Rate this post

Câu lệnh SQL CREATE TABLE được sử dụng để tạo bảng trong cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn muốn tạo một bảng, bạn nên đặt tên cho bảng và xác định cột của nó và kiểu dữ liệu của mỗi cột.

Các bài viết liên quan:

Hãy xem cú pháp đơn giản để tạo bảng.

Kiểu dữ liệu của các cột có thể thay đổi từ cơ sở dữ liệu này sang cơ sở dữ liệu khác. Ví dụ: NUMBER được hỗ trợ trong cơ sở dữ liệu Oracle cho giá trị số nguyên trong khi INT được hỗ trợ trong MySQL.

Chúng ta hãy lấy một ví dụ để tạo một bảng STUDENTS với ID là khóa chính và NOT NULL là ràng buộc cho thấy rằng các trường này không thể là NULL trong khi tạo bản ghi trong bảng.

Bạn có thể xác minh điều đó, nếu bạn đã tạo bảng thành công bằng cách xem thông báo do SQL Server hiển thị, nếu không bạn có thể sử dụng lệnh DESC như sau:

SQL> DESC STUDENTS;

FIELDTYPENULLKEYDEFAULTEXTRA
IDInt(11)NOPRI
NAMEVarchar(20)NO
AGEInt(11)NO
ADDRESSVarchar(25)YESNULL

Bây giờ bạn có sẵn bảng STUDENTS trong cơ sở dữ liệu của mình và bạn có thể sử dụng để lưu trữ thông tin cần thiết liên quan đến học sinh.

Ví dụ về SQL CREATE TABLE trong MySQL

Hãy xem lệnh tạo bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL.

Ví dụ về SQL CREATE TABLE trong Oracle

Hãy xem lệnh tạo bảng trong cơ sở dữ liệu Oracle.

Ví dụ về SQL CREATE TABLE trong Microsoft SQLServer

Hãy xem lệnh tạo bảng trong cơ sở dữ liệu SQLServer. Nó giống như MySQL và Oracle.

Tạo một bảng bằng cách sử dụng một bảng khác

Chúng ta có thể tạo bản sao của bảng hiện có bằng lệnh tạo bảng. Bảng mới có cùng chữ ký cột như bảng cũ. Chúng ta có thể chọn tất cả các cột hoặc một số cột cụ thể.

Nếu chúng ta tạo một bảng mới bằng cách sử dụng một bảng cũ, thì bảng mới sẽ được lấp đầy bằng giá trị hiện có từ bảng cũ.

Cú pháp cơ bản để tạo một bảng với bảng khác là:

Khóa chính SQL với câu lệnh CREATE TABLE

Truy vấn sau đây tạo một KHÓA CHÍNH trên cột “D” khi bảng “Nhân viên” được tạo.

MySQL

SQL Server / Oracle / MS Access

Sử dụng truy vấn sau để xác định ràng buộc KHÓA CHÍNH trên nhiều cột và cho phép đặt tên cho các ràng buộc KHÓA CHÍNH.

Đối với MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now