Rate this post

Trong lập trình Swift, tham số hàm và giá trị trả về là hai khái niệm quan trọng trong việc định nghĩa và sử dụng hàm. Tham số hàm cho phép chúng ta truyền dữ liệu vào hàm để xử lý, trong khi giá trị trả về là kết quả mà hàm trả về sau khi hoàn thành công việc.

Xem thêm Internet có nghĩa là gì?

1. Tham số hàm trong Swift:

Tham số hàm là các giá trị mà chúng ta truyền vào hàm để thực hiện các tác vụ và xử lý dữ liệu. Mỗi tham số hàm có một kiểu dữ liệu cụ thể và có thể có những thông số bổ sung như tên tham số và giá trị mặc định. Chúng ta có thể truyền các giá trị tương ứng với các tham số này khi gọi hàm.

2. Giá trị trả về trong Swift:

Giá trị trả về là kết quả mà một hàm trả về sau khi thực hiện công việc của nó. Một hàm có thể có kiểu dữ liệu trả về được định nghĩa, và khi hàm thực thi xong, nó sẽ trả về một giá trị thuộc kiểu dữ liệu đó. Giá trị trả về có thể được sử dụng để thực hiện các tác vụ tiếp theo hoặc lưu trữ vào biến để sử dụng sau này.

Ưu điểm của tham số hàm và giá trị trả về:

 • Tăng tính linh hoạt và tái sử dụng mã nguồn: Tham số hàm và giá trị trả về cho phép chúng ta tạo các hàm có khả năng tái sử dụng cao. Chúng ta có thể truyền các giá trị khác nhau vào các tham số hàm và sử dụng giá trị trả về để xử lý kết quả tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng.
 • Giúp tách biệt và tổ chức mã nguồn: Việc sử dụng tham số hàm và giá trị trả về giúp tách biệt và tổ chức mã nguồn một cách rõ ràng. Chúng ta có thể xác định các tham số hàm và kiểu giá trị trả về rõ ràng trong định nghĩa hàm, giúp tăng tính đúng đắn và dễ đọc của mã.
 • Tính linh hoạt trong xử lý dữ liệu

Tham số hàm trong Swift

Trong Swift, tham số hàm là các giá trị mà chúng ta truyền vào hàm để thực hiện các tác vụ và xử lý dữ liệu. Mỗi tham số hàm có một kiểu dữ liệu cụ thể và có thể có thông số bổ sung như tên tham số và giá trị mặc định.

Cú pháp định nghĩa hàm với tham số trong Swift như sau:

func functionName(parameter1: Type, parameter2: Type, ...) {
  // code implementation
}

Trong đó:

 • functionName là tên của hàm.
 • parameter1, parameter2 là tên của các tham số hàm.
 • Type là kiểu dữ liệu của mỗi tham số.

Ví dụ, chúng ta có một hàm đơn giản có hai tham số kiểu số nguyên:

func addNumbers(a: Int, b: Int) {
  let sum = a + b
  print("Sum: \(sum)")
}

Khi gọi hàm, chúng ta truyền các giá trị tương ứng cho các tham số:

addNumbers(a: 5, b: 3) // Output: Sum: 8

Trong ví dụ trên, hàm addNumbers có hai tham số ab kiểu Int. Chúng ta truyền giá trị 5 cho tham số a3 cho tham số b. Kết quả là tổng của hai giá trị này sẽ được in ra màn hình là 8.

Ngoài ra, Swift cũng hỗ trợ các thông số bổ sung như tên tham số và giá trị mặc định. Tên tham số giúp xác định rõ ràng mục đích và ý nghĩa của mỗi tham số. Giá trị mặc định cho phép chúng ta định nghĩa giá trị được sử dụng nếu không có giá trị được truyền cho tham số đó.

Ví dụ, hàm sau có tên tham số và giá trị mặc định:

func greetUser(name: String, greeting: String = "Hello") {
  print("\(greeting), \(name)!")
}

Khi gọi hàm, chúng ta có thể chỉ truyền giá trị cho tham số name, trong khi giá trị mặc định được sử dụng cho tham số greeting:

greetUser(name: "John") // Output: Hello, John!
greetUser(name: "Emily", greeting: "Hi") // Output: Hi, Emily!

Trong ví dụ trên, nếu không truyền giá trị cho tham số greeting, giá trị mặc định “Hello” sẽ được sử dụng.

Xem thêm Tham số Route Laravel

Giá trị trả về trong Swift

Trong Swift, giá trị trả về là kết quả mà một hàm trả về sau khi thực hiện công việc của nó. Một hàm có thể có kiểu dữ liệu trả về được định nghĩa, và khi hàm thực thi xong, nó sẽ trả về một giá trị thuộc kiểu dữ liệu đó.

