Rate this post

JavaScript Boolean là một đối tượng đại diện cho giá trị ở hai trạng thái: true hoặc false. Bạn có thể tạo đối tượng Boolean JavaScript bằng phương thức khởi tạo Boolean () như được đưa ra bên dưới.

Các bài viết liên quan:

Boolean b = new Boolean (giá trị);

Giá trị mặc định của đối tượng Boolean trong JavaScript là false.

Ví dụ Boolean trong JavaScript

<script>  
document.write(10<20);//true  
document.write(10<5);//false  
</script>  

Thuộc tính Boolean của JavaScript

  • constructor về tham chiếu của hàm Boolean đã tạo đối tượng Boolean.
  • prototype cho phép bạn thêm các thuộc tính và phương thức trong nguyên mẫu Boolean.

Phương thức Boolean trong JavaScript

Mô tả phương thức

  • toSource () trả về nguồn của đối tượng Boolean dưới dạng một chuỗi.
  • toString () chuyển đổi Boolean thành Chuỗi.
  • valueOf () chuyển đổi kiểu khác thành Boolean.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now