Rate this post

Trong thế giới lập trình, luồng (thread) là một khái niệm cơ bản nhưng vô cùng mạnh mẽ, cho phép thực hiện đa nhiệm và đa xử lý trong các ứng dụng. Một thread có thể được hiểu là một dòng thực thi nhỏ nhất trong một quy trình, cho phép chạy đồng thời nhiều tác vụ trong cùng một chương trình mà không yêu cầu tạo thêm các quy trình mới. Sự quan trọng của thread nằm ở khả năng tối ưu hóa tài nguyên và thời gian thực thi, đặc biệt trong thời đại mà hiệu suất và đáp ứng nhanh chóng là yếu tố quan trọng của mỗi ứng dụng.

Trong Java, thread được quản lý một cách linh hoạt và mạnh mẽ thông qua API đa luồng, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng đa nhiệm mạnh mẽ và hiệu quả. Java cung cấp các cơ chế như kế thừa từ lớp Thread hoặc triển khai interface Runnable để tạo và quản lý thread, cùng với các công cụ đồng bộ hóa để xử lý tương tác giữa các thread một cách an toàn. Sử dụng thread trong Java giúp tận dụng tối đa lợi ích của phần cứng đa nhân, giảm thời gian chờ đợi và tăng tốc độ xử lý của ứng dụng.

Mục tiêu của bài viết này là cung cấp một cái nhìn tổng quan về thread trong Java, giải thích cách chúng được sử dụng để thực hiện đa nhiệm và làm thế nào để chúng cải thiện hiệu suất ứng dụng. Chúng tôi sẽ khám phá các khái niệm cơ bản, cách tạo và quản lý thread, các vấn đề thường gặp khi làm việc với đa luồng, và các phương pháp tốt nhất để xây dựng ứng dụng đa luồng mạnh mẽ và ổn định trong Java.

Khái niệm cơ bản về Thread trong Java

Trong Java, một thread đại diện cho một dòng thực thi độc lập trong một chương trình. Thread có thể coi là một quy trình nhẹ, hoạt động trong bối cảnh của một quy trình (process) chứa nó, chia sẻ tài nguyên như bộ nhớ và tệp mở với các thread khác trong cùng một quy trình. Mỗi thread có thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau đồng thời, cho phép các ứng dụng thực hiện đa nhiệm và đáp ứng nhanh hơn.

Trong Java, thread được quản lý thông qua lớp Thread và interface Runnable. Các nhà phát triển có thể tạo một thread mới bằng cách kế thừa từ lớp Thread và ghi đè phương thức run(), hoặc bằng cách triển khai interface Runnable và truyền một đối tượng Runnable vào một thể hiện của lớp Thread. Khi phương thức start() được gọi trên một đối tượng Thread, JVM yêu cầu hệ điều hành tạo một luồng mới và phương thức run() được thực thi trong luồng đó.

So sánh với quy trình, thread là các đơn vị thực thi nhẹ hơn và nhanh hơn về mặt tạo và phá hủy, cũng như chuyển đổi ngữ cảnh. Một quy trình là một chương trình đang chạy có không gian địa chỉ riêng, còn các thread trong cùng một quy trình chia sẻ không gian địa chỉ và tài nguyên. Điều này cho phép các thread giao tiếp với nhau một cách hiệu quả hơn thông qua dữ liệu chia sẻ và tránh được chi phí liên quan đến giao tiếp giữa các quy trình. Tuy nhiên, việc chia sẻ tài nguyên cũng tạo ra thách thức về việc đảm bảo rằng các thread không ghi đè hoặc xâm phạm dữ liệu của nhau, dẫn đến cần thiết phải sử dụng các kỹ thuật đồng bộ hóa như synchronized blocks hoặc locks.

Cách Tạo và Sử Dụng Thread

Trong Java, có hai phương pháp chính để tạo và sử dụng thread: kế thừa từ lớp Thread và triển khai interface Runnable.

