Rate this post

Sử dụng phương pháp Cơ sở dữ liệu:

Không có lệnh tạo cơ sở dữ liệu trong MongoDB. Trên thực tế, MongoDB không cung cấp bất kỳ lệnh nào để tạo cơ sở dữ liệu.

Nó có thể giống một khái niệm kỳ lạ, nếu bạn đến từ nền tảng SQL truyền thống, nơi bạn cần tạo cơ sở dữ liệu, bảng và chèn các giá trị trong bảng theo cách thủ công.

Các bài viết liên quan:

Ở đây, trong MongoDB, bạn không cần phải tạo cơ sở dữ liệu theo cách thủ công vì MongoDB sẽ tự động tạo nó khi bạn lưu giá trị vào bộ sưu tập đã xác định ở lần đầu tiên.

Bạn cũng không cần phải đề cập đến những gì bạn muốn tạo, nó sẽ được tạo tự động tại thời điểm bạn lưu giá trị vào bộ sưu tập đã xác định.

Ở đây có một điều rất đáng chú ý là bạn có thể tạo bộ sưu tập theo cách thủ công bằng “db.createCollection ()” nhưng không phải cơ sở dữ liệu.

Xem thêm Quan niệm về Database trong Flutter

Tạo mới và xóa Database trong MongoDB

Để tạo mới và xóa một Database trong MongoDB, bạn có thể sử dụng các lệnh và phương thức tương ứng. Dưới đây là cấu trúc gợi ý cho phần tạo mới và xóa Database trong MongoDB:

Tạo mới Database trong MongoDB

 • Sử dụng lệnh use để chuyển đổi hoặc tạo mới một Database:perlCopy codeuse tên_database Trong đó, tên_database là tên của Database bạn muốn tạo. Ví dụ:use mydatabase
 • Sử dụng phương thức createDatabase() trong MongoDB Driver để tạo mới Database trong mã nguồn:
client, err := mongo.Connect(ctx, options.Client().ApplyURI("mongodb://localhost:27017")) 
if err != nil { 
 log.Fatal(err) 
} 
err = client.Database("tên_database").Create(ctx) 
if err != nil { 
 log.Fatal(err) 
}

Xóa Database trong MongoDB

 • Sử dụng lệnh dropDatabase() để xóa Database:scssCopy codedb.dropDatabase() Lưu ý rằng việc xóa Database là không thể hoàn tác, hãy chắc chắn rằng bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện thao tác này.
 • Sử dụng phương thức Drop() trong MongoDB Driver để xóa Database trong mã nguồn:
client, err := mongo.Connect(ctx, options.Client().ApplyURI("mongodb://localhost:27017")) 
if err != nil { 
 log.Fatal(err) 
} 
err = client.Database("tên_database").Drop(ctx) 
if err != nil { 
 log.Fatal(err) 
}

Lưu ý: Để thực hiện các thao tác trên, bạn cần đã cài đặt và cấu hình MongoDB trên hệ thống của mình và đã thiết lập kết nối đến MongoDB Server.

Xem thêm Drop Database trong MongoDB

Xem ví dụ này

use mongodb 
Swithched to db mongodb

Để kiểm tra cơ sở dữ liệu hiện được chọn, hãy sử dụng lệnh db:

>db

Xem thêm DROP Database trong SQL

Để kiểm tra danh sách cơ sở dữ liệu, hãy sử dụng lệnh show dbs:

>show dbs 

Tại đây, cơ sở dữ liệu đã tạo của bạn “mongodb” không có trong danh sách, hãy chèn ít nhất một tài liệu vào đó để hiển thị cơ sở dữ liệu:

> db.movie.insert ({"name": "test"})
>db.movie.insert({"name":"test"}) 

Xem thêm SQL SELECT Database

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now