Rate this post

Trong PHP, hàm strpos() là một hàm chuẩn có sẵn trong ngôn ngữ dùng để tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi mẹ. Hàm này trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi mẹ, hoặc trả về false nếu không tìm thấy chuỗi con trong chuỗi mẹ.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp của hàm strpos():

int strpos (string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] )
 • $haystack là chuỗi mẹ mà bạn muốn tìm chuỗi con trong đó.
 • $needle là chuỗi con mà bạn muốn tìm trong chuỗi mẹ.
 • $offset là vị trí bắt đầu tìm

tại sao nên sử  dụng strpos trong php ? 

Sử dụng hàm strpos() trong PHP có nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi mẹ: hàm strpos() cho phép bạn tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi mẹ, điều này có thể hữu ích trong việc xử lý dữ liệu, chẳng hạn như tìm kiếm một từ khóa trong một chuỗi văn bản.
 • Kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con nào đó hay không: hàm strpos() có thể được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con nào đó hay không. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm này để kiểm tra xem một địa chỉ email có hợp lệ hay không bằng cách tìm kiếm ký tự “@” trong chuỗi.
 • Xử lý dữ liệu: hàm strpos() có thể được sử dụng để xử lý dữ liệu, chẳng hạn như tách chuỗi, lấy phần cần thiết từ chuỗi, tìm kiếm và thay thế chuỗi.
 • Tăng hiệu suất: hàm strpos() được thiết kế để tìm kiếm nhanh chóng, do đó sử dụng nó có thể giúp tăng hiệu suất của chương trình của bạn.

Với những tính năng và lợi ích như vậy, hàm strpos() là một công cụ hữu ích trong xử lý và tìm kiếm chuỗi trong PHP.

sử dụng strpos trong php như thế nào ? 

Sử dụng hàm strpos() trong PHP là rất đơn giản. Bạn chỉ cần truyền vào 2 tham số cho hàm là chuỗi mẹ và chuỗi con, và hàm sẽ trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi mẹ.

Cú pháp của hàm strpos:

int strpos (string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] )

Ví dụ:

$string = "Hello world!";

$find = "world";

$pos = strpos($string, $find);

echo $pos; // Output: 6

Bạn cũng có thể sử dụng hàm strpos() để kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con nào đó hay không.

$string = "Hello world!";

$find = "world";

$pos = strpos($string, $find);

if ($pos !== false) {

    echo "The string '$find' was found in the string '$string'";

}

Bạn có thể sử dụng offset để tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi mẹ từ vị trí offset cho trước

$string = "Hello world!";

$find = "world";

$pos = strpos($string, $find, 2);

echo $pos; // Output: false

Như bạn có thể thấy, sử dụng strpos() trong PHP rất đơn giản và tiện lợi, và nó có thể giúp bạn tìm kiếm và xử lý chuỗi một cách hiệu quả.

những lưu ý khi sử dụng strpos trong php 

Khi sử dụng hàm strpos() trong PHP, có một số lưu ý sau đây mà bạn nên chú ý:

 • Trả về giá trị số nguyên: hàm strpos() trả về giá trị số nguyên, tức là vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi mẹ. Nếu không tìm thấy chuỗi con trong chuỗi mẹ, hàm sẽ trả về giá trị false.
 • Case-sensitive: hàm strpos() là case-sensitive, tức là nó sẽ chỉ tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi mẹ khi chữ cái trong chuỗi con và chuỗi mẹ giống nhau.
 • Offset: Bạn có thể sử dụng tham số offset để xác định vị trí bắt đầu tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi mẹ.
 • Kiểm tra với false: khi sử dụng hàm strpos() để kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con nào đó hay không, hãy sử dụng toán tử !== để so sánh với false thay vì ==.
 • Kiểm tra empty string: hàm strpos() sẽ trả về 0 nếu chuỗi con là một chuỗi rỗng, do đó khi kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con hay không, hãy chú ý kiểm tra xem chuỗi con có rỗng hay không.

ví dụ sử dụng strpos 

Ví dụ: Tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi “world” trong chuỗi “Hello world!”:

$string = "Hello world!";

$find = "world";

$pos = strpos($string, $find);

echo $pos; // Output: 6

Ví dụ: Kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con nào đó hay không.

