Rate this post

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về câu lệnh if…else trong Python với sự trợ giúp của các ví dụ để tạo các chương trình ra quyết định.

Các bài viết liên quan:

Trong lập trình máy tính, chúng ta sử dụng câu lệnh if để chạy mã khối chỉ khi một điều kiện nhất định được đáp ứng.

Ví dụ: cho điểm (A, B, C) dựa trên điểm của học sinh.

 • nếu tỷ lệ phần trăm trên 90, chỉ định loại A
 • nếu tỷ lệ phần trăm trên 75, chỉ định loại B
 • nếu tỷ lệ phần trăm trên 65, chỉ định loại C

Trong Python, có ba dạng của câu lệnh if…else.

 • câu lệnh if
 • câu lệnh if…else
 • câu lệnh if…elif…else

Câu lệnh if trong Python

Cú pháp của câu lệnh if trong Python là:

if condition:
  # code của điều kiện

Câu lệnh if đánh giá condition.

 • Nếu condition được đánh giá là True, mã bên trong phần thân của if được thực thi.
 • Nếu condition được đánh giá là False, mã bên trong phần thân của if sẽ bị bỏ qua.

Câu lệnh if hoạt động như thế nào trong Python

Ví dụ 1: Câu lệnh if trong Python

number = 10

# kiểm tra nếu number >0
if number > 0:
  print('Number là số dương.')

print('if đơn giản')

Câu lệnh if rất dễ

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã tạo một biến có tên là number. Lưu ý điều kiện kiểm tra, number > 0

Ở đây, vì number lớn hơn 0 nên điều kiện đánh giá là True.

Nếu chúng ta thay đổi giá trị của biến thành số nguyên âm. Giả sử -5.

số = -5

Bây giờ, khi chúng ta chạy chương trình, đầu ra sẽ là:

number = -5

# kiểm tra nếu number >0
if number > 0:
  print('Number là số dương.')

print('if đơn giản')

Điều này là do giá trị của số nhỏ hơn 0. Do đó, điều kiện đánh giá là False. Và, phần thân của khối if bị bỏ qua.

Câu lệnh if…else trong Python

Một câu lệnh if có thể có một mệnh đề khác tùy chọn.

Cú pháp của câu lệnh if…else là:

if condition:
  # nếu điều kiện đúng thì chạy đoạn code này

else:
  # nếu điều kiện sai thì chạy đoạn code này

Câu lệnh if…else đánh giá condition đã cho:

 • Nếu condition đánh giá là True,
  • code bên trong if được thực thi
  • code bên trong khác bị bỏ qua
 • Nếu condition đánh giá là False,
  • code bên trong else được thực thi
  • code bên trong if bị bỏ qua

Câu lệnh if…else hoạt động như thế nào trong Python

Ví dụ 2. Câu lệnh if…else trong Python

number = 10

if number > 0:
  print('số dương')

else:
  print('số âm')

print('đoạn code luôn chạy')

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã tạo một biến có tên là number. Lưu ý điều kiện kiểm tra,

number > 0

Vì giá trị của number là 10 nên điều kiện kiểm tra sẽ đánh giá là True. Do đó, mã bên trong phần thân của if được thực thi.

Nếu chúng ta thay đổi giá trị của biến thành số nguyên âm. Giả sử -5.

số = -5

Bây giờ nếu chúng ta chạy chương trình, đầu ra sẽ là:

Số âm.

Ở đây, điều kiện kiểm tra đánh giá là False. Do đó code bên trong phần thân của else được thực thi.

Câu lệnh if…elif…else trong Python

Câu lệnh if…else được sử dụng để thực thi một khối mã giữa hai lựa chọn thay thế.

Tuy nhiên, nếu chúng ta cần đưa ra lựa chọn giữa nhiều hơn hai phương án, thì chúng ta sử dụng câu lệnh if…elif…else.

Cú pháp của câu lệnh if…elif…else là:

if condition1:
  # đoạn code block 1

elif condition2:
  # đoạn code block 2

else: 
  # đoạn code block 3

Đây,

Nếu condition1 đánh giá là True, khối mã 1 được thực thi.

Nếu condition1 đánh giá là Sai, thì condition2 được đánh giá.

Nếu condition2 là True, khối mã 2 được thực thi.

Nếu condition2 là Sai, khối mã 3 được thực thi.

Ví dụ 3: Câu lệnh if…elif…else trong Python

number = 0

if number > 0:
  print("số dương")

elif number == 0:
  print('số bằng 0')
else:
  print('số âm')

print('đoạn code luôn được thực thi')

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một biến có tên là số với giá trị 0. Ở đây, chúng ta có hai biểu thức điều kiện:

nếu number > 0 – kiểm tra số lớn hơn 0 khôngg

số elif < 0 – kiểm tra xem số có nhỏ hơn 0 không

Ở đây, cả hai điều kiện đều đánh giá là false. Do đó, câu lệnh bên trong phần thân của else được thực thi.

Các câu lệnh if lồng nhau trong Python

Chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh if bên trong câu lệnh if. Đây được gọi là câu lệnh if lồng nhau.

Cú pháp của câu lệnh if lồng nhau là:

if condition1:
  # điều kiện 1

  # trong đoạn code block điều kiện 1
  if condition2: 
    # điều kiện 2

Ghi chú:

 • Chúng ta có thể thêm các câu lệnh if và elif vào câu lệnh if bên trong theo yêu cầu.
 • Chúng ta cũng có thể chèn câu lệnh if bên trong vào bên trong câu lệnh else hoặc elif bên ngoài (nếu chúng tồn tại)
 • Chúng ta có thể lồng nhiều lớp câu lệnh if.

Ví dụ 4: Câu lệnh if lồng nhau trong Python

number = 5
#kiểm tra number >=0
if (number >= 0):
  # if lồng bên trong điều kiện >=0
  if number == 0:
   print('số là 0')
  
  # else bên trong điều kiện >=0
  else:
    print('số lớn hơn 0')

# điều kiện else <0
else:
  print('số âm')

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã sử dụng câu lệnh if lồng nhau để kiểm tra xem số đã cho là dương, âm hay 0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now