Rate this post

Trong C++, struct là một kiểu dữ liệu tùy chỉnh, cho phép bạn tạo ra một cấu trúc dữ liệu mới bằng cách kết hợp các biến có kiểu dữ liệu khác nhau thành một đối tượng. Nó giống như một lớp trong OOP, nhưng không có hỗ trợ cho việc kế thừa và polymorphism.

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về Struct trong C++

Struct trong C++ là một cấu trúc dữ liệu có khả năng tổ chức và lưu trữ các thành phần dữ liệu khác nhau trong một đối tượng duy nhất. Nó cho phép người lập trình tự định nghĩa các kiểu dữ liệu tùy chỉnh để lưu trữ và quản lý thông tin liên quan.

Một struct bao gồm một tập hợp các biến thành viên (members) có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau, bao gồm cả các kiểu dữ liệu nguyên thủy và cả các struct khác. Các thành phần trong struct có thể truy cập trực tiếp thông qua tên của chúng.

Xem thêm String to int trong c++

Struct trong C++ giúp tổ chức dữ liệu theo cách có tổ chức và có thể tái sử dụng, đồng thời cung cấp khả năng tạo ra các đối tượng mới dựa trên kiểu dữ liệu struct đã định nghĩa.

Ví dụ:

struct Point {
  int x;
  int y;
};

// Khai báo và khởi tạo một đối tượng Point
Point p1;
p1.x = 5;
p1.y = 10;

Trong ví dụ trên, struct “Point” được định nghĩa để lưu trữ hai thành phần dữ liệu là x và y. Bằng cách khai báo và truy cập vào các thành phần này, chúng ta có thể lưu trữ và sử dụng thông tin về tọa độ của một điểm trong không gian 2 chiều.

Xem thêm C++ là gì ? hướng dẫn lập trình c++

Struct trong C++ là một phần quan trọng của ngôn ngữ và được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng các cấu trúc dữ liệu phức tạp và tổ chức thông tin trong các chương trình C++.

Các thành viên của struct được khai báo trong ngoặc nhọn {} và các thành viên có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Ví dụ, bạn có thể tạo một struct “Person” với các thành viên là tên, tuổi và địa chỉ.

struct Person 
{ 
 string name;
 int age; 
 string address; 
};

Sau khi khai báo struct, bạn có thể tạo ra các đối tượng của struct và truy cập vào các thành viên bằng toán tử điểm.

Person John; 
John.name = "John Doe"; 
John.age = 30; 
John.address = "123 Main St";

Struct cũng có thể được sử dụng trong các hàm và các biến toàn cục. Nó cũng có thể được sử dụng làm tham số hoặc giá trị trả về của hàm.

Xem thêm Struct trong Swift

Sử dụng Struct trong C++

Trong C++, bạn có thể sử dụng struct để tổ chức và quản lý dữ liệu theo cách có tổ chức và linh hoạt. Dưới đây là một số cách sử dụng struct trong C++:

 1. Định nghĩa struct: Bạn có thể định nghĩa struct bằng cách khai báo các thành phần dữ liệu bên trong nó. Ví dụ:
struct Point {
  int x;
  int y;
};
 1. Khai báo và khởi tạo đối tượng struct: Sau khi đã định nghĩa struct, bạn có thể khai báo và khởi tạo các đối tượng struct. Ví dụ:
Point p1;     // Khai báo một đối tượng Point
p1.x = 5;     // Gán giá trị cho thành phần x
p1.y = 10;     // Gán giá trị cho thành phần y

Point p2 = {3, 7}; // Khởi tạo đối tượng Point với giá trị khởi tạo
 1. Truy cập thành phần của struct: Bạn có thể truy cập vào các thành phần của struct bằng cách sử dụng toán tử “.”. Ví dụ:
int x = p1.x;   // Truy cập và gán giá trị từ thành phần x
int y = p1.y;   // Truy cập và gán giá trị từ thành phần y
 1. Sử dụng struct trong các khối lệnh và hàm: Bạn có thể sử dụng struct trong các khối lệnh và hàm để lưu trữ và xử lý thông tin. Ví dụ:
void printPoint(Point p) {
  cout << "x: " << p.x << ", y: " << p.y << endl;
}

int main() {
  Point p = {2, 4};
  printPoint(p);

  return 0;
}

Trong ví dụ trên, chúng ta định nghĩa một hàm printPoint() nhận một đối tượng Point và in ra giá trị của thành phần x và y. Trong hàm main(), chúng ta khai báo một đối tượng Point và truyền nó vào hàm printPoint() để in ra giá trị của nó.

