Rate this post

T-Test là một phương pháp thống kê cơ bản nhưng mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi để xác định liệu có sự khác biệt đáng kể giữa trung bình của hai nhóm hay không. Đây là một công cụ quan trọng trong việc kiểm định giả thuyết và phân tích dữ liệu, cho phép các nhà nghiên cứu và phân tích đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Trong nhiều lĩnh vực như y học, tâm lý học, khoa học xã hội và kinh doanh, T-Test giúp xác định hiệu quả của can thiệp, sự khác biệt giữa các nhóm thử nghiệm, và nhiều hơn nữa.

Mục đích của bài viết này là cung cấp một hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện T-Test trong môi trường phân tích dữ liệu SAS, một trong những công cụ phân tích dữ liệu phổ biến nhất. SAS cung cấp các tiện ích mạnh mẽ để thực hiện T-Test, từ đơn giản đến phức tạp, giúp người dùng so sánh trung bình giữa các nhóm dữ liệu và rút ra những kết luận có ý nghĩa thống kê. Bằng cách giới thiệu các cú pháp và quy trình cần thiết, cũng như cách giải thích kết quả, bài viết hướng tới việc trang bị cho bạn đọc kiến thức cần thiết để sử dụng T-Test một cách hiệu quả trong các dự án phân tích dữ liệu của họ trong SAS.

Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu hướng dẫn SAS T-Test.

Tổng quan về T-TEST

T-Test là một phương pháp thống kê sử dụng để đánh giá sự khác biệt giữa trung bình của hai nhóm, cho phép các nhà nghiên cứu xác định liệu có sự khác biệt đáng kể giữa chúng hay không dựa trên dữ liệu mẫu. Có ba loại T-Test chính, mỗi loại phục vụ cho một mục đích cụ thể:

 1. One-sample T-Test: Được sử dụng khi muốn so sánh trung bình mẫu với một giá trị trung bình dân số cụ thể hoặc một giá trị tiêu chuẩn đã biết. Loại này thích hợp khi bạn có một nhóm dữ liệu và muốn so sánh trung bình của nhóm đó với một giá trị cố định.
 2. Independent two-sample T-Test: Phù hợp khi bạn muốn so sánh trung bình của hai nhóm độc lập, chẳng hạn như hai nhóm thử nghiệm khác nhau trong một nghiên cứu. Loại T-Test này giúp xác định liệu hai nhóm có trung bình đáng kể khác nhau hay không.
 3. Paired T-Test: Được sử dụng để so sánh trung bình của hai nhóm có liên quan hoặc phụ thuộc, thường là trước và sau một sự can thiệp cụ thể trên cùng một nhóm đối tượng. Loại này thường được sử dụng trong các thiết kế nghiên cứu “trước và sau”.

Trước khi thực hiện T-Test, có một số giả định cần được kiểm tra để đảm bảo rằng kết quả thống kê là hợp lệ:

 • Tính độc lập của dữ liệu: Dữ liệu trong mỗi nhóm cần phải được thu thập một cách độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau.
 • Phân phối chuẩn: Dữ liệu trong nhóm cần tuân theo phân phối chuẩn. Trong trường hợp dữ liệu không phải là phân phối chuẩn, có thể cần sử dụng các biện pháp chuyển đổi dữ liệu hoặc các bài kiểm định khác.
 • Tính đồng nhất về phương sai: Phương sai của hai nhóm cần phải tương đương. Khi phương sai không đồng nhất, có thể sử dụng phiên bản Welch của T-Test để giải quyết vấn đề này.

Việc hiểu rõ về các loại T-Test và các giả định liên quan giúp chọn lựa phương pháp phân tích thích hợp, đảm bảo rằng kết quả nghiên cứu là chính xác và có ý nghĩa.

Xem thêm Lập trình SAS là gì? – 7 tính năng SAS độc đáo

Chuẩn bị dữ liệu trước khi chạy T-TEST

Chuẩn bị dữ liệu là bước quan trọng đầu tiên trong quá trình thực hiện T-Test trong SAS, yêu cầu dữ liệu phải được nhập và tổ chức một cách cẩn thận để đảm bảo phân tích chính xác.

Nhập Dữ liệu vào SAS

Dữ liệu có thể được nhập vào SAS qua nhiều cách, bao gồm:

Sử dụng Data Step: Để nhập dữ liệu thô từ một tệp văn bản, CSV hoặc từ một tệp Excel.

data mydata;
infile 'path/to/your/data.csv' dlm=',' firstobs=2;
input Group $ Value;
run;

Sử dụng PROC IMPORT: Để nhập dữ liệu từ các tệp có cấu trúc như Excel hoặc CSV mà không cần viết mã Data Step.

proc import datafile="path/to/your/data.xlsx" out=mydata dbms=xlsx replace;
sheet="Sheet1";
getnames=yes;
run;

Tổ chức Dữ liệu

Để thực hiện T-Test, dữ liệu cần được tổ chức sao cho mỗi quan sát nằm trong một hàng và các biến nằm trong các cột. Trong trường hợp của Independent two-sample T-Test hoặc Paired T-Test, dữ liệu thường được sắp xếp theo cặp hoặc theo nhóm.