$string = "Hello world!";

$find = "world";

$pos = strpos($string, $find);

if ($pos !== false) {

    echo "The string '$find' was found in the string '$string'";

}

Ví dụ: Tìm kiếm chuỗi con “world” từ vị trí offset = 2

$string = "Hello world!";

$find = "world";

$offset = 2;

$pos = strpos($string, $find, $offset);

if ($pos !== false) {

    echo "The string '$find' was found in the string '$string' at position $pos";

} else {

    echo "The string '$find' was not found in the string '$string'";

}

Ví dụ: Tìm kiếm chuỗi con rỗng trong chuỗi mẹ

$string = "Hello

world!";

$find = "";

$pos = strpos($string, $find);

if ($find !== "") {

if ($pos !== false) {

echo "The string '$find' was found in the string '$string' at position $pos";

} else {

echo "The string '$find' was not found in the string '$string'";

}

} else {

echo "The string '$find' is empty";

}

Ví dụ trên minh họa cách sử dụng hàm strpos() trong PHP để tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi mẹ, kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con hay không, và sử dụng offset để xác định vị trí bắt đầu tìm kiếm chuỗi con. Bạn có thể tùy chỉnh các ví dụ này để phù hợp với trường hợp của mình.

Các câu hỏi phổ biến về strpos() trong PHP

Hàm strpos() trong PHP là một hàm xử lý chuỗi được sử dụng để tìm kiếm một chuỗi con bên trong một chuỗi. Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến về strpos() trong PHP:

 1. strpos() trả về giá trị gì?
  • Hàm strpos() trả về vị trí đầu tiên của chuỗi con được tìm thấy trong chuỗi ban đầu. Nếu không tìm thấy, nó trả về giá trị false.
 2. Hàm strpos() có phân biệt chữ hoa và chữ thường không?
  • Có, hàm strpos() phân biệt chữ hoa và chữ thường trong chuỗi. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một chuỗi con bằng chữ thường trong một chuỗi ban đầu, bạn cần phải sử dụng chữ thường cho cả chuỗi con và chuỗi ban đầu.
 3. Làm thế nào để sử dụng strpos() để kiểm tra xem một chuỗi con có tồn tại trong chuỗi ban đầu không?
  • Bạn có thể sử dụng hàm strpos() để kiểm tra xem một chuỗi con có tồn tại trong chuỗi ban đầu hay không bằng cách so sánh kết quả của hàm với giá trị false.
  • Ví dụ:
$string = "This is a sample string.";
$substring = "sample";
if (strpos($string, $substring) !== false) {
  echo "Substring found.";
} else {
  echo "Substring not found.";
}
 1. Làm thế nào để sử dụng strpos() để tìm kiếm một chuỗi con và lấy chuỗi con đó trong chuỗi ban đầu?
  • Bạn có thể sử dụng hàm strpos() để tìm kiếm một chuỗi con và sử dụng hàm substr() để lấy chuỗi con đó trong chuỗi ban đầu.
$string = "This is a sample string.";
$substring = "sample";
$pos = strpos($string, $substring);
if ($pos !== false) {
  $result = substr($string, $pos, strlen($substring));
  echo "Substring found: " . $result;
} else {
  echo "Substring not found.";
}
 1. Có thể sử dụng hàm strpos() để tìm kiếm một mảng các chuỗi trong một chuỗi không?

Không, hàm strpos() chỉ có thể tìm kiếm một chuỗi con trong một chuỗi duy nhất. Nếu bạn muốn tìm kiếm một mảng các chuỗi trong một chuỗi không, bạn có thể sử dụng vòng lặp để lặp qua mỗi chuỗi trong mảng và sử dụng hàm strpos() để tìm kiếm từng chuỗi con.