Struct trong C++ cung cấp một cách thuận tiện và linh hoạt để tổ chức dữ liệu và xử lý thông tin. Bằng cách sử dụng struct, bạn có thể tạo ra các cấu trúc dữ liệu phức tạp và quản lý thông tin trong chương trình C++ của mình.

Xem thêm Chuyển đổi chuỗi thành Int Swift

Tại sao sử dụng struct trong c++

Có nhiều lý do tại sao bạn có thể muốn sử dụng struct trong C++:

 1. Tách riêng biệt các thành phần của một đối tượng: Với struct, bạn có thể tách riêng biệt các thành phần của một đối tượng và quản lý chúng riêng biệt.
 2. Tối ưu hóa dung lượng: Vì struct không có hỗ trợ cho kế thừa và polymorphism, nó có thể làm giảm dung lượng bộ nhớ được sử dụng so với sử dụng lớp.
 3. Đơn giản hóa mã: Vì struct không có hỗ trợ cho kế thừa và polymorphism, nó có thể giúp đơn giản hóa mã và dễ dàng hơn để hiểu và quản lý.
 4. Tương tác với C: Struct trong C++ có thể được sử dụng để tương tác với mã C, vì nó có cấu trúc tương tự như struct trong C.
 5. Tối ưu hóa hiệu suất: Khi sử dụng struct, các thành viên của struct được lưu trữ cạnh nhau trong bộ nhớ, giúp tối ưu hóa hiệu suất khi truy cập vào các thành viên.

Xem thêm String compareTo trong Java

Ứng dụng của Struct trong C++

Struct trong C++ có rất nhiều ứng dụng và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của struct trong C++:

 1. Quản lý dữ liệu: Struct cho phép bạn tổ chức và quản lý các dữ liệu liên quan với nhau. Bằng cách định nghĩa các thành phần dữ liệu bên trong struct, bạn có thể tạo ra một cấu trúc dữ liệu linh hoạt để lưu trữ và truy cập thông tin.
 2. Đại diện cho đối tượng: Struct có thể được sử dụng để đại diện cho đối tượng trong thế giới thực. Bằng cách định nghĩa các thành phần dữ liệu và các phương thức liên quan, bạn có thể mô phỏng các thuộc tính và hành vi của đối tượng trong chương trình C++.
 3. Dữ liệu trong thuật toán: Struct là một công cụ mạnh mẽ để lưu trữ dữ liệu trong các thuật toán. Bạn có thể tạo ra các struct tùy chỉnh để lưu trữ và quản lý thông tin cần thiết cho việc thực hiện các thuật toán phức tạp như sắp xếp, tìm kiếm, đồ thị, và nhiều thuật toán khác.
 4. Giao tiếp với bên ngoài: Struct có thể được sử dụng để giao tiếp với các hệ thống bên ngoài hoặc đọc và ghi dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Bằng cách định nghĩa struct có cấu trúc tương tự với dữ liệu đầu vào hoặc đầu ra, bạn có thể dễ dàng truyền và nhận dữ liệu giữa chương trình C++ và các thành phần bên ngoài.
 5. Dữ liệu trong hệ thống lớn: Struct được sử dụng phổ biến trong các dự án phần mềm lớn để quản lý và tổ chức dữ liệu. Bằng cách định nghĩa các struct có cấu trúc rõ ràng, bạn có thể tạo ra một kiến trúc dữ liệu đơn giản và dễ dàng quản lý trong các dự án phức tạp.
 6. Dữ liệu định kiểu: Struct cung cấp khả năng định kiểu dữ liệu tùy chỉnh. Bạn có thể định nghĩa một struct với các thành phần dữ liệu có kiểu dữ liệu khác nhau, cho phép bạn tạo ra một kiểu dữ liệu tùy chỉnh và sử dụng nó trong các phần khác nhau của chương trình C++.
 7. Dữ liệu lưu trữ: Struct có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong các tệp tin. Bằng cách định nghĩa một struct có cấu trúc phù hợp với dữ liệu cần lưu trữ, bạn có thể ghi và đọc dữ liệu từ tệp tin một cách dễ dàng và tiện lợi.

