Tệp AndroidManifest.xml trong android

Tệp AndroidManifest.xml trong android

Tệp AndroidManifest.xml chứa thông tin về package của bạn, bao gồm các thành phần của ứng dụng như activities, services, broadcast receivers, content providers, v.v.

Các bài viết liên quan:

Nó cũng thực hiện một số tác vụ khác:

 1. Nó có trách nhiệm bảo vệ ứng dụng để truy cập vào bất kỳ phần nào được bảo vệ bằng cách cung cấp các quyền.
 2. Nó cũng khai báo api android mà ứng dụng sẽ sử dụng.
 3. Nó liệt kê các lớp thiết bị đo đạc. Các lớp học về thiết bị đo đạc cung cấp hồ sơ và các thông tin khác. Những thông tin này bị xóa ngay trước khi ứng dụng được xuất bản, v.v.
 4. Đây là tệp xml bắt buộc cho tất cả các ứng dụng Android và nằm bên trong thư mục gốc.

Tệp AndroidManifest.xml đơn giản trông giống như sau:

Tệp AndroidManifest.xml trong android

Các phần tử của tệp AndroidManifest.xml

Các phần tử được sử dụng trong tệp xml ở trên được mô tả bên dưới.

 1. <manifest>

tệp kê khai là phần tử gốc của tệp AndroidManifest.xml. Nó có thuộc tính gói mô tả tên gói của lớp Activity.

 1. <application>

Thẻ này khai báo ứng dụng là thành phần phụ của tệp kê khai. Nó bao gồm khai báo tên. Phần tử này chứa một số thành phần con khai báo thành phần ứng dụng như Activity, v.v.

Các thuộc tính thường được sử dụng của phần tử này là icon, label, Theme, v.v.

 • android: icon đại diện cho biểu tượng cho tất cả các thành phần ứng dụng android.
 • android: label như nhãn mặc định cho tất cả các thành phần ứng dụng.
 • android: theme đại diện cho một theme chung cho tất cả các Activity của android.
 1. <Activity>

Activity là thành phần con của ứng dụng và đại diện cho một Activity phải được xác định trong tệp AndroidManifest.xml. Nó có nhiều thuộc tính như label, name, Theme, launcherMode, v.v.

 • android: label đại diện cho một nhãn được hiển thị trên màn hình.
 • android: name đại diện cho tên cho lớp Activity. Nó là thuộc tính bắt buộc.
 1. <intent-filter>

Intent filter là phần tử phụ của Activity mô tả loại intent mà Activity, services hoặc Broadcast receiver có thể phản hồi.

 1. <action>

Nó thêm một action cho intent filter. Bộ lọc ý định phải có ít nhất một phần tử hành động.

 1. <category>

Nó thêm tên danh mục vào bộ lọc ý định.

Quý khách có thể tham khảo hơn ở các dịch vụ do websitehcm.com cung cấp như: dịch vụ seo, dịch vụ viết content , dịch vụ chăm sóc website, dịch vụ thiết kế website 

Leave a Reply