Rate this post

substr trong PHP là một hàm dùng để lấy một phần của một chuỗi. Nó nhận vào một chuỗi và vị trí bắt đầu và số ký tự cần lấy, sau đó trả về một chuỗi con tương ứng.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng substr ? 

 1. Lấy phần của chuỗi: substr cho phép bạn lấy một phần của một chuỗi đầu vào, điều này rất hữu ích khi bạn muốn xử lý hoặc hiển thị dữ liệu chuỗi một cách rõ ràng.
 2. Tiện ích xử lý chuỗi: Bạn có thể sử dụng substr để lấy một phần của chuỗi và sau đó xử lý nó như một chuỗi riêng biệt.
 3. Tạo chuỗi con: substr có thể sử dụng để tạo ra chuỗi con từ một chuỗi đầu vào, điều này rất hữu ích khi bạn muốn cắt bớt hoặc chỉnh sửa một phần của chuỗi.

Khi nào nên sử dụng  substr trong PHP? 

Bạn nên sử dụng substr trong PHP khi bạn cần:

 1. Lấy một phần của một chuỗi: Khi bạn muốn lấy một phần của một chuỗi đầu vào, ví dụ như lấy một số ký tự từ đầu hoặc cuối của chuỗi.
 2. Xử lý một phần của chuỗi: Khi bạn muốn lấy một phần của chuỗi và xử lý nó như một chuỗi riêng biệt.
 3. Tạo chuỗi con: Khi bạn muốn tạo ra chuỗi con từ một chuỗi đầu vào và sử dụng nó cho mục đích khác nhau, ví dụ như tạo ra tiêu đề cho bài viết hoặc tạo ra URL từ tên tài liệu.

Sử dụng substr trong PHP như thế nào ? 

Cách sử dụng substr trong PHP như sau:

string substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
 1. $string: là chuỗi đầu vào cần xử lý.
 2. $start: là vị trí ký tự bắt đầu cắt.
 3. $length (tùy chọn): là số lượng ký tự cần lấy, nếu không được chỉ định, thì nó sẽ lấy đến cuối của chuỗi.

Ví dụ:

$input = "Hello World";

$output = substr($input, 0, 5);

echo $output;

Kết quả: Hello

Lưu ý khi sử dụng substr ? 

Có một số lưu ý khi sử dụng substr trong PHP như sau:

 1. Giá trị start phải lớn hơn hoặc bằng 0: Nếu start có giá trị nhỏ hơn 0, thì nó sẽ được coi là tính từ cuối chuỗi.
 2. Giá trị length phải lớn hơn 0: Nếu length có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 0, thì nó sẽ trả về rỗng.
 3. Nếu start và length đều lớn hơn độ dài chuỗi, thì nó sẽ trả về rỗng.
 4. Nếu start và length đều bằng 0, thì nó sẽ trả về toàn bộ chuỗi.
 5. Khi sử dụng trong UTF-8, nên chắc chắn rằng các vị trí start và length đều là vị trí byte hợp lệ.

Các ví dụ sử dụng substr trong php 

Ví dụ 1: Cắt xuất một phần của chuỗi:

$input = "Hello World";

$output = substr($input, 0, 5);

echo $output;

Kết quả: Hello

Ví dụ 2: Cắt xuất một phần của chuỗi từ cuối chuỗi:

$input = "Hello World";

$output = substr($input, -5);

echo $output;

Kết quả: World

Ví dụ 3: Cắt xuất tất cả các ký tự trước một ký tự nào đó:

$input = "Hello World";

$pos = strpos($input, ' ');

$output = substr($input, 0, $pos);

echo $output;

Kết quả: Hello

Ví dụ 4: Cắt xuất tất cả các ký tự sau một ký tự nào đó:

$input = "Hello World";

$pos = strpos($input, ' ');

$output = substr($input, $pos+1);

echo $output;

Kết quả: World

Ví dụ 5: Tách chuỗi dựa trên ký tự phân cách:

$input = "Name:John Age:30 Gender:Male";

$output = substr($input, strpos($input, ":") + 1, strpos($input, " ", strpos($input, ":")) - strpos($input, ":") - 1);

echo $output;

Kết quả: John

Kết luận 

substr là một hàm cắt chuỗi trong PHP, cho phép bạn cắt xuất một phần của chuỗi dựa trên vị trí bắt đầu và độ dài. Hàm này rất hữu ích trong việc xử lý và tách chuỗi dữ liệu, và cần lưu ý về việc sử dụng chính xác các tham số và ký tự phân cách để tránh các lỗi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now