Rate this post

NumPy chứa một lib matrix, tức là numpy.matlib, được sử dụng để định cấu hình ma trận thay vì các đối tượng ndarray.

Các bài viết liên quan:

Hàm numpy.matlib.empty ()

Hàm này được sử dụng để tạo một ma trận với các giá trị chưa khởi tạo. Cú pháp để sử dụng hàm này được đưa ra dưới đây.

numpy.matlib.empty (shape, dtype, order)

Nó chấp nhận tham số sau.

 • shape: Nó là bộ xác định hình dạng của ma trận.
 • dtype: Là kiểu dữ liệu của ma trận.
 • order: Đây là thứ tự chèn của ma trận, tức là C hoặc F.

Hãy xem xét ví dụ sau.

Thí dụ

import numpy as np 
import numpy.matlib 
print(numpy.matlib.empty((3,3))) 

Output:

Hàm numpy.matlib.zeros ()

Hàm này được sử dụng để tạo ma trận nơi các mục nhập được khởi tạo bằng 0.

Hãy xem xét ví dụ sau.

Thí dụ

import numpy as np 
 
import numpy.matlib 
 
print(numpy.matlib.zeros((4,3))) 

Output:

Hàm numpy.matlib.ones ()

Hàm này trả về một ma trận với tất cả các phần tử được khởi tạo là 1.

Hãy xem xét ví dụ sau.

Thí dụ

import numpy as np 
 
import numpy.matlib 
 
print(numpy.matlib.ones((2,2))) 

Output:

Hàm numpy.matlib.eye ()

Hàm này trả về một ma trận với các phần tử đường chéo được khởi tạo bằng 1 và không ở nơi khác. Cú pháp để sử dụng hàm này được đưa ra dưới đây.

numpy.matlib.eye (n, m, k, dtype)

Nó chấp nhận các tham số sau.

 • n: Nó đại diện cho số hàng trong ma trận kết quả.
 • m: Nó đại diện cho số cột, mặc định là n.
 • k: Là chỉ số của đường chéo.
 • dtype: Đây là kiểu dữ liệu của đầu ra

Hãy xem xét ví dụ sau.

Thí dụ

import numpy as np 
 
import numpy.matlib 
 
print(numpy.matlib.eye(n = 3, M = 3, k = 0, dtype = int)) 

Output:

Hàm numpy.matlib.identity ()

Hàm này được sử dụng để trả về một ma trận nhận dạng có kích thước đã cho. Ma trận nhận dạng là ma trận có các phần tử đường chéo khởi tạo bằng 1 và tất cả các phần tử khác bằng 0.

Hãy xem xét ví dụ sau.

Thí dụ

import numpy as np 
 
import numpy.matlib 
 
print(numpy.matlib.identity(5, dtype = int)) 

Output:

Hàm numpy.matlib.rand ()

Hàm này được sử dụng để tạo một ma trận trong đó tất cả các mục được khởi tạo với các giá trị ngẫu nhiên.

Hãy xem xét ví dụ sau.

Thí dụ

import numpy as np 
 
import numpy.matlib 
 
print(numpy.matlib.rand(3,3)) 

Output:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now