Rate this post

Neural Network là một loại máy học cơ bản. Nó tuân theo quy trình làm việc thủ công Ml gồm tiền xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình và đánh giá mô hình.

Cách xây dựng Khi xây dựng Neural Network trong TensorFlow

Khi xây dựng Neural Network trong TensorFlow, có một số bước quan trọng mà bạn cần tuân theo để đạt được kết quả tối ưu. Dưới đây là một hướng dẫn cách xây dựng Neural Network trong TensorFlow:

 1. Chuẩn bị dữ liệu:
  • Thu thập dữ liệu từ nguồn tin cậy và đảm bảo tính đầy đủ và đa dạng của dữ liệu.
  • Tiền xử lý dữ liệu bằng cách loại bỏ nhiễu, chuẩn hóa dữ liệu và chia thành tập huấn luyện và tập kiểm tra.
 2. Xây dựng kiến trúc mạng Neural Network:
  • Chọn kiến trúc mạng phù hợp như mạng feed-forward, mạng Recurrent Neural Network (RNN) hay Convolutional Neural Network (CNN) tùy thuộc vào bài toán cụ thể.
  • Xây dựng các layer trong mạng Neural Network bằng cách thêm các layer ẩn (hidden layers), áp dụng các hàm kích hoạt (activation functions) và xác định số lượng nút (nodes) cho mỗi layer.
 3. Xử lý đầu ra của mạng Neural Network:
  • Xác định đầu ra mong muốn, ví dụ như phân loại thành các lớp, dự đoán giá trị hoặc phát sinh dữ liệu mới.
  • Áp dụng hàm kích hoạt và chuẩn hóa đầu ra sao cho phù hợp với bài toán.
 4. Huấn luyện và đánh giá mạng Neural Network:
  • Sử dụng thuật toán huấn luyện như Gradient Descent hoặc Stochastic Gradient Descent để cập nhật trọng số và tham số trong mạng.
  • Đánh giá hiệu suất của mạng bằng cách sử dụng các độ đo như độ chính xác, độ lỗi (loss) hoặc độ F1-score.

Bằng cách tuân thủ các bước trên và sử dụng TensorFlow, bạn có thể xây dựng và huấn luyện một mạng Neural Network hiệu quả cho các bài toán học máy và deep learning.

Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện

Khi làm việc với TensorFlow, việc chuẩn bị dữ liệu huấn luyện đúng cách là vô cùng quan trọng để đạt được hiệu suất tốt cho mô hình của bạn. Dưới đây là một hướng dẫn về cách chuẩn bị dữ liệu huấn luyện với TensorFlow:

 1. Thu thập dữ liệu:
  • Xác định nguồn dữ liệu phù hợp cho bài toán của bạn, có thể là tập dữ liệu công khai, tập dữ liệu thu thập từ nguồn bên ngoài hoặc tập dữ liệu do chính bạn tạo ra.
  • Đảm bảo tính đầy đủ và đại diện của dữ liệu thu thập, sao cho nó cung cấp thông tin đủ để mô hình có thể học được.
 2. Tiền xử lý dữ liệu:
  • Loại bỏ dữ liệu nhiễu, dữ liệu không hợp lệ hoặc dữ liệu trùng lắp để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của tập dữ liệu.
  • Chuẩn hóa dữ liệu bằng cách áp dụng các kỹ thuật như chuẩn hóa Min-Max, chuẩn hóa Z-Score hoặc chuẩn hóa theo định lượng (quantile normalization) để đưa dữ liệu về cùng một phạm vi giá trị.
 3. Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra:
  • Chia dữ liệu thành hai phần: tập huấn luyện và tập kiểm tra. Tập huấn luyện được sử dụng để huấn luyện mô hình, trong khi tập kiểm tra được sử dụng để đánh giá hiệu suất của mô hình trên dữ liệu mới.
  • Đảm bảo tỷ lệ chia tập huấn luyện và tập kiểm tra hợp lý, thường được đề xuất là 70-80% cho tập huấn luyện và 20-30% cho tập kiểm tra.

Bằng cách chuẩn bị dữ liệu huấn luyện đúng cách với TensorFlow, bạn sẽ có tập dữ liệu chất lượng và phù hợp để huấn luyện mô hình học máy và deep learning của mình. Điều này sẽ giúp bạn đạt được hiệu suất tốt và kết quả chính xác khi áp dụng mô hình của mình cho các bài toán thực tế.

