Rate this post

Tham chiếu trong C++ là một cách để truyền vào hàm hoặc gán giá trị cho một biến bằng cách sử dụng dấu & trước tên biến. Sử dụng tham chiếu có thể giúp tối ưu hóa tài nguyên bởi tránh việc sao chép giá trị của biến và cho phép thay đổi giá trị của biến gốc trong hàm. Ví dụ:

void multiplyByTwo(int &x) {
  x = x * 2;
}
int main() {
  int a = 5;
  multiplyByTwo(a);
  cout << a; // Output: 10
}

Trong ví dụ trên, hàm multiplyByTwo nhận một tham chiếu đến biến x và nhân giá trị của nó với 2. Giá trị của biến a trong hàm main cũng được thay đổi thành 10.

Xem thêm Hàm khởi tạo(constructor) là gì?

Có thể sử dụng tham chiếu để truyền vào các kiểu dữ liệu lớn như mảng, đối tượng, hoặc cấu trúc. Sử dụng tham chiếu có thể giúp tối ưu hóa tài nguyên bởi tránh việc sao chép các đối tượng hoặc mảng lớn.

Tham chiếu cũng có thể được sử dụng để trả về giá trị từ hàm. Ví dụ:

int& getValue(int &x) {
  return x;
}

int main() {
  int a = 5;
  int& b = getValue(a);
  b = 10;
  cout << a; // Output: 10
}

Trong ví dụ trên, hàm getValue trả về một tham chiếu đến biến x, và biến b trong hàm main được gán bằng tham chiếu đó. Khi giá trị của b được thay đổi, giá trị của biến a cũng được thay đổi.

Nhưng cần phải chú ý khi sử dụng tham chiếu, nó có thể dẫn đến một số lỗi về con trỏ và bộ nhớ nếu không sử dụng chúng một cách chặt chẽ.

Xem thêm String to int trong c++

Cú pháp và khai báo tham chiếu

Trong C++, cú pháp và khai báo tham chiếu được sử dụng để tạo ra một tham chiếu đến một biến hiện có. Dưới đây là cú pháp và khai báo tham chiếu trong C++:

Cú pháp khai báo tham chiếu:

<kiểu_dữ_liệu> &<tên_tham_chiếu> = <biến>;

Trong đó:

 • <kiểu_dữ_liệu>: Đây là kiểu dữ liệu của biến mà tham chiếu sẽ trỏ tới.
 • <tên_tham_chiếu>: Đây là tên mà bạn đặt cho tham chiếu.
 • <biến>: Đây là biến mà tham chiếu sẽ trỏ tới.

Ví dụ về khai báo và sử dụng tham chiếu:

int main() {
  int number = 10;
  int &ref = number;

  cout << "Giá trị của biến number: " << number << endl;
  cout << "Giá trị của tham chiếu ref: " << ref << endl;

  ref = 20; // Gán giá trị mới cho tham chiếu

  cout << "Giá trị của biến number sau khi gán giá trị mới cho tham chiếu: " << number << endl;

  return 0;
}

Trong ví dụ trên, chúng ta khai báo một biến number có giá trị ban đầu là 10. Sau đó, chúng ta khai báo một tham chiếu ref đến biến number. Tham chiếu ref và biến number đều trỏ tới cùng một ô nhớ. Khi chúng ta gán giá trị mới cho tham chiếu ref, giá trị của biến number cũng thay đổi.

Chú ý rằng sau khi khai báo, tham chiếu không thể thay đổi để trỏ tới một biến khác. Nó luôn liên kết với biến ban đầu mà nó được khởi tạo.

Xem thêm cout trong c++

Sử dụng tham chiếu trong C++

Tham chiếu trong C++ được sử dụng để tham chiếu đến một biến hiện có, cho phép bạn thao tác trực tiếp trên biến đó thông qua tham chiếu. Dưới đây là một số cách sử dụng tham chiếu trong C++:

 1. Truyền tham chiếu vào hàm: Bạn có thể truyền tham chiếu vào hàm để thay đổi giá trị của biến gốc trực tiếp, thay vì tạo một bản sao của biến.

Ví dụ:

void increment(int& num) { 
 num++; 
} 
int main() {
 int number = 10; 
 increment(number); 
 cout << number; // Kết quả: 11 return 0; 
}
 1. Sử dụng tham chiếu để thay đổi giá trị biến: Tham chiếu cho phép bạn thay đổi giá trị của biến gốc thông qua tham chiếu, mà không cần truyền biến ban đầu.

Ví dụ:

int main() { 
 int number = 10; 
 int& ref = number; 
 ref = 20; cout << number; // Kết quả: 20 return 0; 
}
 1. Sử dụng tham chiếu để trả về nhiều giá trị từ một hàm: Bạn có thể sử dụng tham chiếu để trả về nhiều giá trị từ một hàm.