Kế thừa từ lớp Thread

Phương pháp đầu tiên và trực tiếp nhất để tạo một thread mới là kế thừa từ lớp Thread và ghi đè phương thức run(). Phương thức run() sẽ chứa mã mà bạn muốn thực thi trong thread mới. Sau khi định nghĩa lớp con của Thread, bạn có thể tạo một thể hiện của lớp đó và gọi phương thức start() để khởi động thread. Dưới đây là một ví dụ:

class MyThread extends Thread {
  public void run() {
    System.out.println("Thread is running.");
  }

  public static void main(String[] args) {
    MyThread t1 = new MyThread();
    t1.start(); // Khởi động thread mới và gọi phương thức run()
  }
}

Triển khai Interface Runnable

Phương pháp thứ hai là triển khai interface Runnable, bao gồm một phương thức run() duy nhất mà không có tham số. Sau khi triển khai interface này, bạn cần truyền một đối tượng của lớp triển khai Runnable vào constructor của lớp Thread, sau đó gọi phương thức start() trên đối tượng Thread. Phương pháp này được ưa chuộng hơn vì nó cho phép lớp của bạn mở rộng từ các lớp khác ngoài Thread. Dưới đây là một ví dụ:

class MyRunnable implements Runnable {
  public void run() {
    System.out.println("Thread is running.");
  }

  public static void main(String[] args) {
    MyRunnable myRunnable = new MyRunnable();
    Thread t1 = new Thread(myRunnable);
    t1.start(); // Khởi động thread mới và gọi phương thức run()
  }
}

Mỗi phương pháp đều có những ưu và nhược điểm riêng, nhưng việc sử dụng interface Runnable mang lại sự linh hoạt cao hơn do nó cho phép lớp của bạn mở rộng từ các lớp khác và hợp tác tốt hơn với các API của Java.

Vòng đời của Thread

Vòng đời của một thread trong Java bao gồm một loạt các trạng thái mà thread có thể trải qua từ lúc được tạo cho đến khi kết thúc. Hiểu rõ vòng đời này là quan trọng để quản lý thread một cách hiệu quả.

1. New (Mới):
Khi một thể hiện của lớp Thread được tạo nhưng trước khi phương thức start() được gọi, thread ở trạng thái New. Trong trạng thái này, thread được coi là không hoạt động.

2. Runnable (Có thể chạy):
Sau khi phương thức start() được gọi, thread chuyển sang trạng thái Runnable. Trong trạng thái này, thread đã sẵn sàng để chạy và đang chờ được lựa chọn bởi bộ lập lịch thread của máy ảo Java (JVM) để nhận thời gian xử lý.

3. Blocked (Bị chặn):
Một thread được chuyển sang trạng thái Blocked khi nó đang chờ một monitor lock để nhập vào một khối đồng bộ hóa hoặc khi đang thực hiện một tác vụ mà không thể tiếp tục cho đến khi một sự kiện bên ngoài xảy ra.

4. Waiting (Đang chờ):
Thread có thể chuyển sang trạng thái Waiting khi nó đang chờ một thread khác thực hiện một hành động cụ thể. Điều này thường xảy ra trong các trường hợp như gọi Object.wait(), Thread.join() hoặc LockSupport.park().

5. Timed Waiting (Chờ trong một khoảng thời gian cố định):
Trong trạng thái Timed Waiting, thread đang chờ một sự kiện trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này có thể xảy ra khi gọi các phương thức như Thread.sleep(long millis), Object.wait(long timeout), hoặc Thread.join(long millis).

6. Terminated (Đã kết thúc):
Khi công việc của thread hoàn thành hoặc nó gặp một ngoại lệ không được xử lý, thread chuyển sang trạng thái Terminated, nghĩa là nó đã kết thúc hoạt động.

Các trạng thái chuyển đổi với nhau dựa trên sự kiện hoặc hành động được thực hiện bởi thread hoặc các thread khác. Ví dụ, một thread ở trạng thái Runnable có thể chuyển sang trạng thái Waiting nếu nó gọi phương thức wait() trên một đối tượng. Tương tự, một thread ở trạng thái Blocked sẽ chuyển sang trạng thái Runnable khi nó nhận được monitor lock mà nó đã chờ đợi. Việc hiểu rõ cách các trạng thái này chuyển đổi giúp các nhà phát triển tối ưu hóa việc quản lý và sử dụng thread trong ứng dụng của họ.