Sử dụng struct trong C++ giúp tổ chức và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp khả năng linh hoạt và mở rộng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của chương trình.

Xem thêm Function SAS – Tìm hiểu 4 loại hàm chính với các ví dụ

Lợi ích và điểm mạnh của việc sử dụng Struct

Sử dụng Struct trong C++ mang lại nhiều lợi ích và điểm mạnh, bao gồm:

 1. Tổ chức dữ liệu: Struct cho phép bạn tổ chức và lưu trữ dữ liệu liên quan với nhau trong một đối tượng duy nhất. Bằng cách nhóm các biến có liên quan vào một struct, bạn có thể duy trì tính tổ chức và dễ đọc của dữ liệu.
 2. Đơn giản hóa mã nguồn: Sử dụng Struct giúp giảm độ phức tạp của mã nguồn bằng cách tạo ra một cấu trúc dữ liệu có cấu trúc rõ ràng. Điều này giúp dễ dàng theo dõi và hiểu mã nguồn, cũng như làm cho mã nguồn dễ bảo trì và tái sử dụng.
 3. Tăng khả năng mở rộng: Struct cho phép bạn mở rộng cấu trúc dữ liệu bằng cách thêm các thành phần mới mà không ảnh hưởng đến các phần khác của mã. Điều này giúp bạn dễ dàng mở rộng chức năng của ứng dụng mà không làm thay đổi cấu trúc dữ liệu hiện có.
 4. Tạo kiểu dữ liệu tùy chỉnh: Struct cho phép bạn tạo ra kiểu dữ liệu tùy chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của ứng dụng. Bằng cách định nghĩa một struct mới, bạn có thể tạo ra một kiểu dữ liệu phù hợp với logic và mục đích của ứng dụng.
 5. Truy cập dữ liệu dễ dàng: Struct cho phép bạn truy cập vào các thành phần dữ liệu bên trong một cách dễ dàng. Bằng cách sử dụng toán tử “.”, bạn có thể truy cập và thay đổi giá trị của các biến thành viên trong struct một cách tiện lợi.
 6. Tương thích với các thư viện và API khác: Sử dụng Struct giúp bạn tương thích với các thư viện và API khác trong C++. Bạn có thể truyền và nhận dữ liệu theo cấu trúc struct để tương tác với các thành phần bên ngoài của chương trình.
 7. Tối ưu hóa bộ nhớ: Khi sử dụng Struct, dữ liệu được lưu trữ gần nhau trong bộ nhớ, giúp giảm bước nhảy trong bộ nhớ và tăng hiệu suất của chương trình.

Với những lợi ích và điểm mạnh này, việc sử dụng Struct trong C++ là một phương pháp hữu ích để quản lý và tổ chức dữ liệu trong chương trình của bạn.

Một vài ví dụ sử dụng struct trong c++

Ví dụ 1: Tạo một struct “Person” và sử dụng nó để tạo một mảng các đối tượng “Person”.

struct Person {
  string name;
  int age;
  string address;
};

int main() {
  Person people[3];
  people[0].name = "John Doe";
  people[0].age = 30;
  people[0].address = "123 Main St";

  people[1].name = "Jane Smith";
  people[1].age = 25;
  people[1].address = "456 Park Ave";

  people[2].name = "Bob Johnson";
  people[2].age = 35;
  people[2].address = "789 Elm St";
}
Ví dụ 2: Tạo một struct “Rectangle” và sử dụng nó để tính diện tích của hình chữ nhật.

struct Rectangle {
  int width;
  int height;
};

int getArea(Rectangle r) {
  return r.width * r.height;
}

int main() {
  Rectangle rect;
  rect.width = 5;
  rect.height = 10;
  cout << "Area of rectangle: " << getArea(rect) << endl;
}
Ví dụ 3: Tạo một struct “Date” và sử dụng nó để lưu trữ ngày, tháng, năm.

struct Date {
  int day;
  int month;
  int year;
};

int main() {
  Date today;
  today.day = 17;
  today.month = 1;
  today.year = 2023;

  cout << "Today's date is: " << today.day << "/" << today.month << "/" << today.year << endl;
}

Ví dụ trên chỉ là một số ví dụ đơn giản về cách sử dụng struct trong C++, có rất nhiều ứng dụng khác có thể sử dụng struct.

Xem thêm Giao thức Mạng trong TCP/IP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now