Tối ưu hóa meta description

Meta description là một đoạn mã có tối đa khoảng 155 ký tự – một thẻ trong HTML – tóm tắt nội dung của một trang. Các công cụ tìm kiếm hiển thị nó trong kết quả tìm kiếm chủ yếu khi cụm từ được tìm kiếm nằm trong mô tả. Vì vậy, tối ưu…

Continue reading Tối ưu hóa meta description