Rate this post

Trong Java, substring là một phương thức của lớp String, nó cho phép lấy một chuỗi con từ một chuỗi gốc. Phương thức này có hai phiên bản:

  • substring(int beginIndex): Trả về một chuỗi con bắt đầu từ vị trí beginIndex cho đến cuối chuỗi gốc.
  • substring(int beginIndex, int endIndex): Trả về một chuỗi con bắt đầu từ vị trí beginIndex cho đến vị trí endIndex – 1.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

String str = "Hello World";
String sub1 = str.substring(6);
System.out.println(sub1); // "World"

String sub2 = str.substring(0, 5);
System.out.println(sub2); // "Hello"

Lưu ý rằng: chuỗi con trả về bởi phương thức substring không liên quan đến chuỗi gốc, nghĩa là nó sẽ là một chuỗi mới và không thay đổi chuỗi gốc.

Một số ví dụ sử dụng substring trong java

Ví dụ 1:

String str = "Hello World";
String sub = str.substring(6);
System.out.println(sub); // "World"

Ví dụ 2:

String str = "Hello World";
String sub = str.substring(0, 5);
System.out.println(sub); // "Hello"

Ví dụ 3:

String str = "Hello World";
String sub = str.substring(3, 7);
System.out.println(sub); // "lo W"

Ví dụ 4:

String str = "Hello World";
char first = str.charAt(0);
String sub = str.substring(1);
System.out.println(first + sub); // "Hello World"

Ví dụ 5:

String str = "Hello World";
String sub = str.substring(str.length() - 5);
System.out.println(sub); // "World"

Trong các ví dụ trên, chúng ta sử dụng phương thức substring để lấy một chuỗi con từ chuỗi gốc, với các vị trí bắt đầu và kết thúc khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now