Rate this post

Trong C++, template là một tính năng cho phép tạo một kiểu hoặc hàm một cách tương tự nhưng có thể chấp nhận các kiểu dữ liệu khác nhau. Template cho phép tạo một hàm hoặc kiểu dữ liệu chung mà không cần phải viết lại cho từng kiểu dữ liệu riêng biệt.

Các bài viết liên quan

Cú pháp của template là:

template <typename T>
T function_name(T arg) {
  // function body
}

Ví dụ:

template <typename T>
T max(T a, T b) {
  return (a > b) ? a : b;
}
int main() {
  cout << max(3, 4) << endl;
  cout << max(3.14, 2.72) << endl;
  cout << max('a', 'b') << endl;
  return 0;
}

Trong ví dụ trên, hàm max là một template với kiểu dữ liệu T. Chúng ta có thể truyền vào hai tham số cùng kiểu dữ liệu T và trả về giá trị lớn hơn của hai tham số đó. Với mỗi lần gọi hàm, T sẽ được thay thế bằng kiểu dữ liệu cụ thể của hai tham số được truyền vào.

Template còn có thể dùng để tạo class và các container như vector, stack, queue,.. với các kiểu dữ liệu khác nhau.

Tại sao sử dụng template trong C++

Sử dụng template trong C++ có nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Tiết kiệm thời gian và công sức: Template cho phép tạo một hàm hoặc kiểu dữ liệu chung mà không cần phải viết lại cho từng kiểu dữ liệu riêng biệt. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi lập trình.
 • Tăng tính tổng quát: Template cho phép tạo một hàm hoặc kiểu dữ liệu chung mà có thể chấp nhận các kiểu dữ liệu khác nhau. Điều này giúp tăng tính tổng quát của chương trình và giúp cho việc sử dụng hàm hoặc kiểu dữ liệu trong các trường hợp khác nhau dễ dàng hơn.
 • Tăng khả năng bảo trì và mở rộng: Template cho phép tạo một hàm hoặc kiểu dữ liệu chung mà không cần phải sửa đổi nhiều đoạn mã. Điều này giúp tăng khả năng bảo trì và mở rộng chương trình.
 • Tăng hiệu quả: Template cho phép tạo một hàm hoặc kiểu dữ liệu chung mà không cần phải sử dụng kiểu dữ liệu chung như void. Điều này giúp tăng hiệu quả chương trình bởi giúp tránh sự mất kiểm soát về kiểu dữ liệu và giúp cho việc kiểm tra lỗi trong quá trình biên dịch dễ dàng hơn.
 • Tăng khả năng tái sử dụng mã: Template cho phép tạo một hàm hoặc kiểu dữ liệu chung mà có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Điều này giúp tăng khả năng tái sử dụng mã trong chương trình.

Trong một số trường hợp, sử dụng template có thể gây khó khăn cho việc debugging và tăng độ phức tạp của chương trình, nhưng nó lại có những lợi ích rất lớn trong việc tăng tính tổng quát và tiết kiệm thời gian và công sức cho các lập trình viên.

Các ví dụ về template trong C++

Ví dụ 1: Tạo một template hàm tìm giá trị lớn nhất giữa hai giá trị

template <typename T>
T max(T a, T b) {
  return (a > b) ? a : b;
}
int main() {
  cout << max(3, 4) << endl;
  cout << max(3.14, 2.72) << endl;
  cout << max('a', 'b') << endl;
  return 0;
}

Ví dụ 2: Tạo một template class lưu trữ và xử lý các giá trị

template <typename T>
class MyContainer {
 private:
  T data;
 public:
  MyContainer(T d) : data(d) {}
  T getData() { return data; }
  void setData(T d) { data = d; }
};
int main() {
  MyContainer<int> container(5);
  cout << container.getData() << endl;
  container.setData(10);
  cout << container.getData() << endl;
  return 0;
}

Ví dụ 3: Tạo một template hàm tìm giá trị nhỏ nhất trong một mảng

template <typename T>
T minArray(T arr[], int size) {
  T min = arr[0];
  for (int i = 1; i < size; i++) {
    if (arr[i] < min) {
      min = arr[i];
    }
  }
  return min;
}
int main() {
  int intArr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
  double doubleArr[] = {1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5};
  cout << minArray(intArr, 5) << endl;
  cout << minArray(doubleArr, 5) << endl;
  return 0;
}

Trong các ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng template để tạo hàm và class, với các kiểu dữ liệu T khác nhau. Trong ví dụ 1, chúng ta sử dụng template để tạo hàm max với kiểu dữ liệu T là int, double và char. Trong ví dụ 2, chúng ta sử dụng template để tạo class MyContainer với kiểu dữ liệu T là int. Trong ví dụ 3, chúng ta sử dụng template để tạo hàm minArray với kiểu dữ liệu T là int và double.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now