Rate this post

Lệnh ng-repeat được sử dụng để vẽ bảng trong AngularJS. Hiển thị bảng với AngularJS rất dễ dàng và đơn giản.

Các bài viết liên quan:

Hãy lấy một ví dụ. Ví dụ này sử dụng chỉ thị ng-repeat để vẽ một bảng.

Xem ví dụ này:

<table> 
  <tr> 
   <th>Tên</th> 
   <th>Điểm</th> 
  </tr> 
  <tr ng-repeat = "subject in student.subjects"> 
   <td>{{ subject.name }}</td> 
   <td>{{ subject.marks }}</td> 
  </tr> 
</table> 

Hiển thị với kiểu CSS

Bạn cũng có thể tạo kiểu cho các bảng bằng cách sử dụng CSS.

Xem ví dụ này:

<style> 
  table, th , td { 
   border: 1px solid grey; 
   border-collapse: collapse; 
   padding: 5px; 
  } 
   
  table tr:nth-child(odd) { 
   background-color: #f2f2f2; 
  } 
 
  table tr:nth-child(even) { 
   background-color: #ffffff; 
  } 
</style> 

Ví dụ về AngularJS  Table với CSS

<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
   <title>Table AngularJS</title> 
   <script src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script> 
    
   <style> 
     table, th , td { 
      border: 1px solid grey; 
      border-collapse: collapse; 
      padding: 5px; 
     } 
      
     table tr:nth-child(odd) { 
      background-color: #f2f2f2; 
     } 
      
     table tr:nth-child(even) { 
      background-color: #ffffff; 
     } 
   </style> 
  </head> 
  <body> 
   <h2>Mẫu ứng dụng AngularJS </h2> 
   <div ng-app = "mainApp" ng-controller = "studentController"> 
     <table border = "0"> 
      <tr> 
        <td>Nhập tên:</td> 
        <td><input type = "text" ng-model = "student.firstName"></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>Nhập họ: </td> 
        <td> 
         <input type = "text" ng-model = "student.lastName"> 
        </td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>Tên: </td> 
        <td>{{student.fullName()}}</td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>Bảng điểm:</td> 
       <td> 
         <table> 
           <tr> 
            <th>Tên</th>. 
            <th>Điểm</th> 
           </tr> 
           <tr ng-repeat = "subject in student.subjects"> 
            <td>{{ subject.name }}</td> 
            <td>{{ subject.marks }}</td> 
           </tr> 
         </table> 
        </td> 
           
      </tr> 
     </table> 
      
   </div> 
    
   <script> 
     var mainApp = angular.module("mainApp", []); 
      
     mainApp.controller('studentController', function($scope) { 
      $scope.student = { 
        firstName: "Rahul", 
        lastName: "Rai", 
        fees:500, 
         
        subjects:[ 
         {name:'Physics',marks:850}, 
         {name:'Chemistry',marks:80}, 
         {name:'Math',marks:90}, 
         {name:'English',marks:80}, 
         {name:'Hindi',marks:70} 
        ], 
         
        fullName: function() { 
         var studentObject; 
         studentObject = $scope.student; 
         return studentObject.firstName + " " + studentObject.lastName; 
        } 
      }; 
     }); 
   </script> 
  </body> 
</html> 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now