Rate this post

JavaScript Boolean là một đối tượng đại diện cho giá trị ở hai trạng thái: true hoặc false. Bạn có thể tạo đối tượng Boolean JavaScript bằng phương thức khởi tạo Boolean () như được đưa ra bên dưới.

Các bài viết liên quan:

Boolean b = new Boolean (giá trị);

Giá trị mặc định của đối tượng Boolean trong JavaScript là false.

Ví dụ Boolean trong JavaScript

<script> 
document.write(10<20);//true 
document.write(10<5);//false 
</script> 

Xem thêm Biểu thức Boolean

Khái niệm về Boolean trong JavaScript

Trong JavaScript, Boolean là một kiểu dữ liệu logic chỉ có hai giá trị: true (đúng) và false (sai). Boolean được sử dụng để biểu thị trạng thái logic, điều kiện hoặc kết quả của một phép so sánh hoặc một biểu thức logic.

Boolean thường được sử dụng trong các điều kiện rẽ nhánh (conditional statements) và các phép toán logic để quyết định luồng thực thi của chương trình. Kết quả của một biểu thức logic sẽ trả về một giá trị Boolean.

Một số ví dụ về việc sử dụng Boolean trong JavaScript:

let isLogged = true; // Khai báo biến Boolean với giá trị true

if (isLogged) {
 console.log("Người dùng đã đăng nhập"); // In ra thông báo nếu giá trị là true
} else {
 console.log("Người dùng chưa đăng nhập"); // In ra thông báo nếu giá trị là false
}

let age = 25;
let isAdult = age >= 18; // Sử dụng toán tử so sánh để gán giá trị Boolean

console.log(isAdult); // Kết quả: true

let hasPermission = true;
let canEdit = hasPermission && isAdult; // Sử dụng toán tử logic && để kiểm tra cả hai điều kiện

console.log(canEdit); // Kết quả: true

Boolean trong JavaScript rất hữu ích trong việc kiểm tra điều kiện, xử lý logic và điều khiển luồng chương trình.

Xem thêm boolean trong java

Khởi tạo và gán giá trị cho biến Boolean

Trong JavaScript, để khởi tạo và gán giá trị cho biến Boolean, bạn có thể sử dụng các giá trị true và false.

Dưới đây là một số cách khởi tạo và gán giá trị cho biến Boolean trong JavaScript:

 1. Sử dụng từ khóa “true” và “false”:
let isTrue = true; // Gán giá trị true cho biến isTrue
let isFalse = false; // Gán giá trị false cho biến isFalse
 1. Sử dụng các biểu thức so sánh hoặc logic:
let age = 25;
let isAdult = age >= 18; // Gán giá trị true hoặc false dựa trên kết quả của biểu thức so sánh

let hasPermission = true;
let canEdit = hasPermission && isAdult; // Gán giá trị true hoặc false dựa trên kết quả của biểu thức logic
 1. Chuyển đổi từ các kiểu dữ liệu khác thành Boolean:
let num = 0;
let isZero = Boolean(num); // Gán giá trị false vì số 0 được coi là giá trị "falsy"

let name = "John";
let hasName = Boolean(name); // Gán giá trị true vì chuỗi không rỗng được coi là giá trị "truthy"

Lưu ý rằng trong JavaScript, có một số giá trị được coi là “falsy” (false) và một số giá trị được coi là “truthy” (true). Các giá trị “falsy” bao gồm false, 0, “”, null, undefined và NaN, trong khi các giá trị khác được coi là “truthy”.

Việc khởi tạo và gán giá trị cho biến Boolean dựa trên các điều kiện, biểu thức so sánh và chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu sẽ giúp bạn xử lý logic và kiểm tra điều kiện trong chương trình JavaScript.

Xem thêm Boolean Algebra- Đại số Boolean

Sử dụng toán tử so sánh với giá trị Boolean

Trong JavaScript, bạn có thể sử dụng các toán tử so sánh với giá trị Boolean như sau:

 1. Toán tử so sánh bằng (==) và khác (!=):
let isTrue = true;
let isFalse = false;

console.log(isTrue == true); // true, vì isTrue có giá trị true
console.log(isFalse != true); // true, vì isFalse có giá trị false
 1. Toán tử so sánh tương đương (===) và không tương đương (!==):
let isTrue = true;
let isFalse = false;

console.log(isTrue === true); // true, vì cả giá trị và kiểu dữ liệu của isTrue đều giống với true
console.log(isFalse !== true); // true, vì cả giá trị và kiểu dữ liệu của isFalse không giống với true

Lưu ý rằng khi so sánh giá trị Boolean với các giá trị khác, JavaScript tự động chuyển đổi giá trị Boolean thành số (true thành 1, false thành 0) và thực hiện so sánh số học:

let isTrue = true;

console.log(isTrue == 1); // true, vì true chuyển đổi thành 1
console.log(isTrue === 1); // false, vì kiểu dữ liệu không khớp
console.log(isTrue > 0); // true, vì true chuyển đổi thành 1 và 1 > 0

Tuy nhiên, khi sử dụng toán tử so sánh, hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ các quy tắc chuyển đổi và cách toán tử hoạt động để tránh nhầm lẫn và kết quả không mong muốn.

Xem thêm Logic Gates và Circuits

Các phép toán logic với giá trị Boolean

Trong JavaScript, bạn có thể sử dụng các phép toán logic với giá trị Boolean như sau:

 1. Phép toán AND (&&):
let isTrue = true;
let isFalse = false;

console.log(isTrue && isFalse); // false, vì cả hai giá trị đều phải là true để kết quả là true
 1. Phép toán OR (||):
let isTrue = true;
let isFalse = false;

console.log(isTrue || isFalse); // true, vì chỉ cần một trong hai giá trị là true thì kết quả là true
 1. Phép toán NOT (!):
let isTrue = true;
let isFalse = false;

console.log(!isTrue); // false, vì phủ định của true là false
console.log(!isFalse); // true, vì phủ định của false là true

Các phép toán logic này rất hữu ích khi bạn muốn thực hiện các kiểm tra điều kiện hoặc xây dựng logic điều kiện phức tạp trong chương trình của mình.

Chuyển đổi giữa Boolean và kiểu dữ liệu khác

Trong JavaScript, bạn có thể chuyển đổi giữa giá trị Boolean và các kiểu dữ liệu khác bằng một số cách sau:

 1. Chuyển đổi từ Boolean sang kiểu dữ liệu khác:
 • Sang kiểu số:
let boolValue = true;
let numberValue = Number(boolValue);
console.log(numberValue); // 1, vì true chuyển đổi thành 1
 • Sang kiểu chuỗi:
let boolValue = true;
let stringValue = String(boolValue);
console.log(stringValue); // "true"
 1. Chuyển đổi từ kiểu dữ liệu khác sang Boolean:
 • Từ kiểu số:
let numberValue = 0;
let boolValue = Boolean(numberValue);
console.log(boolValue); // false, vì số 0 được coi là giá trị false
 • Từ kiểu chuỗi:
let stringValue = "true";
let boolValue = Boolean(stringValue);
console.log(boolValue); // true, vì chuỗi khác rỗng đều được coi là giá trị true

Lưu ý rằng các quy tắc chuyển đổi có thể có những kết quả không trực quan và đôi khi gây ra nhầm lẫn. Vì vậy, hãy đảm bảo hiểu rõ cách chuyển đổi hoạt động và kiểm tra kết quả đầu ra để đảm bảo tính chính xác của chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now