Rate this post

Python Strip() là một hàm sẵn có trong ngôn ngữ lập trình Python trả về một bản sao của chuỗi với cả ký tự đầu và cuối đã bị xóa (dựa trên đối số chuỗi được truyền).

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về strip trong Python

Strip trong Python là một phương thức dùng để xử lý chuỗi (string). Nó được sử dụng để loại bỏ các ký tự không mong muốn ở đầu và cuối chuỗi. Các ký tự này có thể là khoảng trắng, ký tự xuống dòng, hoặc các ký tự đặc biệt khác.

Phương thức strip() trả về một bản sao mới của chuỗi ban đầu với các ký tự không mong muốn đã bị loại bỏ. Nó không làm thay đổi chuỗi ban đầu, mà trả về một chuỗi mới đã được chỉnh sửa.

Ví dụ, nếu có một chuỗi ” Hello World! “, việc sử dụng strip() sẽ loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối, và trả về chuỗi “Hello World!”.

Phương thức strip() có thể được sử dụng để làm sạch dữ liệu đầu vào từ người dùng, định dạng và làm sạch dữ liệu trong các tình huống cụ thể, và xử lý các chuỗi có ký tự không mong muốn.

Định dạng cú pháp sử dụng strip():

chuoi.strip([ky_tu_loai_bo])

Trong đó:

 • chuoi: Chuỗi ban đầu mà bạn muốn xử lý.
 • ky_tu_loai_bo (tuỳ chọn): Ký tự hoặc chuỗi ký tự mà bạn muốn loại bỏ. Nếu không chỉ định, strip() sẽ loại bỏ các khoảng trắng và ký tự xuống dòng.

Lưu ý rằng strip() chỉ loại bỏ ký tự không mong muốn ở đầu và cuối chuỗi, không loại bỏ ở giữa chuỗi.

Với khái niệm về strip trong Python này, bạn có thể sử dụng phương thức này để làm sạch và xử lý các chuỗi dễ dàng và hiệu quả.

Xem thêm Kiểm tra lỗ hổng upload file không mong muốn

Các phương thức strip() liên quan

Trong Python, ngoài phương thức strip(), còn có các phương thức liên quan khác để xử lý chuỗi. Dưới đây là một số phương thức quan trọng:

 1. lstrip(): Phương thức lstrip() loại bỏ các ký tự không mong muốn ở đầu chuỗi. Nó trả về một bản sao mới của chuỗi đã được chỉnh sửa. Ví dụ: chuoi.lstrip().
 2. rstrip(): Phương thức rstrip() loại bỏ các ký tự không mong muốn ở cuối chuỗi. Nó trả về một bản sao mới của chuỗi đã được chỉnh sửa. Ví dụ: chuoi.rstrip().
 3. strip(ky_tu_loai_bo): Bên cạnh phương thức strip(), bạn cũng có thể sử dụng đối số ky_tu_loai_bo để chỉ định các ký tự cụ thể mà bạn muốn loại bỏ. Ví dụ: chuoi.strip('-') sẽ loại bỏ các ký tự “-” ở đầu và cuối chuỗi.

Các phương thức trên đều trả về một bản sao mới của chuỗi sau khi đã xử lý, và không làm thay đổi chuỗi ban đầu.

Khi sử dụng các phương thức strip liên quan, bạn có thể điều chỉnh và tùy chỉnh việc loại bỏ ký tự không mong muốn trong chuỗi một cách linh hoạt và chính xác.

Xem thêm Mệnh đề Limit trong SQL

Mục đích của hàm Python Strip() là gì?

Khi nhà phát triển muốn xóa các ký tự hoặc khoảng trắng khỏi đầu hoặc cuối chuỗi, hàm Strip() trong Python sẽ rất hữu ích. Hãy xem xét kỹ hơn về nó:

a) Hàm strip() hỗ trợ loại bỏ các ký tự ở đầu hoặc cuối chuỗi đối với các ký tự được cung cấp làm đối số cho hàm strip() ().

b) Nếu chuỗi không có khoảng trắng và đối số ký tự không được cung cấp, thì chuỗi được trả về nguyên trạng.

c) Việc bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối văn bản cũng có lợi.

d) Nếu chuỗi chứa khoảng trắng và không có đối số ký tự nào được cung cấp, chuỗi sẽ được trả về sau khi rời rạc hóa khoảng trắng.

