xdebug php

Giới thiệu Xdebug và visual code

Tiếp tục theo chuyên mục hướng dẫn lập trình PHP dành cho người mới, hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn về công cụ lập trình chúng tôi sử dụng để học lập trình php. Nổi bật là thư viện debug Xdebug và ide visual code. Giới thiệu Lập trình là một công việc đòi…

Continue reading Giới thiệu Xdebug và visual code

môi trường php

Giới thiệu php cách cài đặt môi trường

Bài viêt hôm nay bao gồm những phần chính sau: Giới thiệu về php PHP có chữ viết tắt là Hypertext Preprocessor một ngôn ngữ lập trình kịch bản(script language). Ngôn ngữ này xuất hiện những ngày đầu tiên năm 1994 và phát triển cho Lập trình PHP là gì? Ở dạng cơ bản nhất,…

Continue reading Giới thiệu php cách cài đặt môi trường