Ví dụ:

void calculate(int a, int b, int& sum, int& difference) { 
 sum = a + b; 
 difference = a - b; 
} 
int main() { 
 int num1 = 10, num2 = 5; 
 int sum, difference; 
 calculate(num1, num2, sum, difference); 
 cout << "Sum: " << sum << endl; // Kết quả: 15 
 cout << "Difference: " << difference << endl; // Kết quả: 5 return 0; 
}

Sử dụng tham chiếu để tránh sao chép không cần thiết: Tham chiếu cho phép bạn truyền biến vào hàm mà không cần tạo bản sao của biến đó, giúp tối ưu hóa hiệu suất chương trình. Điều này đặc biệt hữu ích khi làm việc với các đối tượng lớn.

Xem thêm Tham số Route Laravel

Lợi ích của sử dụng tham chiếu

Sử dụng tham chiếu trong C++ mang lại nhiều lợi ích như sau:

 1. Truyền tham chiếu vào hàm: Sử dụng tham chiếu trong việc truyền tham số cho hàm giúp tránh việc tạo bản sao của đối tượng, giúp tối ưu hóa bộ nhớ và thời gian thực thi. Ngoài ra, tham chiếu cũng cho phép thay đổi giá trị của biến gốc trực tiếp trong hàm, mà không cần trả về giá trị.
 2. Tránh sao chép không cần thiết: Khi làm việc với đối tượng lớn, sao chép đối tượng có thể tốn kém về thời gian và bộ nhớ. Sử dụng tham chiếu cho phép tránh sao chép không cần thiết bằng cách truyền và tham chiếu đến đối tượng gốc.
 3. Trả về nhiều giá trị từ một hàm: Tham chiếu cho phép trả về nhiều giá trị từ một hàm thông qua tham số tham chiếu. Điều này giúp tối ưu hóa mã nguồn và giảm số lượng hàm trung gian.
 4. Tương tác trực tiếp với biến gốc: Sử dụng tham chiếu cho phép tương tác trực tiếp với biến gốc, giúp thay đổi giá trị của biến gốc trong một phạm vi nhất định.
 5. Giảm thiểu lỗi và tăng tính bảo mật: Vì tham chiếu không được phép trỏ tới một vùng nhớ khác trong quá trình thực thi, việc sử dụng tham chiếu giúp giảm thiểu lỗi và tăng tính bảo mật của chương trình.
 6. Dễ dàng sử dụng và đọc mã nguồn: Sử dụng tham chiếu làm cho mã nguồn dễ đọc và dễ hiểu hơn, đặc biệt khi tương tác trực tiếp với các biến và đối tượng.

Tổng quát, sử dụng tham chiếu trong C++ giúp tối ưu hóa bộ nhớ và thời gian thực thi, tăng hiệu suất và tính bảo mật của chương trình, cũng như cung cấp cách tiếp cận linh hoạt và dễ dàng trong việc tương tác với các biến và đối tượng.

Xem thêm Tham số hàm Swift và giá trị trả về

Một số ví dụ sử dụng tham chiếu trong c++

Dưới đây là một vài ví dụ về cách sử dụng tham chiếu trong C++:

 1. Truyền tham chiếu vào hàm để thay đổi giá trị của biến:
void swap(int &x, int &y) {
  int temp = x;
  x = y;
  y = temp;
}

int main() {
  int a = 5, b = 10;
  swap(a, b);
  cout << "a = " << a << ", b = " << b; // Output: "a = 10, b = 5"
}
 1. Truyền tham chiếu để truy cập và thay đổi giá trị của phần tử trong mảng:
void increment(int &arr, int index) {
  arr[index]++;
}

int main() {
  int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
  increment(arr, 2);
  cout << arr[2]; // Output: 4
}
 1. Truyền tham chiếu để truy cập và thay đổi thuộc tính của đối tượng:
class Rectangle {
  public:
    int width, height;
};

void doubleSize(Rectangle &rect) {
  rect.width *= 2;
  rect.height *= 2;
}

int main() {
  Rectangle rect;
  rect.width = 5;
  rect.height = 10;
  doubleSize(rect);
  cout << "Width: " << rect.width << ", Height: " << rect.height;
  // Output: "Width: 10, Height: 20"
}
 1. Trả về tham chiếu từ hàm:
int &getMaxValue(int &x, int &y) {
  return (x > y) ? x : y;
}

int main() {
  int a = 5, b = 10;
  int &maxValue = getMaxValue(a, b);
  maxValue++;
  cout << "a = " << a << ", b = " << b; // Output: "a = 5, b = 11"
}

Lưu ý rằng, sử dụng tham chiếu chỉ thích hợp khi bạn muốn truy cập hoặc thay đổi giá trị của biế

Xem thêm Tham số Inout trong Swift

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now