Đồng bộ hóa và Vấn đề về Đa Luồng

Trong môi trường đa luồng, đồng bộ hóa là một khái niệm quan trọng được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập của nhiều thread đến các tài nguyên chung, đảm bảo rằng chỉ một thread tại một thời điểm có thể thực hiện các thao tác trên tài nguyên đó. Đồng bộ hóa giúp tránh tình trạng không nhất quán dữ liệu và hành vi không dự đoán được của ứng dụng do sự can thiệp của nhiều thread.

Các vấn đề phổ biến trong môi trường đa luồng bao gồm:

Race Condition:
Race condition xảy ra khi hai hoặc nhiều thread cố gắng thay đổi dữ liệu chung mà không đồng bộ hóa, dẫn đến việc kết quả cuối cùng phụ thuộc vào thứ tự thực thi của các thread. Điều này có thể gây ra lỗi khó tìm và khó tái tạo.

Deadlock:
Deadlock xảy ra khi hai hoặc nhiều thread đều chờ đợi nhau giải phóng tài nguyên mà chúng đang giữ, tạo ra một chu kỳ chờ đợi không bao giờ kết thúc. Điều này làm cho tất cả các thread liên quan không thể tiếp tục thực thi.

Để giải quyết và ngăn chặn các vấn đề này, Java cung cấp các cơ chế đồng bộ hóa như:

 • Sử dụng từ khóa synchronized: Phương thức hoặc khối mã được đánh dấu bằng từ khóa này đảm bảo rằng chỉ một thread có thể thực thi phần mã đó tại một thời điểm. Điều này giúp ngăn chặn race condition nhưng cần được sử dụng cẩn thận để tránh deadlock.
 • Locks và ReentrantLock: Java cung cấp giao diện Lock với các lớp triển khai như ReentrantLock cho phép khóa một cách linh hoạt hơn so với synchronized, bao gồm khả năng thử và giải phóng khóa, giúp giảm nguy cơ deadlock.
 • Các cấu trúc dữ liệu đồng bộ: Java cũng cung cấp các cấu trúc dữ liệu đồng bộ sẵn có như VectorHashtable, cũng như các lớp trong gói java.util.concurrent như ConcurrentHashMap, giúp quản lý truy cập đồng thời một cách an toàn.

Đồng bộ hóa đúng cách là chìa khóa để xây dựng các ứng dụng đa luồng ổn định và hiệu quả. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để tránh làm giảm hiệu suất và tạo ra các vấn đề phức tạp như deadlock.

Công cụ Đồng bộ hóa trong Java

Java cung cấp một loạt công cụ đồng bộ hóa mạnh mẽ để giúp lập trình viên quản lý truy cập đồng thời tới các tài nguyên chung trong môi trường đa luồng, từ cơ chế cơ bản như từ khóa synchronized đến các lớp phức tạp trong gói java.util.concurrent.

Từ khóa synchronized:

Là cơ chế đồng bộ hóa cơ bản nhất trong Java, từ khóa synchronized có thể được áp dụng cho phương thức hoặc khối mã. Khi một thread vào một phương thức hoặc khối mã synchronized, nó sẽ giữ một khóa liên quan đến đối tượng hoặc lớp, và chỉ khi thread đó hoàn thành hoặc thoát khỏi phần mã đó, khóa mới được giải phóng và thread khác có thể truy cập.

public synchronized void accessResource() {
  // Mã nguồn được bảo vệ
}

ReentrantLock:

Là một lớp trong gói java.util.concurrent.locks, ReentrantLock cho phép cấp và giải phóng khóa một cách linh hoạt hơn so với synchronized, bao gồm khả năng thử lấy khóa mà không bị chặn, và khả năng giải phóng khóa trong một phương thức khác với phương thức đã lấy khóa.

ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
lock.lock();
try {
  // Truy cập tài nguyên được bảo vệ
} finally {
  lock.unlock();
}

Semaphore:

Lớp Semaphore trong gói java.util.concurrent cung cấp một cách để kiểm soát số lượng thread có thể truy cập tới một tài nguyên nhất định tại một thời điểm, thông qua một số lượng “giấy phép” cố định.

Semaphore sem = new Semaphore(1); // 1 là số lượng giấy phép
sem.acquire(); // Lấy một giấy phép
try {
  // Truy cập tài nguyên được bảo vệ
} finally {
  sem.release(); // Trả lại giấy phép
}

CountDownLatch:

CountDownLatch là một công cụ đồng bộ hóa cho phép một hoặc nhiều thread chờ đợi cho đến khi một tập hợp các hoạt động thực hiện trong các thread khác hoàn thành, thông qua một bộ đếm.

CountDownLatch latch = new CountDownLatch(1);
new Thread(() -> {
  // Thực hiện công việc
  latch.countDown(); // Giảm bộ đếm
}).start();

latch.await(); // Chờ cho đến khi bộ đếm về 0

Các công cụ này, cùng với nhiều lớp khác trong gói java.util.concurrent như CyclicBarrier, Phaser, và Exchanger, cung cấp một bộ công cụ đồng bộ hóa đa dạng và mạnh mẽ, giúp xử lý nhiều tình huống phức tạp trong lập trình đa luồng. Việc lựa chọn công cụ phù hợp tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của ứng dụng và mô hình sử dụng của các thread.

Lập trình Thread Pool trong Java

Trong lập trình Java, khái niệm Thread Pool là một cách hiệu quả để quản lý và tái sử dụng một số lượng cố định của thread trong các ứng dụng đa luồng, thay vì tạo mới và hủy bỏ các thread mỗi khi cần thực hiện một tác vụ. Thread Pool giúp giảm thiểu chi phí liên quan đến việc tạo thread mới, giúp ứng dụng duy trì hiệu suất ổn định dưới tải công việc nặng và số lượng lớn các tác vụ.

Executor Framework trong Java cung cấp một cách linh hoạt và mạnh mẽ để quản lý các thread pool thông qua interface Executor, ExecutorService, và lớp Executors. Framework này giúp lập trình viên dễ dàng tạo và quản lý các thread pool, cũng như gửi các tác vụ để thực thi bởi thread pool.

Sử dụng Executors:
Lớp Executors cung cấp các phương thức tĩnh để tạo ra các loại thread pool khác nhau. Ví dụ, để tạo một thread pool cố định, bạn có thể sử dụng phương thức Executors.newFixedThreadPool(int nThreads), trong đó nThreads là số lượng thread cố định trong pool:

ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(4); // Tạo một thread pool với 4 thread
executor.execute(() -> {
  // Đây là tác vụ để thực thi trong một thread của pool
  System.out.println("Asynchronous task");
});
executor.shutdown(); // Tắt ExecutorService sau khi hoàn thành tất cả tác vụ

ThreadPoolExecutor:
Để tạo một thread pool với cấu hình tùy chỉnh hơn, bạn có thể sử dụng lớp ThreadPoolExecutor trực tiếp. Lớp này cho phép bạn thiết lập chi tiết như số lượng thread cơ bản, số lượng thread tối đa, thời gian sống của thread khi không hoạt động, loại hàng đợi tác vụ và chính sách khi hàng đợi đầy:

int corePoolSize = 5;
int maxPoolSize = 10;
long keepAliveTime = 5000;
ThreadPoolExecutor executor = new ThreadPoolExecutor(
  corePoolSize,
  maxPoolSize,
  keepAliveTime,
  TimeUnit.MILLISECONDS,
  new LinkedBlockingQueue<Runnable>()
);

executor.execute(new Runnable() {
  public void run() {
    System.out.println("Asynchronous task");
  }
});
executor.shutdown();

Sử dụng thread pool và Executor Framework giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên trong ứng dụng, giảm thời gian phản hồi và tăng khả năng mở rộng. Quản lý thread một cách hiệu quả là chìa khóa để xây dựng các ứng dụng Java đa luồng mạnh mẽ và ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now