Rate this post

Câu lệnh Swift Guard được sử dụng thay thế cho câu lệnh if trong Swift. Câu lệnh Guard cung cấp các lợi ích hơn câu lệnh if để kiểm soát luồng chương trình và viết mã đơn giản và gọn gàng.

Các bài viết khác:

Cú pháp:

  • Ở đây, biểu thức là một biểu thức Boolean được đánh giá là true hoặc false.
  • Nếu biểu thức được đánh giá là false, nó sẽ thực thi các câu lệnh bên trong trình bảo vệ.
  • Nếu biểu thức được đánh giá là true, nó sẽ bỏ qua việc thực thi các câu lệnh bên trong bộ bảo vệ.

Lưu ý: Câu lệnh bảo vệ phải chứa câu lệnh điều khiển trả về, ngắt, tiếp tục hoặc ném vào cuối mã.

Ví dụ:

Output:

Câu lệnh bảo vệ bên trong một hàm

Ví dụ 2:

Trong Swift, chúng ta cũng có thể sử dụng một câu lệnh bảo vệ trong chức năng.

Output:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now