Rate this post

Xét các Function, f: A → B và g: B → C. Hợp của f với g là một Function từ A vào C được xác định bởi (gof) (x) = g [f (x)] và được xác định bởi gof.

Các bài viết liên quan:

Để tìm thành phần của f và g, trước hết tìm ảnh của x dưới f rồi tìm ảnh của f (x) dưới g.

Ví dụ 1:

Cho X = {1, 2, 3}

    Y = {a, b}

    Z = {5, 6, 7}.

Xét Function f = {(1, a), (2, a), (3, b)} và g = {(a, 5), (b, 7)} như trong hình. Tìm thành phần của gof.

Giải pháp: Function thành phần được hiển thị trong hình:

(gof) (1) = g [f (1)] = g (a) = 5, (gof) (2) = g [f (2)] = g (a) = 5

(gof) (3) = g [f (3)] = g (b) = 7.

Ví dụ 2: Xét f, g và h, tất cả các Function trên các số nguyên, bởi f (n) = n2, g (n) = n + 1 và h (n) = n – 1.

Xác định (i) hofog (ii) gofoh (iii) fogoh.

Giải Pháp

(i) hofog (n) = n + 1,

    hofog (n + 1) = (n + 1) 2

h [(n + 1) 2] = (n + 1) 2 – 1 = n2 + 1 + 2n – 1 = n2 + 2n.

(ii) gofoh (n) = n – 1, gof (n – 1) = (n-1) 2

     g [(n-1) 2] = (n-1) 2 + 1 = n2 + 1 – 2n + 1 = n2 – 2n + 2.

(iii) fogoh (n) = n – 1

      sương mù (n – 1) = (n – 1) + 1

      f (n) = n2.

Ghi chú:

Nếu f và g là một đối một, thì Function (gof) (gof) cũng là một đối một.

Nếu f và g nằm trên thì Function (gof) (gof) cũng nằm trên.

Thành phần luôn giữ tài sản liên kết nhưng không giữ tài sản giao hoán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now