Ví dụ 1

#chuỗi mẫu

string = """ test for strip in test """

# xuất chuỗi không sử dụng strip
print(string)

# xuất chuỗi sử dụng hàm strip
print(string.strip())

#xuất chuỗi loại bỏ chữ ' test'
print(string.strip(' test'))

Ví dụ 2

# sử dụng strip

str1 = 'test for strip test'
# in chuỗi không sủ dung stripping.
print(str1)

# Chuỗi có bộ ký tự sẽ là
# loại bỏ khỏi chuỗi gốc ở cả hai đầu của nó.
str2 = 'est'

# In chuỗi sau khi tách str2 khỏi str1 ở cả hai đầu.
print(str1.strip(str2))

Giải thích đoạn code trên:

 • Đầu tiên chúng ta xây dựng một chuỗi str1 = ‘test for strip test’
 • Bây giờ, chúng tôi gọi phương thức strip trên str1 và chuyển str2 = ‘est’ làm đối số.
 • Bây giờ trình thông dịch python theo dõi str1 từ bên trái. Nó loại bỏ ký tự của str1 nếu nó có trong str2.
 • Nếu không, nó dừng theo dõi. Bây giờ trình thông dịch python theo dõi str1 từ bên phải. Nó loại bỏ ký tự của str1 nếu nó có trong str2.
 • Nếu không, nó dừng theo dõi. Bây giờ cuối cùng nó trả về chuỗi kết quả. Khi chúng ta gọi hàm strip() mà không có đối số, nó sẽ loại bỏ các khoảng trắng ở đầu và cuối.

Ví dụ 3

str1 = """ test for strip test """

# in ra chuỗi không sử dụng stripping.
print(str1)

# In chuỗi sau khi loại bỏ tất cả hàng đầu
# và các khoảng trắng ở cuối.
print(str1.strip())

Ví dụ 4: Ứng dụng thực tế

Đưa ra một chuỗi loại bỏ sự xuất hiện của từ “the” ở đầu và cuối.

# Chương trình strip

string = " the King has the largest army in the entire world the"

# in chuỗi sau khi xóa từ đầu và cuối
print(string.strip(" the"))

Xem thêm Array_map trong php là gì ?

Sử dụng strip() trong các tình huống cụ thể

Phương thức strip() trong Python có thể được sử dụng trong nhiều tình huống cụ thể. Dưới đây là một số ví dụ minh họa:

 1. Xử lý dữ liệu người dùng đầu vào: Khi nhận dữ liệu người dùng qua biểu mẫu web hoặc nguồn dữ liệu khác, thường cần làm sạch dữ liệu này trước khi sử dụng. Bằng cách sử dụng strip(), bạn có thể loại bỏ các khoảng trắng không mong muốn ở đầu và cuối chuỗi đầu vào. Ví dụ: input_data.strip().
 2. Định dạng và làm sạch dữ liệu: Khi xử lý và định dạng dữ liệu từ các nguồn khác nhau, có thể xuất hiện các ký tự không mong muốn như dấu cách, dấu tab, hoặc ký tự xuống dòng. Bằng cách sử dụng strip(), bạn có thể loại bỏ các ký tự này và làm sạch dữ liệu trước khi sử dụng. Ví dụ: data.strip('\n').
 3. Xử lý tên file và đường dẫn: Khi làm việc với tên file và đường dẫn trong Python, có thể xuất hiện các khoảng trắng không mong muốn ở đầu và cuối chuỗi. Sử dụng strip() để loại bỏ các khoảng trắng này giúp đảm bảo tính chính xác và tránh các lỗi không mong muốn. Ví dụ: file_name.strip().
 4. Xử lý dữ liệu từ tệp tin: Khi đọc dữ liệu từ tệp tin văn bản, có thể xuất hiện các ký tự không mong muốn ở đầu và cuối mỗi dòng. Bằng cách sử dụng strip(), bạn có thể loại bỏ các ký tự này và làm sạch dữ liệu đọc từ tệp tin. Ví dụ: line.strip('\n').

Các tình huống sử dụng phương thức strip() trong Python phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng bài toán và loại dữ liệu bạn đang xử lý. Bằng cách sử dụng strip() một cách linh hoạt và chính xác, bạn có thể làm sạch và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Xem thêm array_slice trong PHP là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now