Rate this post

Trong C++, struct là một kiểu dữ liệu tùy chỉnh, cho phép bạn tạo ra một cấu trúc dữ liệu mới bằng cách kết hợp các biến có kiểu dữ liệu khác nhau thành một đối tượng. Nó giống như một lớp trong OOP, nhưng không có hỗ trợ cho việc kế thừa và polymorphism.

Các bài viết liên quan:

Các thành viên của struct được khai báo trong ngoặc nhọn {} và các thành viên có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Ví dụ, bạn có thể tạo một struct “Person” với các thành viên là tên, tuổi và địa chỉ.

struct Person 
{ 
 string name;
 int age; 
 string address; 
};

Sau khi khai báo struct, bạn có thể tạo ra các đối tượng của struct và truy cập vào các thành viên bằng toán tử điểm.

Person John; 
John.name = "John Doe"; 
John.age = 30; 
John.address = "123 Main St";

Struct cũng có thể được sử dụng trong các hàm và các biến toàn cục. Nó cũng có thể được sử dụng làm tham số hoặc giá trị trả về của hàm.

Tại sao sử dụng struct trong c++

Có nhiều lý do tại sao bạn có thể muốn sử dụng struct trong C++:

 1. Tách riêng biệt các thành phần của một đối tượng: Với struct, bạn có thể tách riêng biệt các thành phần của một đối tượng và quản lý chúng riêng biệt.
 2. Tối ưu hóa dung lượng: Vì struct không có hỗ trợ cho kế thừa và polymorphism, nó có thể làm giảm dung lượng bộ nhớ được sử dụng so với sử dụng lớp.
 3. Đơn giản hóa mã: Vì struct không có hỗ trợ cho kế thừa và polymorphism, nó có thể giúp đơn giản hóa mã và dễ dàng hơn để hiểu và quản lý.
 4. Tương tác với C: Struct trong C++ có thể được sử dụng để tương tác với mã C, vì nó có cấu trúc tương tự như struct trong C.
 5. Tối ưu hóa hiệu suất: Khi sử dụng struct, các thành viên của struct được lưu trữ cạnh nhau trong bộ nhớ, giúp tối ưu hóa hiệu suất khi truy cập vào các thành viên.

Một vài ví dụ sử dụng struct trong c++

Ví dụ 1: Tạo một struct “Person” và sử dụng nó để tạo một mảng các đối tượng “Person”.

struct Person {
  string name;
  int age;
  string address;
};

int main() {
  Person people[3];
  people[0].name = "John Doe";
  people[0].age = 30;
  people[0].address = "123 Main St";

  people[1].name = "Jane Smith";
  people[1].age = 25;
  people[1].address = "456 Park Ave";

  people[2].name = "Bob Johnson";
  people[2].age = 35;
  people[2].address = "789 Elm St";
}
Ví dụ 2: Tạo một struct “Rectangle” và sử dụng nó để tính diện tích của hình chữ nhật.

struct Rectangle {
  int width;
  int height;
};

int getArea(Rectangle r) {
  return r.width * r.height;
}

int main() {
  Rectangle rect;
  rect.width = 5;
  rect.height = 10;
  cout << "Area of rectangle: " << getArea(rect) << endl;
}
Ví dụ 3: Tạo một struct “Date” và sử dụng nó để lưu trữ ngày, tháng, năm.

struct Date {
  int day;
  int month;
  int year;
};

int main() {
  Date today;
  today.day = 17;
  today.month = 1;
  today.year = 2023;

  cout << "Today's date is: " << today.day << "/" << today.month << "/" << today.year << endl;
}

Ví dụ trên chỉ là một số ví dụ đơn giản về cách sử dụng struct trong C++, có rất nhiều ứng dụng khác có thể sử dụng struct.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now