 1. Có phải hàm strpos() tìm kiếm chuỗi con theo thứ tự từ trái sang phải trong chuỗi không?

Đúng, hàm strpos() tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi gốc từ trái sang phải. Nếu có nhiều vị trí của chuỗi con trong chuỗi gốc, hàm strpos() sẽ trả về vị trí đầu tiên mà nó tìm thấy.

 1. Có cách nào để sử dụng hàm strpos() để tìm kiếm chuỗi con theo thứ tự từ phải sang trái trong chuỗi không?

Không, hàm strpos() chỉ tìm kiếm chuỗi con theo thứ tự từ trái sang phải trong chuỗi gốc. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng hàm strrpos() để tìm kiếm chuỗi con từ phải sang trái. Hàm strrpos() cũng tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi gốc và trả về vị trí cuối cùng của chuỗi con mà nó tìm thấy.

 1. Tại sao kết quả trả về của hàm strpos() có thể là 0 và nó không phải là false?

Khi hàm strpos() tìm thấy chuỗi con ở vị trí đầu tiên trong chuỗi gốc, nó sẽ trả về giá trị 0 để biểu thị vị trí đó. Tuy nhiên, nếu bạn kiểm tra kết quả trả về bằng toán tử ===, bạn sẽ thấy rằng giá trị trả về không phải là false mà là 0.

 • Trường hợp không tìm thấy chuỗi cần tìm: Nếu chuỗi cần tìm không xuất hiện trong chuỗi ban đầu, hàm strpos() sẽ trả về giá trị boolean false. Vì vậy, khi so sánh kết quả trả về với false, ta phải sử dụng phép so sánh === để đảm bảo rằng giá trị trả về đúng là false mà không phải là 0 hay empty string.
 • Tìm kiếm một chuỗi theo nhiều trường hợp: Khi cần tìm kiếm một chuỗi theo nhiều trường hợp khác nhau, ta có thể sử dụng hàm stripos() thay vì strpos(). Hàm stripos() tương tự như strpos(), nhưng không phân biệt chữ hoa chữ thường trong quá trình tìm kiếm.
 • Tìm kiếm nhiều chuỗi: Khi cần tìm kiếm nhiều chuỗi khác nhau, ta có thể sử dụng hàm preg_match() để tìm kiếm một mẫu (pattern) theo biểu thức chính quy (regular expression). Hàm preg_match() trả về số lượng kết quả tìm được, hoặc false nếu không tìm thấy.
 • Tìm kiếm và thay thế: Khi cần tìm kiếm và thay thế chuỗi trong PHP, ta có thể sử dụng hàm str_replace(). Hàm str_replace() nhận vào hai tham số đầu tiên là chuỗi cần tìm kiếm và thay thế, tham số thứ ba là chuỗi mà ta muốn thay thế vào chuỗi cần tìm kiếm, và tham số thứ tư là chuỗi ban đầu. Hàm str_replace() sẽ trả về chuỗi sau khi thay thế.
 • Tìm kiếm và cắt chuỗi: Khi cần tìm kiếm và cắt chuỗi, ta có thể sử dụng hàm substr(). Hàm substr() nhận vào ba tham số: chuỗi ban đầu, vị trí bắt đầu cắt và độ dài của chuỗi cần cắt. Hàm substr() sẽ trả về chuỗi sau khi cắt.

kết luận 

Hàm strpos() là một công cụ hữu ích trong xử lý và tìm kiếm chuỗi trong PHP. Nó có thể giúp bạn tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi mẹ, kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con hay không, và sử dụng offset để xác định vị trí bắt đầu tìm kiếm chuỗi con. Tuy nhiên, khi sử dụng hàm này, bạn cần chú ý đến việc sử dụng nó một cách chính xác và kiểm tra kỹ lưỡng các giá trị trả về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now