Rate this post

Python Strip() là một hàm sẵn có trong ngôn ngữ lập trình Python trả về một bản sao của chuỗi với cả ký tự đầu và cuối đã bị xóa (dựa trên đối số chuỗi được truyền).

Các bài viết liên quan:

Cú pháp:

string.strip([chars])

Tham số:

Chỉ có một tham số tùy chọn trong đó. ký tự – một chuỗi chỉ định bộ ký tự sẽ bị xóa. Nếu tham số ký tự tùy chọn không được cung cấp, tất cả các khoảng trắng ở đầu và cuối sẽ bị xóa khỏi chuỗi.

Giá trị trả về:

Trả về một bản sao của chuỗi đã xóa cả ký tự đầu và cuối.

Mục đích của hàm Python Strip() là gì?

Khi nhà phát triển muốn xóa các ký tự hoặc khoảng trắng khỏi đầu hoặc cuối chuỗi, hàm Strip() trong Python sẽ rất hữu ích. Hãy xem xét kỹ hơn về nó:

a) Hàm strip() hỗ trợ loại bỏ các ký tự ở đầu hoặc cuối chuỗi đối với các ký tự được cung cấp làm đối số cho hàm strip() ().

b) Nếu chuỗi không có khoảng trắng và đối số ký tự không được cung cấp, thì chuỗi được trả về nguyên trạng.

c) Việc bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối văn bản cũng có lợi.

d) Nếu chuỗi chứa khoảng trắng và không có đối số ký tự nào được cung cấp, chuỗi sẽ được trả về sau khi rời rạc hóa khoảng trắng.

Ví dụ 1

#chuỗi mẫu

string = """ test for strip in test """

# xuất chuỗi không sử dụng strip
print(string)

# xuất chuỗi sử dụng hàm strip
print(string.strip())

#xuất chuỗi loại bỏ chữ ' test'
print(string.strip(' test'))

Ví dụ 2

# sử dụng strip

str1 = 'test for strip test'
# in chuỗi không sủ dung stripping.
print(str1)

# Chuỗi có bộ ký tự sẽ là
# loại bỏ khỏi chuỗi gốc ở cả hai đầu của nó.
str2 = 'est'

# In chuỗi sau khi tách str2 khỏi str1 ở cả hai đầu.
print(str1.strip(str2))

Giải thích đoạn code trên:

  • Đầu tiên chúng ta xây dựng một chuỗi str1 = ‘test for strip test’
  • Bây giờ, chúng tôi gọi phương thức strip trên str1 và chuyển str2 = ‘est’ làm đối số.
  • Bây giờ trình thông dịch python theo dõi str1 từ bên trái. Nó loại bỏ ký tự của str1 nếu nó có trong str2.
  • Nếu không, nó dừng theo dõi. Bây giờ trình thông dịch python theo dõi str1 từ bên phải. Nó loại bỏ ký tự của str1 nếu nó có trong str2.
  • Nếu không, nó dừng theo dõi. Bây giờ cuối cùng nó trả về chuỗi kết quả. Khi chúng ta gọi hàm strip() mà không có đối số, nó sẽ loại bỏ các khoảng trắng ở đầu và cuối.

Ví dụ 3

str1 = """ test for strip test """

# in ra chuỗi không sử dụng stripping.
print(str1)

# In chuỗi sau khi loại bỏ tất cả hàng đầu
# và các khoảng trắng ở cuối.
print(str1.strip())

Ví dụ 4: Ứng dụng thực tế

Đưa ra một chuỗi loại bỏ sự xuất hiện của từ “the” ở đầu và cuối.

# Chương trình strip

string = " the King has the largest army in the entire world the"

# in chuỗi sau khi xóa từ đầu và cuối
print(string.strip(" the"))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now