Dữ liệu cho Independent two-sample T-Test: Bạn cần có ít nhất hai cột; một cột biểu thị nhóm (có thể là nhị phân hoặc danh mục) và cột thứ hai biểu thị giá trị đo lường.

Group  Value
A    23
A    20
B    27
B    25

Dữ liệu cho Paired T-Test: Cần có dữ liệu được ghép cặp, thường được tổ chức trong hai cột tương ứng với các giá trị trước và sau can thiệp cho mỗi đối tượng.

PreTest  PostTest
20     22
30     35

Dữ liệu cho One-sample T-Test: Chỉ cần một cột giá trị mà bạn muốn so sánh với giá trị trung bình dân số đã biết.

Value
23
20
25

Kiểm Tra Dữ liệu

Trước khi thực hiện T-Test, bạn cũng cần kiểm tra dữ liệu để đảm bảo nó đáp ứng các giả định của bài kiểm định, như phân phối chuẩn và tính đồng nhất của phương sai. SAS cung cấp các thủ tục như PROC UNIVARIATE hoặc PROC MEANS để kiểm tra các đặc trưng thống kê của dữ liệu.

Chuẩn bị dữ liệu cẩn thận và đúng cách là bước cần thiết để đảm bảo kết quả T-Test chính xác và đáng tin cậy, giúp bạn rút ra những kết luận có ý nghĩa từ dữ liệu của mình.

Thực hiện One-sample T-Test

One-sample T-Test trong SAS được sử dụng để kiểm định xem trung bình mẫu có đáng kể khác biệt so với trung bình dân số đã biết hay không. Điều này thường được áp dụng khi bạn muốn đánh giá hiệu suất của một nhóm đối tượng dựa trên một tiêu chuẩn cố định hoặc mục tiêu đã đặt ra.

Cú pháp và Bước Thực Hiện

Để thực hiện One-sample T-Test trong SAS, bạn sử dụng thủ tục PROC TTEST. Cú pháp cơ bản như sau:

proc ttest data=your_data H0=mean;
  var test_variable;
run;

Trong đó:

 • your_data là tên bộ dữ liệu chứa dữ liệu mẫu của bạn.
 • H0 là giá trị trung bình dân số mà bạn muốn so sánh với trung bình mẫu.
 • test_variable là biến chứa dữ liệu mẫu cần kiểm định.

Ví dụ Minh Họa

Giả sử bạn muốn kiểm định xem trung bình cân nặng của một nhóm 30 người có đáng kể khác biệt so với trung bình dân số được biết trước là 70kg hay không. Dữ liệu cân nặng của nhóm được lưu trong bộ dữ liệu weight_data, trong cột weight.

data weight_data;
  input weight @@;
  datalines;
  72 68 71 73 70 69 74 72 68 71 67 73 69 72 71 70 69 73 74 72 71 70 68 69 71 73 72 70 69 68
;
run;

proc ttest data=weight_data H0=70;
  var weight;
run;

Giải Thích Kết Quả

Sau khi chạy thủ tục PROC TTEST như trên, SAS sẽ cung cấp báo cáo kết quả bao gồm:

 • Giá trị trung bình mẫu (Mean).
 • Giá trị T-Statistic, đo lường sự khác biệt giữa trung bình mẫu và trung bình dân số so với sai số chuẩn của mẫu.
 • Giá trị P-Value, giúp đánh giá xem sự khác biệt có đáng kể về mặt thống kê hay không. Một giá trị P nhỏ (thường dưới 0.05) chỉ ra rằng sự khác biệt là đáng kể.

Trong ví dụ này, nếu giá trị P-Value nhỏ, chúng ta có thể kết luận rằng trung bình cân nặng của nhóm đáng kể khác biệt so với trung bình dân số là 70kg. Ngược lại, nếu P-Value lớn, không có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết rằng trung bình cân nặng của nhóm là 70kg.

Thực hiện Independent two-sample T-Test

Independent two-sample T-Test trong SAS được sử dụng để so sánh trung bình của hai nhóm độc lập, giúp xác định liệu có sự khác biệt đáng kể giữa chúng hay không. Điều này hữu ích trong việc đánh giá hiệu quả của các phương pháp, sản phẩm, hoặc bất kỳ biến đổi nào khác giữa hai nhóm đối tượng.