Cú pháp định nghĩa hàm với giá trị trả về trong Swift như sau:

func functionName(parameters) -> ReturnType {
  // code implementation
  return value
}

Trong đó:

 • functionName là tên của hàm.
 • parameters là các tham số của hàm (nếu có).
 • ReturnType là kiểu dữ liệu mà hàm trả về.
 • value là giá trị mà hàm trả về.

Ví dụ, chúng ta có một hàm đơn giản tính tổng của hai số và trả về kết quả:

func addNumbers(a: Int, b: Int) -> Int {
  let sum = a + b
  return sum
}

Khi gọi hàm và sử dụng giá trị trả về:

let result = addNumbers(a: 5, b: 3)
print("Sum: \(result)") // Output: Sum: 8

Trong ví dụ trên, hàm addNumbers trả về một giá trị kiểu Int là tổng của hai số ab. Chúng ta lưu giá trị trả về vào biến result và in ra giá trị đó.

Giá trị trả về trong Swift có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào, bao gồm cả kiểu dữ liệu tùy chỉnh. Chúng ta có thể sử dụng giá trị trả về để thực hiện các tác vụ tiếp theo, lưu trữ vào biến, hoặc truyền vào các hàm khác.

Nếu một hàm không có giá trị trả về, chúng ta có thể sử dụng từ khóa Void hoặc rỗng (()) để chỉ định rằng hàm không trả về giá trị nào. Ví dụ:

func printMessage() -> Void {
  print("Hello!")
}

Hoặc:

func printMessage() {
  print("Hello!")
}

Cả hai đều định nghĩa một hàm không có giá trị trả về.

Xem thêm Tham số Swift Inout

Ví dụ minh họa

Dưới đây là một ví dụ minh họa về hàm có giá trị trả về trong Swift. Chúng ta sẽ tạo một hàm đơn giản để tính tổng của một mảng các số nguyên và trả về kết quả tổng đó:

func calculateSum(numbers: [Int]) -> Int {
  var sum = 0
  for number in numbers {
    sum += number
  }
  return sum
}

Trong ví dụ này, hàm calculateSum nhận một mảng numbers chứa các số nguyên và tính tổng của chúng. Kết quả tổng được lưu vào biến sum và sau đó được trả về bằng từ khóa return.

Sau khi định nghĩa hàm, chúng ta có thể gọi hàm và sử dụng giá trị trả về như sau:

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
let result = calculateSum(numbers: numbers)
print("Sum: \(result)") // Output: Sum: 15

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một mảng numbers chứa các số nguyên từ 1 đến 5. Sau đó, chúng ta gọi hàm calculateSum và truyền mảng numbers vào. Giá trị trả về của hàm (tổng của các số trong mảng) được lưu vào biến result và in ra màn hình.

Ví dụ trên chỉ là một minh họa đơn giản. Trong thực tế, hàm có giá trị trả về có thể thực hiện nhiều tác vụ phức tạp hơn và trả về kết quả phù hợp với yêu cầu của chương trình.

Xem thêm Tự học HTML: HTML ngữ nghĩa(semantic)

Kết luận về tham số và giá trị trả về trong Swift:

 1. Tham số hàm cho phép chúng ta truyền dữ liệu và thông tin cần thiết cho hàm thực hiện các tác vụ và xử lý dữ liệu.
 2. Cú pháp định nghĩa hàm với tham số là: func functionName(parameter1: Type, parameter2: Type, ...).
 3. Tham số hàm có thể có tên và giá trị mặc định để xác định rõ ràng và linh hoạt.
 4. Tham số hàm giúp tăng tính tái sử dụng và linh hoạt của mã, cho phép hàm hoạt động với nhiều dữ liệu khác nhau.
 5. Giá trị trả về là kết quả mà một hàm trả về sau khi thực hiện công việc của nó.
 6. Cú pháp định nghĩa hàm với giá trị trả về là: func functionName(parameters) -> ReturnType.
 7. Giá trị trả về có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào, bao gồm cả kiểu dữ liệu tùy chỉnh.
 8. Giá trị trả về giúp chúng ta sử dụng kết quả của hàm cho các tác vụ tiếp theo, lưu trữ vào biến, hoặc truyền vào các hàm khác.
 9. Nếu một hàm không có giá trị trả về, chúng ta có thể sử dụng từ khóa Void hoặc rỗng (()) để chỉ định rằng hàm không trả về giá trị nào.
 10. Sử dụng tham số và giá trị trả về trong Swift giúp tăng tính rõ ràng, linh hoạt và tái sử dụng của code.

Tổng quan, tham số và giá trị trả về là hai khía cạnh quan trọng trong việc định nghĩa và sử dụng hàm trong Swift. Chúng cho phép chúng ta truyền và nhận dữ liệu cần thiết, thực hiện các tính toán và xử lý dữ liệu, và truyền lại kết quả cho phần code sử dụng hàm.

Xem thêm Swift Enumerations/ Swift Enum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now