán, người lập trình có thể lựa chọn thuật toán sắp xếp phù hợp nhất để đạt được hiệu suất tốt nhất.

Xem thêm bubble sort trong c++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now