Rate this post

Tautologies

Mệnh đề P là một tautology nếu nó đúng trong mọi trường hợp. Nó có nghĩa là nó chứa chữ T duy nhất trong cột cuối cùng của bảng chân lý của nó.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ: Chứng minh rằng câu lệnh (p⟶q) ↔ (∼q⟶∼p) là một phép cộng.

Giải pháp: Lập bảng chân trị của phát biểu trên:

Vì cột cuối cùng chứa tất cả các chữ T, vì vậy nó là một phép cộng.

Contradiction(Mâu thuẫn)

Một tuyên bố luôn sai được gọi là một sự mâu thuẫn.

Ví dụ: Chứng tỏ rằng mệnh đề p ∧∼p là một mâu thuẫn.

Vì cột cuối cùng chứa tất cả các F, vì vậy nó là một mâu thuẫn.

Contingency

Một câu lệnh có thể đúng hoặc sai tùy thuộc vào giá trị chân lý của các biến của nó được gọi là dự phòng.

Leave a Reply

Call now
%d bloggers like this: