Rate this post

Trong PHP, hàm strpos() là một hàm chuẩn có sẵn trong ngôn ngữ dùng để tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi mẹ. Hàm này trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi mẹ, hoặc trả về false nếu không tìm thấy chuỗi con trong chuỗi mẹ.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp của hàm strpos():

int strpos (string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] )
 • $haystack là chuỗi mẹ mà bạn muốn tìm chuỗi con trong đó.
 • $needle là chuỗi con mà bạn muốn tìm trong chuỗi mẹ.
 • $offset là vị trí bắt đầu tìm

tại sao nên sử  dụng strpos trong php ? 

Sử dụng hàm strpos() trong PHP có nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi mẹ: hàm strpos() cho phép bạn tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi mẹ, điều này có thể hữu ích trong việc xử lý dữ liệu, chẳng hạn như tìm kiếm một từ khóa trong một chuỗi văn bản.
 • Kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con nào đó hay không: hàm strpos() có thể được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con nào đó hay không. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm này để kiểm tra xem một địa chỉ email có hợp lệ hay không bằng cách tìm kiếm ký tự “@” trong chuỗi.
 • Xử lý dữ liệu: hàm strpos() có thể được sử dụng để xử lý dữ liệu, chẳng hạn như tách chuỗi, lấy phần cần thiết từ chuỗi, tìm kiếm và thay thế chuỗi.
 • Tăng hiệu suất: hàm strpos() được thiết kế để tìm kiếm nhanh chóng, do đó sử dụng nó có thể giúp tăng hiệu suất của chương trình của bạn.

Với những tính năng và lợi ích như vậy, hàm strpos() là một công cụ hữu ích trong xử lý và tìm kiếm chuỗi trong PHP.

sử dụng strpos trong php như thế nào ? 

Sử dụng hàm strpos() trong PHP là rất đơn giản. Bạn chỉ cần truyền vào 2 tham số cho hàm là chuỗi mẹ và chuỗi con, và hàm sẽ trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi mẹ.

Cú pháp của hàm strpos:

int strpos (string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] )

Ví dụ:

$string = "Hello world!";

$find = "world";

$pos = strpos($string, $find);

echo $pos; // Output: 6

Bạn cũng có thể sử dụng hàm strpos() để kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con nào đó hay không.

$string = "Hello world!";

$find = "world";

$pos = strpos($string, $find);

if ($pos !== false) {

    echo "The string '$find' was found in the string '$string'";

}

Bạn có thể sử dụng offset để tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi mẹ từ vị trí offset cho trước

$string = "Hello world!";

$find = "world";

$pos = strpos($string, $find, 2);

echo $pos; // Output: false

Như bạn có thể thấy, sử dụng strpos() trong PHP rất đơn giản và tiện lợi, và nó có thể giúp bạn tìm kiếm và xử lý chuỗi một cách hiệu quả.

những lưu ý khi sử dụng strpos trong php 

Khi sử dụng hàm strpos() trong PHP, có một số lưu ý sau đây mà bạn nên chú ý:

 • Trả về giá trị số nguyên: hàm strpos() trả về giá trị số nguyên, tức là vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi mẹ. Nếu không tìm thấy chuỗi con trong chuỗi mẹ, hàm sẽ trả về giá trị false.
 • Case-sensitive: hàm strpos() là case-sensitive, tức là nó sẽ chỉ tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi mẹ khi chữ cái trong chuỗi con và chuỗi mẹ giống nhau.
 • Offset: Bạn có thể sử dụng tham số offset để xác định vị trí bắt đầu tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi mẹ.
 • Kiểm tra với false: khi sử dụng hàm strpos() để kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con nào đó hay không, hãy sử dụng toán tử !== để so sánh với false thay vì ==.
 • Kiểm tra empty string: hàm strpos() sẽ trả về 0 nếu chuỗi con là một chuỗi rỗng, do đó khi kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con hay không, hãy chú ý kiểm tra xem chuỗi con có rỗng hay không.

ví dụ sử dụng strpos 

Ví dụ: Tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi “world” trong chuỗi “Hello world!”:

$string = "Hello world!";

$find = "world";

$pos = strpos($string, $find);

echo $pos; // Output: 6

Ví dụ: Kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con nào đó hay không.

$string = "Hello world!";

$find = "world";

$pos = strpos($string, $find);

if ($pos !== false) {

    echo "The string '$find' was found in the string '$string'";

}

Ví dụ: Tìm kiếm chuỗi con “world” từ vị trí offset = 2

$string = "Hello world!";

$find = "world";

$offset = 2;

$pos = strpos($string, $find, $offset);

if ($pos !== false) {

    echo "The string '$find' was found in the string '$string' at position $pos";

} else {

    echo "The string '$find' was not found in the string '$string'";

}

Ví dụ: Tìm kiếm chuỗi con rỗng trong chuỗi mẹ

$string = "Hello

world!";

$find = "";

$pos = strpos($string, $find);

if ($find !== "") {

if ($pos !== false) {

echo "The string '$find' was found in the string '$string' at position $pos";

} else {

echo "The string '$find' was not found in the string '$string'";

}

} else {

echo "The string '$find' is empty";

}

Ví dụ trên minh họa cách sử dụng hàm strpos() trong PHP để tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi mẹ, kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con hay không, và sử dụng offset để xác định vị trí bắt đầu tìm kiếm chuỗi con. Bạn có thể tùy chỉnh các ví dụ này để phù hợp với trường hợp của mình.

kết luận 

Hàm strpos() là một công cụ hữu ích trong xử lý và tìm kiếm chuỗi trong PHP. Nó có thể giúp bạn tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi mẹ, kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con hay không, và sử dụng offset để xác định vị trí bắt đầu tìm kiếm chuỗi con. Tuy nhiên, khi sử dụng hàm này, bạn cần chú ý đến việc sử dụng nó một cách chính xác và kiểm tra kỹ lưỡng các giá trị trả về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now