Rate this post

Thẻ <input> trong HTML là một thẻ dùng để tạo các ô nhập liệu trong một form. Nó có thể được sử dụng để tạo các kiểu nhập liệu khác nhau như text, password, radio, checkbox, v.v.

Các bài viết liên quan

Ví dụ về sử dụng thẻ input cho một ô nhập liệu kiểu text:

<form>
 <label for="username">Username:</label>
 <input type="text" id="username" name="username">
</form>

Trong ví dụ trên, thẻ input có kiểu “text” và có thuộc tính “id” và “name” để xác định ô nhập liệu.

Thuộc tính type có thể thay đổi cho các kiểu khác nhau:

<form>
 <label for="password">Password:</label>
 <input type="password" id="password" name="password">
</form>

Trong ví dụ trên, thẻ input có kiểu “password” và có thuộc tính “id” và “name” để xác định ô nhập liệu.

Các thuộc tính khác có thể sử dụng với thẻ input:

 • value: gán giá trị mặc định cho ô nhập liệu.
 • placeholder: hiển thị một chuỗi văn bản mẫu trong ô nhập liệu.
 • required: yêu cầu người dùng phải nhập giá trị trước khi gửi form.
 • size: chỉ định kích thước của ô nhập liệu.
 • maxlength: chỉ định số ký tự tối đa cho phép nhập vào ô nhập liệu.

Ví dụ:

<form>
 <label for="email">Email:</label>
 <input type="email" id="email" name="email" placeholder="example@email.com" required>
</form>

Trong ví dụ trên, thẻ input có kiểu “email” và có thuộc tính “id”, “name”, “placeholder” và “required” để xác định ô nhập liệu.

Thẻ input là một công cụ quan trọng trong HTML, nó cho phép tạo các ô nhập liệu cho form và có thể sử dụng với nhiều loại input khác nhau như text, password, radio, checkbox, v.v. Các thuộc tính của thẻ input có thể sử dụng để tùy chỉnh giá trị mặc định, placeholder, yêu cầu nhập, kích thước và số lượng ký tự tối đa cho phép nhập. Nó cũng có thể kết hợp với thẻ label để tạo các form được sắp xếp và dễ hiểu hơn cho người dùng.

một số ví dụ thẻ input trong html

Đây là một số ví dụ về cách sử dụng thẻ <input> trong HTML:

 1. Tạo một ô nhập liệu kiểu text:
<form>
 <label for="username">Username:</label>
 <input type="text" id="username" name="username">
</form>
 1. Tạo một ô nhập liệu kiểu password:
<form>
 <label for="password">Password:</label>
 <input type="password" id="password" name="password">
</form>
 1. Tạo một ô nhập liệu kiểu email:
<form>
 <label for="email">Email:</label>
 <input type="email" id="email" name="email">
</form>
 1. Tạo một nút radio:
<form>
 <input type="radio" id="male" name="gender" value="male">
 <label for="male">Male</label>
 <input type="radio" id="female" name="gender" value="female">
 <label for="female">Female</label>
</form>
 1. Tạo một ô checkbox:
<form>
 <input type="checkbox" id="subscribe" name="subscribe">
 <label for="subscribe">Subscribe to our newsletter</label>
</form>

Các ví dụ trên chỉ là một số cách sử dụng thẻ input trong HTML, tuy nhiên bạn có thể sử dụng thẻ này để tạo các kiểu nhập liệu khác nhau và có thể kết hợp với các thuộc tính khác để tùy chỉnh giá trị mặc định, placeholder, yêu cầu nhập, kích thước và số lượng ký tự tối đa cho phép nhập, sử dụng với javascript hoặc css để tùy chỉnh giao diện .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now