Xây dựng kiến trúc mạng Neural Network

Khi xây dựng mạng Neural Network trong TensorFlow, bạn cần thực hiện các bước sau để đảm bảo mô hình của mình hoạt động hiệu quả:

 1. Chọn kiến trúc mạng:
  • Xác định kiến trúc mạng phù hợp với bài toán của bạn, có thể là mạng feed-forward, mạng Recurrent Neural Network (RNN), hay Convolutional Neural Network (CNN) tùy thuộc vào loại dữ liệu và mục tiêu của bạn.
  • Xác định số lượng layer và kích thước của từng layer trong mạng, bao gồm cả các layer ẩn (hidden layers) và layer đầu ra (output layer).
 2. Xây dựng các layer trong mạng Neural Network:
  • Sử dụng TensorFlow để tạo các layer trong mạng bằng cách sử dụng các lớp (class) như Dense, Conv2D, LSTM, v.v. và cấu hình các tham số như số lượng nút, hàm kích hoạt, kernel size, v.v.
  • Kết nối các layer lại với nhau để xây dựng kiến trúc mạng đầy đủ và phù hợp.
 3. Xử lý đầu ra của mạng Neural Network:
  • Áp dụng hàm kích hoạt (activation function) phù hợp cho layer cuối cùng để đảm bảo đầu ra của mạng được đưa về dạng phù hợp với bài toán của bạn, ví dụ như hàm sigmoid cho bài toán phân loại nhị phân hoặc hàm softmax cho bài toán phân loại đa lớp.
  • Chuẩn hóa hoặc xử lý đầu ra nếu cần thiết để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của mô hình.

Bằng cách xây dựng kiến trúc mạng Neural Network chính xác và phù hợp trong TensorFlow, bạn sẽ có một mô hình mạnh mẽ và linh hoạt để giải quyết các bài toán học máy và deep learning.

Các bài viết liên quan:

Cách Xử lý đầu ra của mạng Neural Network

Khi xử lý đầu ra của mạng Neural Network, có một số phương pháp và kỹ thuật quan trọng để đảm bảo đầu ra của mô hình phù hợp với bài toán cụ thể và đạt được kết quả tốt. Dưới đây là một số cách xử lý đầu ra của mạng Neural Network:

 1. Phân loại nhị phân (Binary Classification):
  • Sử dụng hàm kích hoạt sigmoid cho lớp cuối cùng của mạng.
  • Áp dụng ngưỡng (threshold) để quyết định lớp dự đoán cuối cùng dựa trên giá trị đầu ra của mô hình (ví dụ: 0.5 là một ngưỡng thông thường).
  • Có thể sử dụng đánh giá chính xác (accuracy), độ chính xác cân bằng (balanced accuracy), độ đo F1-score, ROC-AUC, v.v. để đánh giá hiệu suất của mô hình.
 2. Phân loại đa lớp (Multiclass Classification):
  • Sử dụng hàm kích hoạt softmax cho lớp cuối cùng của mạng.
  • Lớp cuối cùng sẽ có số lượng nút bằng số lớp đầu ra mong muốn.
  • Đầu ra của mạng sẽ là xác suất dự đoán cho mỗi lớp.
  • Sử dụng phương pháp argmax để chọn lớp có xác suất cao nhất là lớp dự đoán cuối cùng.
 3. Hồi quy (Regression):
  • Không sử dụng hàm kích hoạt đặc biệt cho lớp cuối cùng.
  • Đầu ra của mạng là giá trị dự đoán liên tục.
  • Sử dụng các độ đo như Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), R^2 score, v.v. để đánh giá hiệu suất của mô hình.
 4. Xử lý đầu ra đa dạng (Diverse Output):
  • Trong một số bài toán, đầu ra của mạng có thể là một vector hoặc ma trận đa dạng.
  • Sử dụng các phương pháp và kỹ thuật như attention mechanism, beam search, v.v. để xử lý đầu ra đa dạng này.

Khi xử lý đầu ra của mạng Neural Network, cần lưu ý rằng phương pháp và hàm kích hoạt phù hợp phụ thuộc vào bài toán cụ thể và loại dữ liệu bạn đang làm việc. Việc chọn phương pháp và xử lý đúng đầu ra là quan trọng để đảm bảo mô hình có thể đưa ra dự đoán chính xác và đáp ứng yêu cầu của bài toán.

Xem thêm Tập huấn luyện và kiểm tra trong Machine learning

Huấn luyện và đánh giá mạng Neural Network

Huấn luyện và đánh giá mạng Neural Network là quá trình quan trọng để phát triển mô hình học máy và deep learning. Dưới đây là một số cách để huấn luyện và đánh giá mạng Neural Network:

 1. Huấn luyện mạng Neural Network:
  • Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện: Tiền xử lý dữ liệu, chia thành tập huấn luyện và tập kiểm tra/đánh giá.
  • Xác định hàm mất mát (loss function) phù hợp với bài toán: Ví dụ, cho phân loại nhị phân, sử dụng binary cross-entropy loss; cho phân loại đa lớp, sử dụng categorical cross-entropy loss; cho hồi quy, sử dụng mean squared error loss.
  • Chọn thuật toán tối ưu hóa: Ví dụ, gradient descent, stochastic gradient descent (SGD), Adam, RMSprop, v.v.
  • Huấn luyện mạng: Sử dụng dữ liệu huấn luyện để điều chỉnh các trọng số và tham số của mạng thông qua quá trình lan truyền ngược (backpropagation).
  • Điều chỉnh tham số huấn luyện: Bước học (learning rate), số lượng epoch (vòng lặp), kích thước batch, v.v. để tối ưu hoá quá trình huấn luyện.
 2. Đánh giá hiệu suất mạng Neural Network:
  • Sử dụng tập kiểm tra/đánh giá: Sử dụng dữ liệu độc lập (không được sử dụng trong quá trình huấn luyện) để đánh giá hiệu suất mạng.
  • Đánh giá độ chính xác: Tính toán độ chính xác (accuracy) của mạng dựa trên dữ liệu kiểm tra và các nhãn đúng.
  • Đánh giá độ chính xác cân bằng (balanced accuracy): Đối với các bài toán mất cân bằng lớp, đánh giá hiệu suất mạng dựa trên độ chính xác cân bằng giữa các lớp.
  • Đánh giá các độ đo khác: Ví dụ, F1-score, precision, recall, ROC-AUC, v.v. tùy thuộc vào loại bài toán và yêu cầu đánh giá cụ thể.
  • Kiểm tra overfitting: Xem xét sự chênh lệch giữa độ chính xác trên tập huấn luyện và tập kiểm tra để xác định xem mô hình có bị overfitting hay không.
 3. Cải thiện mạng Neural Network:
  • Tăng số lượng dữ liệu huấn luyện: Thu thập thêm dữ liệu để mô hình có thể học được nhiều hơn và đạt kết quả tốt hơn.
  • Điều chỉnh kiến trúc mạng: Thay đổi số lượng lớp, số lượng nút, kích thước kernel, v.v. để tối ưu hóa mô hình.
  • Chọn thuật toán tối ưu hóa và tham số huấn luyện phù hợp.
  • Sử dụng kỹ thuật regularization: Ví dụ, dropout, L1/L2 regularization để tránh overfitting.
  • Thử nghiệm và đánh giá nhiều mô hình khác nhau: Xem xét các kiến trúc mạng khác nhau và đánh giá hiệu suất để tìm ra mô hình tốt nhất.

Quá trình huấn luyện và đánh giá mạng Neural Network là một quá trình lặp đi lặp lại, trong đó cần thử nghiệm, điều chỉnh và cải thiện mô hình để đạt được kết quả tốt nhất.

Xem thêm Training Linear Model trong Pytorch

Ví dụ về Neural Network trong TensorFlow

Bây giờ, hãy khởi chạy máy tính xách tay Jupiter trong hệ thống của chúng tôi thông qua Anaconda Navigator.

Đầu tiên, chúng ta phải mở Anaconda Navigator và từ đó chúng ta phải khởi chạy Máy tính xách tay Jupyter.

Sau đó, một lệnh sẽ tự động chạy trong hệ thống của chúng tôi như bên dưới.

Sau đó, trang dưới đây sẽ mở ra nơi chúng ta phải viết mã.

Sau đó nhấp vào tệp và khởi động trình chỉnh sửa.

Bây giờ, nó sẽ mở thành công trong hệ thống của chúng tôi.

Sau đó, chúng tôi phải hiểu các chức năng đơn giản trong phần mã hóa của chúng tôi bên dưới:

Operators

Sau đây là khái niệm cơ bản về toán tử:

 • Input Nodes
 • Output Nodes
 • Global Default Graph Variable
 • Compute

Đồ thị

Biểu đồ là một biến toàn cục. Chúng tôi đang sử dụng thuật ngữ đồ thị này là vì dòng tensor chạy ra khỏi đồ thị và chúng tôi sẽ nhắc lại nó khi chúng tôi tìm hiểu về các khái niệm cơ bản về TensorFlow trong phần tiếp theo. Chúng ta có thể hình dung một biểu đồ như một loại danh sách các nút. Và trong trường hợp này, chúng ta có đồ thị đơn giản này, trong đó chúng ta có hai hằng số là hai nút n1 và n2 và mỗi hằng số đó tương ứng là một hằng số 1 và 2 và sau đó nó được đưa vào một số hoạt động. Vì vậy, trong trường hợp của chúng ta, chúng ta có loại lớp hoạt động lựa chọn này, và sau đó lớp hoạt động này sẽ được kế thừa bởi các lớp khác.

Vì vậy, ví dụ, chúng ta có thể thêm một lớp kế thừa lớp hoạt động và trong trường hợp đó, nó nhận hai đầu vào đó là 1 và 2 và sau đó xuất ra ba vì 1 + 2 = 3. Chúng ta có một phép toán nhân để phép toán nhân đó nói một lần hai, vì vậy kết quả đầu ra là 2. Dưới đây là đồ thị.

Placeholder– Một nút “trống” cần một giá trị được cung cấp để tính toán kết quả đầu ra.

Variables– Nó là một tham số có thể thay đổi của đồ thị.

Graph– Global Variable kết nối các biến và trình giữ chỗ cho các hoạt động.

Session: Chúng ta cần thực hiện tất cả các thao tác trong một cuộc họp. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi nên triển khai các nút theo đúng thứ tự.

Thực hiện tốc độ chậm của mạng lưới thần kinh trong Tensor.

Ở đây, chúng ta đã thực hiện xong với các toán tử và phần đồ thị của chúng ta.

Xem thêm Các gói phần mềm trong Pytorch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now