Cú pháp và Bước Thực Hiện

Thực hiện Independent two-sample T-Test trong SAS thường sử dụng thủ tục PROC TTEST. Dưới đây là cú pháp cơ bản:

proc ttest data=your_dataset;
  class group_variable;
  var test_variable;
run;

Trong đó:

 • your_dataset là tên bộ dữ liệu của bạn.
 • group_variable là biến phân loại chỉ định nhóm (có hai giá trị duy nhất).
 • test_variable là biến chứa dữ liệu mà bạn muốn so sánh giữa hai nhóm.

Ví dụ Minh Họa

Giả sử bạn muốn so sánh hiệu quả của hai phương pháp giảng dạy khác nhau đối với điểm số của sinh viên. Bạn có một bộ dữ liệu test_scores với các cột method (phương pháp A hoặc B) và score (điểm số).

data test_scores;
  input method $ score;
  datalines;
  A 75 A 83 A 72 A 89 A 78
  B 81 B 79 B 88 B 92 B 85
;
run;

proc ttest data=test_scores;
  class method;
  var score;
run;

Giải Thích Kết Quả

Sau khi thực hiện thủ tục PROC TTEST, SAS sẽ cung cấp một báo cáo chi tiết với:

 • Trung bình mẫu cho mỗi nhóm (Mean).
 • Giá trị T-Statistic, đo lường sự khác biệt giữa hai trung bình mẫu.
 • Giá trị P-Value, giúp đánh giá sự khác biệt có ý nghĩa thống kê hay không. Một giá trị P dưới 0.05 thường được coi là có ý nghĩa thống kê, cho thấy sự khác biệt giữa hai nhóm là đáng kể.

Trong ví dụ này, nếu P-Value nhỏ, điều đó có nghĩa là có bằng chứng đủ mạnh để kết luận rằng hiệu quả giữa hai phương pháp giảng dạy là khác nhau đáng kể. Nếu P-Value lớn, chúng ta không thể bác bỏ giả thuyết rằng không có sự khác biệt đáng kể về hiệu quả giữa hai phương pháp giảng dạy.

Thực hiện Paired T-Test trong SAS

Paired T-Test trong SAS là một phương pháp thống kê dùng để so sánh hai trung bình mẫu từ cùng một nhóm, cá nhân hoặc đối tượng được đo lường hai lần dưới hai điều kiện khác nhau (ví dụ, trước và sau một can thiệp). Điều này thường được sử dụng trong các thiết kế nghiên cứu “trước-sau” để đánh giá hiệu quả của một can thiệp hoặc thay đổi cụ thể.

Cú pháp và Bước Thực Hiện

Để thực hiện Paired T-Test trong SAS, bạn sử dụng thủ tục PROC TTEST với tùy chọn PAIRED. Dưới đây là cú pháp cơ bản:

proc ttest data=your_data;
  paired pre_test*post_test;
run;

Trong đó your_data là tên bộ dữ liệu của bạn, pre_testpost_test là tên của hai biến trong bộ dữ liệu, tương ứng với các giá trị đo lường trước và sau can thiệp.

Ví dụ Minh Họa

Giả sử bạn đang nghiên cứu hiệu quả của một chương trình tập luyện trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch. Bạn đo lường VO2 max (một chỉ số sức khỏe tim mạch) của một nhóm người trước và sau 8 tuần tham gia chương trình. Dữ liệu được lưu trong bộ dữ liệu cardio_data với hai cột pre_VO2post_VO2 tương ứng với các giá trị đo lường trước và sau chương trình.

data cardio_data;
  input pre_VO2 post_VO2;
  datalines;
  30 35
  32 37
  28 34
  33 36
  31 38
;
run;

proc ttest data=cardio_data;
  paired pre_VO2*post_VO2;
run;

Sau khi thực hiện Paired T-Test, SAS sẽ cung cấp báo cáo với trung bình của sự khác biệt giữa cặp giá trị đo lường, giá trị T-Statistic dựa trên sự khác biệt đó, và giá trị P-Value.

Giá trị P-Value giúp đánh giá liệu sự khác biệt trung bình có ý nghĩa thống kê hay không. Nếu giá trị P-Value nhỏ (thường dưới 0.05), điều này chỉ ra rằng có sự khác biệt đáng kể về VO2 max trước và sau khi tham gia chương trình, cho thấy chương trình có hiệu quả.

Trong ví dụ này, nếu giá trị P-Value là 0.02, chúng ta có thể kết luận rằng chương trình tập luyện đã cải thiện đáng kể VO2 max của các tham gia, chứng minh hiệu quả của chương trình.

Kết luận

Như vậy, hôm nay chúng ta đã tìm hiểu SAS T-TEST là gì, T-Test được sử dụng như thế nào để phân tích thống kê dữ liệu trong Lập trình SAS . Cú pháp tạo SAS t-test, SAS ghép đôi t-test, SAS một mẫu t-test và SAS hai mẫu t-test. Đối với bất kỳ câu hỏi nào, hãy đăng những nghi ngờ của bạn trong phần bình luận bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now