Rate this post

“$this” trong PHP là biến toàn cục mà trỏ tới đối tượng đang gọi hàm trong class. Nó cho phép truy cập vào thuộc tính và phương thức của class hiện tại.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng $this ? 

$this trong PHP là một từ khóa đặc biệt, nó là một con trỏ đến đối tượng hiện tại (instance) đang gọi nó. Sử dụng $this có những lợi ích sau:

  1. Truy cập các thuộc tính và phương thức của đối tượng hiện tại: $this có thể được sử dụng để truy cập các thuộc tính và phương thức của đối tượng hiện tại.
  2. Tránh trùng lặp tên biến: Khi sử dụng $this, bạn có thể tránh trùng lặp tên biến khi truy cập các thuộc tính và phương thức của đối tượng hiện tại.
  3. Tăng độ rõ ràng và dễ dàng quản lý mã: Sử dụng $this giúp tăng độ rõ ràng và dễ dàng quản lý mã bằng cách xác định rõ ràng đối tượng đang được gọi.
  4. Tăng tính đóng gói và bảo mật: Sử dụng $this giúp tăng tính đóng gói và bảo mật của mã bằng cách giới hạn truy cập đến các thuộc tính và phương thức của đối tượng.

Khi nào nên sử dụng $this ? 

$this trong PHP nên được sử dụng khi bạn muốn truy cập các thuộc tính hoặc phương thức của class hiện tại, trong một phương thức hoặc trong một thuộc tính của class đó.

Sử dụng $this trong PHP như thế nào ? 

$this trong PHP được sử dụng trong class để trỏ đến đối tượng hiện tại mà phương thức đang được gọi. Ví dụ:

class Example

{

    public function getValue()

    {

        return $this->value;

    }

    private $value = 10;

}

$example = new Example();

echo $example->getValue(); // Outputs: 10

Trong ví dụ trên, getValue là phương thức trong class Example và sử dụng $this để truy cập đến thuộc tính $value của đối tượng hiện tại.

Những lưu ý khi sử dụng $this

  • $this chỉ có thể được sử dụng trong phạm vi của method hoặc closure của một đối tượng.
  • $this chỉ trỏ đến đối tượng hiện tại mà nó đang được gọi trong.
  • Sử dụng $this với mục đích không đúng có thể dẫn đến lỗi logic trong chương trình.
  • Tránh sử dụng $this trong tầm quan trọng của static method hoặc method của một class tĩnh.

Các ví dụ sử dụng $this 

Ví dụ 1: Sử dụng $this để truy cập thuộc tính của class

class User {

    public $name;

    public $email;

    public function setName($name) {

        $this->name = $name;

    }

    public function setEmail($email) {

        $this->email = $email;

    }

}

$user = new User();

$user->setName("John Doe");

$user->setEmail("johndoe@example.com");

Ví dụ 2: Sử dụng $this để truy cập phương thức của class

class User {

    public $name;

    public $email;

    public function setName($name) {

        $this->name = $name;

    }

    public function setEmail($email) {

        $this->email = $email;

    }

    public function getUserData() {

        return "Name: " . $this->name . ", Email: " . $this->email;

    }

}

$user = new User();

$user->setName("John Doe");

$user->setEmail("johndoe@example.com");

echo $user->getUserData();

Ví dụ 3: Sử dụng $this để truy cập thuộc tính và phương thức của class

class Person {

    public $name;

    public $age;

    public function setName($name) {

        $this->name = $name;

    }

    public function getName() {

        return $this->name;

    }

}

$person = new Person();

$person->setName("John Doe");

echo $person->getName(); // John Doe

Ví dụ 4: Sử dụng $this để gọi phương thức trong class

class Calculator {

    public function add($a, $b) {

        return $a + $b;

    }

    public function subtract($a, $b) {

        return $a - $b;

    }

    public function calculate($a, $b, $operation) {

        switch ($operation) {

            case 'add':

                return $this->add($a, $b);

                break;

            case 'subtract':

                return $this->subtract($a, $b);

                break;

            default:

                return "Invalid operation";

        }

    }

}

$calculator = new Calculator();

echo $calculator->calculate(10, 5, "add"); // 15

Kết luận 

$this trong PHP là một từ khóa đặc biệt để trỏ đến đối tượng hiện tại của một class. Nó được sử dụng để truy cập các thuộc tính và phương thức của class. Sử dụng $this là một cách tiện lợi và chuẩn xác để truy cập các thuộc tính và phương thức trong class. Nếu sử dụng đúng cách, nó có thể giúp cho việc lập trình trở nên dễ dàng và sắp xếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now