Rate this post

Chúng ta sẽ hiểu tất cả các khía cạnh liên quan đến mảng R trong hướng dẫn này. Chúng tôi sẽ đề cập đến các hoạt động khác nhau được thực hiện trên các hàng và cột trong một mảng R và một ví dụ để hiểu khái niệm này theo cách tốt hơn.

Các bài viết liên quan:

Hãy bắt đầu hướng dẫn.

Giới thiệu về Mảng trong R

Trong mảng, dữ liệu được lưu trữ dưới dạng ma trận, hàng và cột. Chúng ta có thể sử dụng mức ma trận, chỉ số hàng và chỉ số cột để truy cập các phần tử của ma trận.

Mảng R là các đối tượng dữ liệu có thể lưu trữ dữ liệu trong nhiều hơn hai chiều. Một mảng được tạo bằng cách sử dụng hàm array () . Chúng ta có thể sử dụng vectơ làm đầu vào và tạo một mảng bằng cách sử dụng các giá trị được đề cập bên dưới trong tham số dim.

Cú pháp mảng R

Array_NAME <- array(data, dim = (row_Size, column_Size, matrices, dimnames)

 • Data – Dữ liệu là một vectơ đầu vào được cung cấp cho mảng.
 • Dim – Mảng trong R bao gồm các ma trận nhiều chiều.
 • Row_Size – row_Size mô tả số phần tử hàng mà một mảng có thể lưu trữ.
 • Column_Size – Số phần tử cột có thể được lưu trữ trong một mảng.
 • Dimnames –  Được sử dụng để thay đổi tên mặc định của hàng và cột theo sở thích của người dùng.

Đối số trong mảng

Hàm mảng trong R có thể được viết như sau:

array(data = NA, dim = length(data), dimname = NULL)

 • data là một vector cung cấp dữ liệu để lấp đầy mảng.
 • dim cung cấp các chỉ số tối đa trong mỗi thứ nguyên
 • dimname  có thể là NULL hoặc có thể có tên cho mảng.

Xem thêm Hướng dẫn Table Layout trong android

Cách tạo mảng trong R

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo một mảng R gồm hai ma trận 3 × 3, mỗi ma trận 3 hàng và 3 cột.

# Tạo hai vectơ có độ dài khác nhau.
vector1 <- c(2,9,3)
vector2 <- c(10,16,17,13,11,15)
result <- array(c(vector1,vector2),dim = c(3,3,2))
print(result)

Các thao tác khác nhau trên hàng và cột

Đặt tên cho các cột và hàng

Chúng ta có thể đặt tên cho các hàng, cột và ma trận trong mảng bằng cách sử dụng tham số dimnames.

# Tạo hai vectơ có độ dài khác nhau.
vector1 <- c(2,9,6)
vector2 <- c(10,15,13,16,11,12)
column.names <- c("COL1","COL2","COL3")
row.names <- c("ROW1","ROW2","ROW3")
matrix.names <- c("Matrix1","Matrix2")
# Lấy các vectơ này làm đầu vào cho mảng.
result <- array(c(vector1,vector2),dim = c(3,3,2),dimnames = list(row.names,column.names,
 matrix.names))
print(result)

Truy cập phần tử mảng R

# Chúng ta sẽ tạo hai vectơ có độ dài khác nhau.

vector1 <- c(2,9,6)
vector2 <- c(10,15,13,16,11,12)
column.names <- c("COL1","COL2","COL3")
row.names <- c("ROW1","ROW2","ROW3")
matrix.names <- c("Matrix1","Matrix2")

# Bây giờ, chúng ta sẽ lấy các vectơ này làm đầu vào cho mảng.

result <- array(c(vector1,vector2),dim = c(3,3,2), dimnames = list(row.names,column.names,
 matrix.names))
print(result)
# In hàng thứ ba của ma trận thứ hai của mảng.
print(result[3,,2])
# In phần tử ở hàng thứ nhất và cột thứ 3 của ma trận thứ nhất.
print(result[1,3,1])
# In Ma trận thứ 2.
print(result[,,2])

Thao tác phần tử mảng R

Vì mảng được tạo thành các ma trận theo nhiều chiều, các phép toán trên các phần tử của mảng được thực hiện bằng cách truy cập các phần tử của ma trận.

# Tạo hai vectơ có độ dài khác nhau.
vector1 <- c(1,2,3)
vector2 <- c(3,4,5,6,7,8)
# Lấy các vectơ này làm đầu vào cho mảng.
array1 <- array(c(vector1,vector2),dim = c(3,3,2))

# Tạo hai vectơ có độ dài khác nhau.
vector3 <- c(3,2,1)
vector4 <- c(8,7,6,5,4,3)
array2 <- array(c(vector1,vector2),dim = c(3,3,2))
# tạo ma trận từ các mảng này.
matrix1 <- array1[,,2]
matrix2 <- array2[,,2]
# Thêm ma trận.
result <- matrix1+matrix2
print(result)

Tính toán trên R Phần tử Mảng

Chúng tôi sẽ sử dụng áp dụng () chức năng  cho các tính toán trong một mảng trong R .

Cú pháp: apply(x, margin, fun)

Sau đây là mô tả về các tham số được sử dụng :

 • x là một mảng.
 • margin là tên của tập dữ liệu được sử dụng.
 • fun là hàm được áp dụng cho các phần tử của mảng.

Ví dụ :

Chúng tôi sử dụng hàm apply () bên dưới theo những cách khác nhau. Để tính tổng các phần tử trong các hàng của một mảng trên tất cả các ma trận.

# Chúng ta sẽ tạo hai vectơ có độ dài khác nhau.
vector1 <- c(1,2,3)
vector2 <- c(3,4,5,6,7,8)
# Bây giờ, chúng ta sẽ lấy các vectơ này làm đầu vào cho mảng.
new.array <- array(c(vector1,vector2),dim = c(3,3,2))
print(new.array)
# Sử dụng áp dụng để tính tổng các hàng trên tất cả các ma trận.
result <- apply(new.array, c(1), sum)
print(result)

Bản tóm tắt

Chúng tôi đã nghiên cứu các mảng trong R một cách chi tiết với một ví dụ để hiểu rõ về nó. Chúng ta cũng có thể sử dụng mảng R trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, chúng ta đã học các phép toán mảng R khác nhau sẽ giúp bạn hiểu khái niệm về các ứng dụng của nó.

Xem thêm Định dạng dữ liệu trong R

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now