Cấu trúc website

Cấu trúc website

Trang web của bạn cần phải có một cấu trúc xác định, bởi vì nếu không có cấu trúc, website của các bạn sẽ chỉ là một tập hợp ngẫu nhiên của các trang và bài đăng trên blog. Người dùng của bạn cần cấu trúc này để hiểu được các nội dung mà website…

Continue reading Cấu trúc website